Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПІДДАНСТВО

ПІДДАНСТВО -приналежність особи до якоїсь держави, перебування під її юрисдикцією

Короткий словник політологічних термінів

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

(від англ. lead - вести, керувати схиляти до чогось) - глава, керівник держави, партії, громадсько-політичної організації, руху, якоїсь громади тощо; популярний і впливовий учасник суспільного життя, який визначально впливає на ... Читай дальше

ІСТЕБЛІШМЕНТ

(від лат. establishment - установа) - правляча еліта, керівні кола якоїсь держави політичного курсу, винесених ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади. Читай дальше

ГЕОПОЛІТИКА

(від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, ... Читай дальше

ДІАСПОРА

(від грец. diaspora - розсіяння) - розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або й власною владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх ... Читай дальше

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ідей, що їх вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, ... Читай дальше