Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЕРГЕР

Бергер (Berger) Питер Людвиг (17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный ...

БЕЛЛА

Белла (Bellah) Роберт H. (p. 1927) - американский социолог, профессор социологии и сравнительных исследований в ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

БЕНЬЯМИН

Беньямин (Benjamin) Вальтер (15.07.1892, Берлин-26.09.1940) - немецкий критик, публицист и социолог искусства леворадикальной ориентации; проделал ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

Глава 3. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Українська політична думка зародилась і розвивалась у контексті європейської політичної думки, яка справляла на неї визначальний вплив. Одним із важливих чинників розвитку української політичної думки були об'єктивні соціально-політичні процеси, що відбувалися в самій Україні. У центрі них постійно перебувала проблема державності, яка по-різному вирішувалась політичними мислителями. З'ясування ідейно-світоглядних і соціально-політичних передумов, основних ідей і концепцій політичної думки України та їхньої ролі у становленні національної державності є важливою умовою розуміння сучасної української політичної дійсності, тих державотворчих процесів, які складають її основний зміст.

У розгляді проблем розвитку політичної думки України важливим є питання про її початок. Одні дослідники пов'язують його з існуванням окремішньої української державності (козацько-гетьманською добою), інші — з періодом Київської Русі, ще інші відносять витоки української політичної думки до ще раніших часів. Для вирішення цього питання доцільно виходити з джерел політичних і правових ідей, які дійшли до наших часів у писаній формі. Такими джерелами є створені в період Київської Русі літописи, «слова», «повчання», «житія», різні збірники законів та ін.


Рекомендована літератураБочковський О. І.

Наука про націю та її життя. Львів, 1939.

Вивід прав України: Збірник. Львів, 1991.

Винниченко В. К.

Відродження нації: У 3 т. К., 1991. Т. 1—3.

Винниченко В. К.

Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

Воронкова В. Г., Ясыр Н. Д.

Зарождение и эволюция либерализма в Украине в XIX — начале XX в. Донецк, 1993.

Гелей С. Д.

Консервативна течія в політичній думці України XIX ст. Львів, 1996.

Гелей С. Д.

Українська консервативна політологічна думка першої половини XX ст. Львів, 1998.

Грушевський М. С.

На порозі Нової України: Гадки і мрії. К., 1991.

Грушевский М. С.

Очерк истории украинского народа. К., 1990.

Грушевський М. С.

Початки громадянства. Генетична соціологія. Прага, 1921.

Грушевський М. С.

Хто такі українці і чого вони хочуть? К., 1991.

Дністрянський С

Погляд на теорії права та держави. Львів, 1925.

Донцов Д. І.

Дух нашої давнини. Дрогобич, 1991.

Донцов Д. І.

Історія розвитку української державної ідеї. К., 1993.

Донцов Д. І.

Націоналізм. Дрогобич, 1992.

Донцов Д. І.

Підстави нашої політики. Відень, 1921.

Драгоманов М. П.

Чудацькі думки про українську національну справу // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. К., 1970. Т. 2.

Замалеев А. Ф., Зоц В. А.

Мыслители Киевской Руси. К., 1987.

Замалеев А. Ф., Зоц. В. А.

Отечественные мыслители позднего средневековья: конец XIV — первая треть XVII в. К., 1990.

Історія філософії України: Хрестоматія / Кер. авт. кол. М. Ф. Тара-сенко, М. Ю. Русин. К., 1993.

Костомаров М. І.

«Закон Божий» (Книги буття українського народу). К., 1991.

Кухта Б. Л.

З історії української політичної думки: Тексти лекцій. К., 1994.

Кучабський В.

Україна і Польща. Львів, 1993.

Липинський В. К.

Листи до братів-хліборобів // Твори: У 6 т. К.; Філадельфія, 1995. Т. 6.

Міхновський М. І.

Самостійна Україна. Київ; Львів, 1991.

Огородник І. В., Русин М. Ю.

Українська філософія в іменах: Навчальний посібник / За ред. М. Ф. Тарасенка. К., 1997.

Оріховський С

Напучення польському королю Сигизмунду Августу // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: К., 1995.

Орлик П.

Вивід прав України // Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. К., 1993.

Основи політичної науки: Курс лекцій. Ч. 1. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За ред. Б. Кухти. Львів, 1996.

Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. К., 1993.

Повість врем'яних літ: Літопис. К., 1990.

Політологічний енциклопедичний словник / Відп. ред. Ю. С. Шем-шученко, В. Д. Бабкін. К., 1997.

Політологія. Кжець XIX — перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. Львів, 1996.

Потульницький В. А.

Історія української політології (Концепція державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). К., 1992.

Потулышцький В. А.

Нариси з української політології (1819—1991). К., 1994.

Потулышцький В. А.

Теорія української політології: Курс лекцій. К., 1993.

Ситник О. I.

Консерватизм: генеза ідей. Луцьк, 2000.

Скакун О. Ф.

Политическая и правовая мысль на Украине (1861 — 1917). Харьков, 1987.

Скакун О. Ф.

Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. — 1917 р.). К., 1990.

Скиба В. И., Горбатенко В. П., Туренко В. В.

Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / За заг. ред. В. Й. Скиби. К., 1998.

Слово о полку Ігоревім. К., 1989.

Старосольський В. Й.

Теорія нації. Відень, 1922.

Сціборський М.

Націократія. Прага, 1942.

Томашівський С. Т.

Під колесами історії. Берлін, 1922.

Томашівський С. Т.

Про ідеї, героїв і політику. Львів, 1929.

Українська державність у XX сторіччі: Історико-політологічний аналіз / Кер. авт. кол. О. П. Дергачов. К., 1996.

Українська політологія: витоки та еволюція / За ред. Ф. М. Кири-люка. К., 1995.

Українська суспільно-політична думка у XX ст.: документи і матеріали / Упоряд. Т. Гунчак, Р. Солганик. К., 1994.

Филалет X.

Апокрисис // Памятники полемической литературы в Западной Руси. СПб., 1992.

Франко I. Я.

Філософські праці //Зібр. творів: У 50 т. К., 1986. Т. 45.

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. Львів, 1997.

Шевчук В. П., Тараненко М. Г.

Історія української державності: Курс лекцій. К., 1999.

Яворський С.

Філософські твори. У 3 т. К., 1992. Т. 1—3.