Політологія

Основы политологии

Автор Кравченко В.И. | Год издания: 2001 | 128 c.

В пособии рассматриваются наиболее важные проблемы современной политической науки, ее специфика и методы познания; анализируются такие категории, как власть, государство, политическая элита, политическая культура и др. Особое внимание уделяется проблемам ...

Основи політології: Навчальний посібник

Автори Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. | Рік видання: 2005 | 170 c.

Сучасна політологія – один із найважливіших здобутків людського розуму, теоретичне відображення політичної діяльності, без якої неможливе існування суспільства. І в Україні політологія нарешті здобула повне право на існування як самостійна наука ...

Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори Цюрупа М.В, Ясинська B.C. | Рік видання: 2009 | 354 c.

Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу ...

Основы политологии: теоретико-методологические проблемы

Автор Зеркин Д.П. | Год издания: 1993 | 544 c.

Курс лекций представляет собой доработанное и расширенное учебное пособие, ранее изданное Северо-Кавказским кадровым центром. Автор не ставил своей целью дать обстоятельный анализ вопросов истории политических учений, политической социологии, технологии политического ...

Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор Шляхтун П.П. | Рік видання: 2005 | 576 c.

Підручник містить систематизований виклад найважливіших теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, природа ...

Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор Бебик В.М. | Рік видання: 2003 | 424 c.

У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців з базовою(бакалавр ...

Політологія: курс лекцій

Рік видання: 2004 | 236 c.

Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас. Вона сприяє ...

Політологія: Навч. посіб.

Автори Гелей С.Д., Рутар С.М. | Рік видання: 2007 | 309 c.

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначе­но механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, струк ...

Політологія: Навч. посіб.

Автори Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я.Б. | Рік видання: 2010 | 415 c.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до ...

Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

Автор Брегеда А.Ю. | Рік видання: 1999 | 108 c.

У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ ...

Політологія: Навчальний посібник

Автор Юрій М.Ф. | Рік видання: 2006 | 416 c.

Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор ...

Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори Кирилюк Ф.М., Конверський А.Є., Білик В.Ф. | Рік видання: 2004 | 697 c.

Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя ...

Політологія: Підручник

Автори Дзюбко І.С., Левківський К.М., Андрущенко В.П. | Рік видання: 1998 | 304 c.

Становлення національної системи вищої освіти в Україні у контексті загальної тенденції цивілізованого розвитку потребує кардинальних перетворень у системі гуманітарної підготовки студентів. Політологія — одна з провідних дисциплін, що, послуговуючись принципово новими ...

Політологія: підручник

Автори Горбатенко В.П., Бабкіна О.В. | Рік видання: 2003 | 528 c.

Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву ...

Політологія: підручник

Автори Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. | Рік видання: 2001

У підручнику викладені основні проблеми політології, які відповідають змісту державного стандарту підготовки фахівців-юристів у вищих навчальних закладах України. Підручник розраховано на студентів, викладачів та науковців вищої школи України.

Політологія: Підручник

Автор Вегеш М.М. | Рік видання: 2008 | 384 c.

Розкрито сутність науки про політику: визначено систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи книги відповідають змісту державного стандарту дисципліни “Політологія” для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Новизна ...

Политическая наука: Учебное пособие

Автор Гаджиев К.С. | Год издания: 1996 | 400 c.

Политика - область знания обществоведения, которой интересуются и специалисты-политологи, и каждый гражданин. Однако политическая наука как самостоятельная дисциплина исследовалась явно недостаточно. Этот пробел восполняется данным пособием, в котором изложены наиболее важные ...

Политология

Автор Жиро Т. | Год издания: 2006 | 428 c.

«Политология» — это книга для всех тех, кто профессионально интересуется политикой. Автор книги — профессор Института политических наук Варшавского университета — анализирует развитие и обособление науки о политике, виды политической активности (забастовки, демонстрации ...

Политология в вопросах и ответах. Учебное пособие.

Автори Лясина И.Ю., Лебедева С.О. | Рік видання: 2005 | 48 c.

Рассматриваются следующие вопросы: Предмет, объект и структура политологии Функции политологии Понятие и содержание политики и др.

Политология. Учебник для ВУЗов

Авторa Ачкасов В.А., Гуторов В.А. | Год издания: 2005 | 560 c.

Учебник «Политология», написанный коллективом авторов Санкт-Петербургского государственного университета, представляет собой изложение ключевых проблем современной политической науки. При подготовке учебника использованы новейшие исследования, материалы и теоретические разработки ведущих отечественных и зарубежных ...

Политология: Авторизованное учебное пособие для студентов заочного отделения

Автор Малетин С.С. | Год издания: 1998 | 69 c.

Одним из факторов формирования демократической политической культуры является знание основ политологии. Без обладания такими знаниями личность становится объектом манипулирования и подчинения. Овладение гражданами основами политической науки является важнейшим условием успешного ...

Политология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений

Автор Круглова Г.А. | Рік видання: 2009 | 304 c.

В пособии раскрыты предмет, задачи и функции политологии как науки и учебной дисциплины, история социально-политических воззрений, феномен власти, становление и развитие мировой и отечественной политической мысли. Рассматриваются проблемы политической жизни ...

Политология: Учеб. пособие для студентов заочного отделения

Автори Борзихина И.В., Запецкая Н.Д., Коноплева Н.А., Трофимов Т.А. | Рік видання: 2006 | 168 c.

Учебное пособие для студентов заочного отделения. Политология как наука. Власть как социально - политический феномен. Государство. Политические режимы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита. Политическое лидерство. Политический конфликт и консенсус ...

Политология: Учеб.-практ. пособие

Авторa Муштук О.З., Цыбульская М.В. | Год издания: 1996 | 99 c.

Пособие содержит изложение основных проблем курса Политология - одной из приоритетных дисциплин в структуре социально-гуманитарного образования студентов. В максимально концентрированном и обобщенном виде даются ответы на вопросы о том, что есть ...

Политология: Учебник

Авторa Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. | Год издания: 2002 | 511 c.

На основе теоретического и фактологического материала рассмотрены основные темы курса "Политология", изучаемые в соответствии с государственными требованиями подготовки специалистов по направлению и специальности "Юриспруденция". Особое внимание уделяется истории развития политических ...

Политология: Учебник для вузов

Авторa Ачкасов В.А., Гуторов В.А. | Год издания: 2010 | 692 c.

Учебник, написанный коллективом авторов Санкт-Петербургского государственного университета, представляет собой изложение ключевых проблем современной политической науки. При подготовке учебника использованы новейшие исследования, материалы и теоретические разработки ведущих отечественных и зарубежных политологов ...

Политология: учебно-практическое пособие

Авторa Климова С.В., Бобков А.Н., Криволап И.В. | Год издания: 2007

В данном учебно-методическом пособии в сжатой и емкой форме изложены основные понятия политологии (первая часть курса): сущность политики, власть, течения современной политической мысли, социальные основы политики, политическое лидерство и элиты ...

Политология: Учебное пособие

Авторa Безвербный А.А., Безвербный А.С., Дивлеткильдеев Ш.А. | Год издания: 2000 | 127 c.

Учебное пособие подготовлено кафедрой политической социологии факультета социологии и политологии РГУ по программе для вузов, утвержденной Министерством образования Российской Федерации 03 февраля 2000г.

Политология: учебное пособие для высших учебных заведений.

Автор Крайтерман В.С. | Год издания: 2008 | 194 c.

В пособии анализируются такие проблемы, как политическая власть, лидерство, политические элиты, политические системы и режимы, партийные и избирательные системы, политические конфликты, политическая модернизация и другие актуальные вопросы современной политологии.