Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

тип держави основними ознаками якої є зв'язаність правом, верховенство закону, поділ влади і правовий захист ...

ГЛАСНІСТЬ

один з найважливіших принципів демократизму, який полягає у невід'ємному праві кожного громадянина на отримання повної ...

ГОЛОС

(vote) — 1) загальновизнане право власника звичайної акції брати участь у керуванні справами акціонерного товариства ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

6. Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" до основних напрямів державної політики національної безпеки у зовнішньополітичній та внутрішньополітичній сферах належать:

у зовнішньополітичній сфері:

• створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресиввого економічного і соціального розвитку України;

• запобігання втручанню у внутрішні справи України та відвернення посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;

• забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу;

• сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;

• участь у міжнародній миротворчій діяльності піл егідою (Х)Н. ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки;

• участь у заходах щодо боротьби з міжнародними організованими злочинними угрупуваннями та міжнародним тероризмом, протидія поширенню ядерної та іншої зброї масового ураження і за* собі в її доставки;

• адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

у внутрішньополітичній сфері:

• забезпечення неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократії, духовних і моральних підвалив суспільства;

• підвищення ефективності функціонування політичних інститутів влади;

• створення дійових, у тому числі судових механізмів захисту конституційних прав людини и основних свобод;

• забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в суспільстві, запобігання проявів екстремізму;

• забезпечення прозорості в діяльності державних органів, прийнятті управлінських рішень, інформованості населений, зміцнення на цій основі його довіри до владних інститутів;

• створення повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального самоврядування;

• формування і вдосконалення політико-право них, соціально економічних та духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання ефективних механізмів узгоджений інтересів етнічних спільнот та розв'язання міжнаціональних суперечностей;

• забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі щодо) щодо сфер впливу на території України;

Окрім згаданих напрямів забезпечений національної безпеки, у даному контексті доцільно розглядати і пріоритетні напрями завдання Міністерства закордонних спінів України, як основного суб'єкта забезпечення національної безпеки у геополітичний сфері.

До основних завдань МЗС, котрі розкривають зміст пріоритет них напрямів, належать:

• формування нового іміджу України у світі, активної зовнішньої гуманітарної політики;

• посилення уваги до забезпечення безпеки українців за кордоном;

• впровадження вжиття механізмів гармонійного співіснування як національних інтересів особи, суспільства і держави, так і українських національних інтересів з інтересами європейського співтовариства;

• організація припливу іноземних інвестицій, реалізація крупних економічних проектів, що позитивно впливають на реалізацію національних економічних інтересів України;

• забезпечення безпеки особи через здійснення управління як внутрішніми, так і зовнішніми загрозами;

• закріплення загальнолюдських цінностей демократії, прав людини, верховенства права, свободи ЗМІ у власній країні;

• оновлення МЗС з метою оптимізації його діяльності відповідно до кращих європейських зразків в галузі безпеки;

• осмислене реформування мережі дипломатичних установ, з метою найефективнішого забезпечення безпеки громадян України за кордоном;

• реформування системи управління геополітичною безпекою через механізм покращання механізму зворотного зв'язку з українською дипломатією, яка знатиме реальні потреби суспільства і заохочуватиме міжрегіональні ділові і людські контакти з іноземними партнерами в галузі безпеки;

• організація функціонування Громадської Ради при МЗС з метою ефективного використання корисних ініціатив в галузі реалізації політики національної безпеки;

• організація встановлення безперешкодного контакту зі своїм посольством чи консульством з метою вчасно отримання належного захисту, підтримки і допомоги;

• забезпечення внутрішньої безпеки МЗС через притягнення до відповідальності тих працівників дипломатичної служби, хто дискредитує себе хабарництвом, некомпетентністю і нешанобливим ставленням до співвітчизників;

• допомога в реалізації інтересів українським трудящим-мігрантам через створення оперативних центрів надання допомоги;

• удосконалення системи відбору на дипломатичну службу;

• проведення політики національної безпеки, котра є відлунням потреб, інтересів і цінностей українського громадянина;

• зміна за кордоном образу українців;

• лібералізація для українців режиму перетину кордонів;

• забезпечення внутрішньої безпеки через створення Спільного реадмісійного простору ЄС—Україна—РФ. Це означає укладання угод про прийом-передачу незаконних мігрантів, що має ефективно протидіяти нелегальній міграції в Україну й безпековим загрозам, стати важливим фактором регіональної стабільності;

• входження України до безпекового простору Європи через приєднання України до Європейської Угоди про молодіжну картку, Угоди про Центр європейських мов та до Болонського процесу. Активний молодіжний обмін — шлях до входження України до європейського освітнього, наукового простору і безпекового простору;

• максимальне спрощення процедур прикордонного контролю для подорожуючих і перевізників;

• завершення процесів правового оформлення державного кордону по всьому його периметру;

• широке залучення міжнародної фінансової і технічної допомоги для розбудови відповідної прикордонної інфраструктури;

• впровадження демократичних цінностей і стандартів при реалізації політики національної безпеки;

• активна політико-дипломатична робота, спрямована на забезпечення досягнення конкретних, поетапних результатів у переговорному процесі з ЄС. Поточними індикаторами поступу цієї роботи має стати втілення таких цілей, як набуття Україною статусу держави з ринковою економікою, завершення переговорів про вступ України до СОТ і початок роботи над створенням зони вільної торгівлі між Україною і ЄС;

• встановлення якісно нових, динамічних і взаємовигідних відносин з Брюсселем, Лондоном, Парижем, Берліном, Римом і всіма європейськими столицями, зацікавленими у зміцненні загальноєвропейського безпекового простору;

• залучення експертної і фінансової допомоги з боку ЄС задля впровадження європейських стандартів в українське законодавство;

• політико-дипломатичне забезпечення співпраці України і ЄС у безпековій сфері, включно з миротворчою активністю і врегулюванням досі неврегульованпх конфліктів в нашому регіоні;

• системна робота як на політичному рівні, так і на рівні безпеки з розвитку тісного співробітництва держави з Північноатлантичним Альянсом;

• сприяння приходу іноземного капіталу в Україну;

• системна підтримка розвитку та зміцненню національного виробничого потенціалу шляхом забезпечення позитивного іміджу та інвестиційної привабливості України;

• організація спеціалізованих міжнародних конференцій з питань реалізації політики європейської безпеки;

• просування вітчизняних ноу-хау і послуг на нові ринки збуту, насамперед у сферах авіа- та суднобудування, космічних досліджень, інформатики;

• диверсифікація шляхів і джерел надходження енергоносіїв в Україну;

• подолання нинішньої відірваності української інтелектуальної та творчої еліти від основних мереж і каналів міжнародного спілкування, сучасних цивілізацій них процесів;

• сприяння для участі представників освіти, науки, культури, ЗМІ України в міжнародних неурядових організаціях;

• сприяння створенню організаційних засад та залочаткуванню діяльності інформаційно-культурних центрів України;

• організація участі українських громадян у міжнародних роках і всесвітніх кампаніях, проголошуваних міжнародними організаціями;

• сприяння створенню Фонду підтримки діяльності Національної комісії у справах ЮНЕСКО, а також внесенню до програми ЮНЕСКО українських проектів "Трипільська цивілізація" і "Створення Міжнародного дитячого центру "Артек";

• пропаганда за кордоном кращих надбань культурної спадщини України;

• допомога у пошуку нових форм зовнішньої підтримки у відновленні в Україні центрів культури світового значення, визначних пам'яток архітектури та історичних місць;

• організація роботи з повернення українських культурних цінностей, насамперед тих, які становлять виняткову державну і історичну вартість для України;

• організація роботи із систематизації і пошуку за кордоном українських архівів, музейних збірок і мистецьких творів. Українська держава має знати і належно дбати про збереження у світі усіх свідчень присутності української культури;

- захист національних потреб і прав кожного, хто вважає себе приналежним до української спільноти;

• посилення культурного виміру зовнішньої політики України, інформації про сучасну Україну та її духовні багатства.

До основних принципів реалізації сучасної політики національної безпеки в геополітичній сфері належать:

• неподільність безпеки — абсолютна безпека однієї держави породжує абсолютну небезпеку для інших;

• справедливість — безпека є мірилом справедливості, право на безпеку мають усі;

• внутрішня особиста гармонія — внутрішньо збалансована держава може чітко формувати власні національні інтереси;

• поліпшення життя кожного громадянина — заможна країна, впевнена та прогнозована зовнішня політика;

• особиста безпека — пріоритет зовнішньої політики ґрунтується на пріоритеті забезпечення безпеки кожного українського громадянина;

• дуалізм прямих та зворотних зв'язків — ефективне функціонування системи управління національною безпекою;

• доступність консульськоправових послуг — консульсько-правові послуги мають бути доступними для кожного громадянина України;

• інтелігентність та висока кваліфікація працівників зовнішньополітичного відомства, котрі здійснюють діяльність по забезпечення геополітичної безпеки України — високий фаховий професіоналізм запорука успішної політики національної безпеки в геополітичній сфері;

• тісний зв'язок національної зовнішньої політики з життям, потребами і цінностями українського громадянина — зовнішня політика є відлунням потреб і цінностей конкретного українського громадянина;

• дуалізм українських і європейських цінностей — Україна є органічною складовою Європи, відтак Українські цінності — це європейські цінності, європейські цінності — це українські цінності;

• кордони України: прозорі для людей і бізнесу, закриті для злочинців;

• правове закріплення міжнародним правом кордонів України — невід'ємний елемент національної безпеки України — Україна вважає право єдиним джерелом регулювання суспільних відносин у сфері зовнішньої політики, відтак усі питання стосовно зовнішньої безпеки мають бути закріплені правом, у тому числі і питання кордонів України;

• європейська та євроатлантична інтеграція — основа зовнішньополітичного курсу України — Україна є складовим елементом системи загальноєвропейської безпеки, відтак її зовнішньополітичний безпековий курс є реалізацією національних інтересів щодо її безпеки шляхом євроатлантичної євроінтеграції;

• безумовне дипломатичне сприяння втіленню з ЄС спільних економічних проектів — сильна економіка — сильна держава, сильна держава — активна зовнішня політика, одним з вимірів якої є активна економічна політика;

- європейські стандарти безпеки — європейській країні — європейські стандарти безпеки, котрі полягають у пріоритеті забезпечення безпеки особи;

? активна зовнішньоекономічна діяльність;

• диверсифікація шляхів забезпечення геополітичноі безпеки — безпека, становлячи собою системний феномен, маю забезпечуватись різними засобами;

• Україна — центр європейської цивілізації — май лее усі світові цивілізації, за виключенням конфуціанської та буддистсько-тихо-океанської представлені на території України, відтак Україна є світоглядним джерелом для майже усіх світових цивілізацій і є центром європейської цивілізації, яку репрезентують західно-християнська і східно-православна цивілізації;

• повага до нас починається із поваги до самих себе — самоповага кожного українця до себе, один до одного є запорукою поваги до нас як до державотворчої нації.