Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

КОНТЕНТ АНАЛІЗ

Назва методу походить від англ. content — зміст, а суть полягає в аналізі змісту політичних та інших текстів (фрагментів таких текстів чи змістовних блоків) і переведенні їх у цифрові дані.

За одиницю аналізу можна брати один чи кілька параметрів, згідно з якими аналізуються оцінки певного явища, події, суб’єкта політики в розглядуваних текстах. Досліджувати мож­на як один політичний текст, так і кілька текстів — наприклад, кілька виступів одного й того самого політичного лідера протя­гом певного періоду часу.

Якщо, скажімо, у своїх промовах комуністичній доктрині він 10 разів дав негативну оцінку, 2 — нейтральну і 3 — позитивну, загалом його ставлення до неї вимальовується досить виразно.

Аналогічно можна зробити певні висновки про еволюцію по­глядів цього політика, якщо розглядати його висловлювання, да­тувати й зазначати місце їх проголошення.

Використовують контент-аналіз і під час вивчення повідом­лень різних засобів масової інформації про одну й ту саму по­дію чи людину. Саме так, проаналізувавши численні повідом­лення традиційної, радіо- та електронної преси, можна дістати досить об’єктивний зріз громадської думки з цього приводу.

Окрім того, якщо протягом тривалого часу досліджувати повідомлення засобу масової інформації (видання чи телера- діокомпанії), можна оцінити також його власні політичні сим­патії.

Приклади використання контент-аналізу переконують у його універсальності, завдяки якій текстову інформацію можна пода­ти мовою цифр і процентів.

Слід, проте, звернути увагу й на труднощі, пов’язані з викори­станням цього методу. Передусім потрібні підготовлені експер­ти для отримання первинних оцінок (які до того ж можуть бути і е доволі суб’єктивними). А це ускладнює комп’ютеризацію за­значеного методу, оскільки комп’ютер часто не “вловлює” окре­мих нюансів політичної заяви чи дипломатичної ноти. Отже, можна не хвилюватися за кваліфікованих політологів: най­ближчим часом потреба в їхніх дослідженнях аж ніяк не змен­шиться.