Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ - (від англ. lead - вести, керувати схиляти до чогось) - глава, керівник держави, партії, громадсько-політичної організації, руху, якоїсь громади тощо; популярний і впливовий учасник суспільного життя, який визначально впливає на нього, консолідує зусилля людей для досягнення якоїсь спільної мети.

Короткий словник політологічних термінів

ПІДДАНСТВО

приналежність особи до якоїсь держави, перебування під її юрисдикцією Читай дальше

ІСТЕБЛІШМЕНТ

(від лат. establishment - установа) - правляча еліта, керівні кола якоїсь держави політичного курсу, винесених ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади. Читай дальше

ГЕОПОЛІТИКА

(від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, ... Читай дальше

ДІАСПОРА

(від грец. diaspora - розсіяння) - розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або й власною владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх ... Читай дальше

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ідей, що їх вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, ... Читай дальше