Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 12. ОСОБИСТІСТЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Запитання та навчальні завдання

1. Політичні права і свободи людини.

2. Система захисту прав і свобод людини в Україні.

3. Чим обумовлені політичні потреби особистості?

4. Проаналізуйте зв'язок між політичними потребами та інтересами людини.

5. Чим відрізняється політична участь від політичної соціалізації?

6. У чому, на вашу думку, полягають особливості політичної соціалізації за різних типів політичного режиму?

7. Як співвідносяться політична соціалізація і політичне відчуження?

8. Який зв'язок простежується:

а) між політичною соціалізацією і політичною участю?

б) між політичної соціалізацією і політичною культурою?

9. Які основні гарантії прав людини ви знаєте?

10. Чи існує система захисту прав людини в рамках Співдружності Незалежних Держав?

11. Які основні причини абсентеїзму? Чи є він проблемою для України?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 119с.

2. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.

3. Грушова А.Т. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН: Автореф. дис. канд. політ. наук / Київ. Нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. –К., 2004. – 23 с.

4. Дейч Б. Самоврядність потребує ініціативного та відповідального лідера // Віче. - № 1. – С. 18-22.

5. Затонский В.А. Сильное государство и активная личность: актуальные проблемы взаимодействия // Вестник Моск. ун-та Сер. 12. Политические науки. – 2004. - № 1. – С. 70-89.

6. Матвієнків С.М. Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні: Автореферат дис. канд. політ. наук / Львівський нац. ун. ім. Франка. – Львів, 2001. – 19 с.

7. Новакова О.В. Виховання політичної еліти як фактор модернізації суспільства: В зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток освітніх процесів та становлення громадянина у контексті європейської інтеграції”. – Луганськ: Янтар. – 2004. – С. 488.

8. Олуйко В. Проблеми формування політичних лідерів на сучасному етапі // Голос України. – 2004. – С. 8-9.

9. Петракова Є. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2004. - № 2. – С. 109-120.

10. Политическая социология. - Ростов н /Д: Феникс, 1997.- С. 293-312.

11. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – С. 186-187, 328, 367.

12. Політологія. Кн.. перша: Політика і суспільство. Кн.. друга: Держава і суспільство / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584 с.

13. Політологія: Підручник для вузів / За ред. Ф.М. Кирилюка. – 2-е вид. Перераб. і доп. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.

14. Политология: Учебник / Под ред. В.И. Беренко. – М.: Экзамен, 2004. – 318 с .

15. Политология: Учебник / А.И. Демидов, В.М. Долгов, А.В. Малько. – М. :Гардарики, 2004. – 397 с.

16. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры: Моногр. – К., 2001. – 190 с.

17. Стегний В.Н. Политология: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2004. – 144 с.

18. Шестопал Е.Б. Личность и политика. – М.: Мысль, 1988.–203 с.

19. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002.–448 с.

20. Щедрова Г.П. Гуманітарні підходи до розвитку творчого потенціалу особистості: В зб. наук. праць “Тенденції розвитку технологій педагогічного менеджменту у вищій школі” / Ред. колегія: Щедрова Г.П. – голова, Третьяченко В.В., Левченко О.О. та ін. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля. – 2003. – 156 с.

21. Юрченко І. Феномен політичного лідерства // Політичний менеджмент. – 2004. - № 4. – С. 63-74.