Людина і світ: Підручник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Дакор | Кількість сторінок: 460

Дивись також:

МЕРИТОКРАТИЯ

(от лат. meritus – достойный и греч.kratos – власть; букв. – власть наиболее одаренных) – ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПАРТИИ

политические организации, находящие­ся на правом фланге политического спектра, стремящиеся сохранить традиционный социальный порядок в условиях ...

§ 35. Науково-технічний прогрес

Які зміни в нашому житті викличе техніка XXI ст.? Чим загрожує суспільству руйнування природного середовища? Науково технічний прогрес - благо чи зло?

Продуктивність праці, кількість і якість виробленої продукції, рівень життя населення залежать відстану продуктивних сил суспільства. У сучасних умовах відбуваються їхні якісні зміни під впливом науково-технічної революції, яка має глобальний характер.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

Сама назва процесу, що відбувається, говорить про те, що мова йде не про поступові, плавні зміни, а про "стрибок", про швидкий перехід від одного якісного стану до іншого. Іншими словами, науково-технічний прогрес, що колись здійснювався порівняно повільно, у наш час помітно прискорився. Так, персональні комп'ютери з'явилися наприкінці 70-х рр. XX ст., а в 1989 р. у США їх було вже 30 млн. Усього лише десять років потрібно було для масового поширення і використання цієї нової "розумної машини".

Далі, назва розглядуваної революції показує, що вона охоплює не тільки сферу техніки, але і науки. Із середини 50-х рр. XX ст. техніка починає розвиватися під вирішальним впливом наукових знань. Наука стає постійним джерелом нових ідей, що вказують шляхи розвитку матеріального виробництва. Вона перетворюється в безпосередню продуктивну силу. Відкриття в сфері атомної і молекулярної структури речовини створили передумови для виробництва нових матеріалів; успіхи хімії дозволили створити речовини з заданими властивостями; вивчення електричних явищ у твердих тілах і газах послужило основою виникнення електроніки; дослідження структури атомного ядра відкрило шлях до використання атомної енергії; завдяки розвитку математики були створені засоби автоматизації виробництва і управління.

Отже, науково-технічна революція - це стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, перехід їх у якісно новий стан на основі корінних зрушень у системі наукових знань.

На першому етапі розвитку науково-технічної революції (НТР), тобто в 60-70-і рр. XX ст., найважливішою її рисою стала автоматизація виробничих процесів: з'явилася ще одна ланка в машині, що здійснює безпосередній контроль за її роботою. Роботи, верстати з програмним управлінням, гнучкі виробничі лінії характеризують якісні зрушення в техніці, у знаряддях виробництва.

З кінця 70-х рр. XX ст. у розвитку НТР з'явилися якісно нові риси, пов'язані з успіхами мікроелектроніки. Цей новий етап одержав назву комп'ютерної (мікропроцесорної або інформаційної) революції. Перший мікропроцесор, створений у США в 1971 р., мав розмір сірникової коробки, а за обчислювальною потужністю дорівнював одній з перших ЕОМ, що важила десятки тонн. Через три десятиліття мікрокомп'ютер уміщався у футлярі з чверть сірникової коробки, але був у 40 разів могутнішим від перших лампових комп'ютерів, у 17 тис. раз легший, у 2,8 тис. раз менш енергоємний, у 10 тис. раз дешевший за них.

В автоматизованій системі машин тепер з'явився заснований на ЕОМ керуючий і контролюючий пристрій, який звільняє людину від контакту не тільки з робочими знаряддями (інструментами), але і із самою робочою машиною.

Параметри дії цих систем можуть вийти за межі не тільки фізичних, але і розумових можливостей людини. Наприклад, їм властива не тільки недоступна руці людини швидкість руху, але і непосильна для людського мозку швидкість переробки інформації.

Виробництво роботів (автоматично керованих машин), які можуть пересуватися і виконувати певні дії, пов'язані з маніпуляцією, почалося в 60-их рр. XX ст. У 1977 р. у США їх було 200, наприкінці століття - уже багато десятків тисяч. Ллє ж робот - це перша в історії машина, що замінила не тільки людські руки, але і деякі функції людського інтелекту.

У даний час є більше 200 тис. варіантів застосування мікропроцесорів. З'явилася можливість переходу від окремих "острівців автоматизації" до комплексної автоматизації цілих технологічних процесів, що базуються на групі взаємозалежних машин, устаткуванні і приладів.

Поряд з технікою революційні зміни відбуваються й у технології, тобто в способах впливу на сировину і матеріали. Учені зробили висновок, що вирішальну роль у виробництві стали відігравати інформаційно-інтенсивні технології і нове технологічне мислення, які ведуть до того, що відбувається не просто заміна колишніх машин більш сучасними, а зміна принципів виробництва.

Продукція ремісничого виробництва включала два компоненти: витрати на сировину і ручну працю, тобто технологія характеризувалася матеріалоємністю і трудомісткістю. Промислова революція внесла два нових компоненти: капіталоємність і енергоємність. НТР доповнила їх науко-ємністю. Великі витрати на наукові дослідження в масовому виробництві стрімко знижуються в розрахунку на одиницю продукції.

Нові технологічні процеси здійснюються найчастіше на молекулярному, атомному і субатомному рівнях. Так, метод дифузійного зварювання забезпечує високоякісні з'єднання кераміки з магнітним сплавом, срібла з нержавіючою сталлю, сталі з алюмінієм тощо. Виявилося, що можна з'єднати більше 750 пар металів, неметалів і сплавів, які не вдавалося з'єднати іншими способами. Компоненти, що зварюються, зв'язуються на рівні атомів. У результаті стало можливим виготовляти вироби складної конфігурації. Дифузна технологія дуже економічна.

Одним з найбільш перспективних напрямів є біотехнологія - використання біологічних процесів у виробничих цілях. За значенням її можна порівняти з електронікою. За допомогою біотехнології уже виробляються у великих кількостях кормовий білок, різні медикаменти. На базі молекулярної біології з'явилася генна інженерія, яка шляхом пересадження чужих генів у клітину дозволяє виводити нові види організмів тварин і рослин із запланованими якостями. Розроблені і впроваджені у виробництво мембранна, лазерна, плазмова й інші технології, що якісно змінюють виробничі процеси.

Поряд з технікою і технологією якісно міняється і предмет праці - матеріали, що піддаються обробці в процесі виробництва. Ці зміни пов'язані насамперед з досягненнями фізики і хімії. Створення нових конструкційних матеріалів викликано потребами сучасних технологій, потребуючих магнітних, керамічних, оптичних матеріалів, а також дефіцитної мінеральної сировини. Створені в наш час пластмаси і синтетичні волокна застосовуються в автомобільній, суднобудівній, аерокосмічній промисловості, у будівництві і сільському господарстві (заміна сталевих труб пластмасовими дозволила нафтовій промисловості США заощадити 2 млрд. доларів у рік за рахунок ліквідації втрат від корозії металу). Завдяки надтонким хімічним покриттям удалося удосконалити різні деталі електронних приладів; передбачається, що ці покриття будуть використовуватися в хімічній і харчовій промисловості.

НТР радикально змінює становище людини (суб'єкта праці) у системі виробництва, він виводиться за межі безпосереднього процесу створення готового продукту, стає поруч з ним і виступає стосовно нього в ролі контролера, наладчика, регулювальника. Ще раніше людина передала машині спочатку виконавчу функцію (вплив за допомогою інструмента на предмет праці), а потім і рухову, енергетичну. Тепер разом зі скороченням особистої участі людини у виробництві відбувається розширення опосередкованих видів праці, пов'язаних з виконанням контрольно-управлінських і логічних функцій усе більш високого рівня, із прийняттям відповідальних рішень.

НТР викликає глибокі зміни не тільки в матеріальному виробництві, але й в інших сферах життя: це різке зростання автомобільних перевезень, збільшення швидкостей залізничного транспорту і модернізація авіаційного транспорту. Оптичне волокно і світлохвильова техніка, а також досягнення космічної техніки (супутники) революціонізують засоби зв'язку. Вторгнення мікроелектроніки викликає корінні зміни в кредитно-фінансовій сфері, торгівлі, охороні здоров'я. Винахід фотонабору революціонізувало газетну справу: за допомогою відео екрана, з'єднаного з комп'ютером, підготовлений для публікації матеріал відправляється в друковану машину простим натисканням кнопки. Мікроелектроніка активно входить у побут. Відеомагнітофон і відеокамери, цифрові відеонрогравачі, радіотелефони і відеокасети, відеодиски, кабельне телебачення інтенсивно змінюють побут людей.

Домашні персональні комп'ютери керують побутовими приладами, допомагають освіті, застосовуються при надомних формах праці. У 1980 р. у США було зроблено 371 тис. персональних комп'ютерів, а в 1985 р. - 6,6 млн. їхній випуск перевищив кількість вироблених кухонних комбайнів і побутових кондиціонерів. Нова домашня техніка використовується як у виробничих цілях, так і для освіти та дозвілля.

Технологічний переворот, що почався, повинен привести в XXI ст. до нової, науково-технологічної цивілізації.

Черговий революційний прорив відбувся наприкінці XX ст. у зв'язку а формуванням глобальної мережі "Інтернет". Інформація в недалекій перспективі стане надбанням більшості жителів планети. На рубежі XXI ст. почалася розробка квантових комп'ютерів, сила яких на тлі нинішніх - як сила ядерної енергії проти вогню.

Фахівці прогнозують настання нового етапу НТР, що пов'язаний з розвитком Геотехнології і досягненнями таких наук, як генетика, біологія, біохімія, фізіологія тварин і рослин, екологія. А в перспективі - наступний етап, коли відбудуться нові відкриття в галузі фізіології людини, психології, педагогіки, тобто в пізнанні самої людини.