Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 13. Особа як суб'єкт політики

Політика здійснюється не лише в інсти-туціоналізованих формах — через державу, політичні партії, громадські організації, айв персоналізованих — рядовими громадянами, політичними лідерами, політичною елітою. За всієї багатоманітності проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства та його структурних елементів — соціальних спільностей, політичних інститутів — має бути доповнений аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. При цьому мова має йти про роль у політиці не лише видатних осіб — політичних лідерів, державних діячів тощо, а й рядових громадян, нічим особливо не видатних особистостей.

Вивчення участі особи в політиці, шляхів та засобів реалізації її громадянських і політичних прав є одним із найважливіших завдань політології.


Рекомендована літератураАзаров Н. И.

Взаимоотношения морали и политики // Социально-полит, журн. 1997. № 4.

Вебер М.

Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.

Гринстайн Фред И.

Личность и политика // Социально-полит, науки. 1991. № 10.

Каверин С. Б.

Потребность власти. М., 1991.

Комарова Э. И.

Личность как субъект и объект социального развития // Социально-полит, науки. 1992. № 4—5.

Корнхаузер В.

Політика масового суспільства // Політол. читання. 1992. № 1.

Лебон Г.

Думки і вірування юрби // Філос. і соціол. думка. 1991. № 6.

Ленін В. І.

Завдання спілок молоді // Повне зібр. творів. Т. 41.

Макиавелли Н.

Государь. М., 1990.

Ортега-и-Гассет X.

Восстание масс // Вопр. филос. 1989. № 3.

Пугачев В. П.

Основы политики: личность, злита, лидерство. М., 1989.

Сутор Б.

Политическая этика // Полит, исследования. 1993. № 1.

Холмская М. Р.

Политическое участие как объект наследования. Обзор отечественной литературы // Полит, исследования. 1999. № 5.

Шестопал Е. Б.

Личность и политика: Критический очерк современных западных концепций политической социализации. М., 1988.