Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

Розділ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ У XXI ст.

"Межі наукового пізнання і передбачення

передбачити неможливо"

Д. Менделєєв

1. Актуальність вивчення теми . Нові теорії та створені на їх основі концепції дають змогу передбачати майбутнє та по-новому конструювати практичну діяльність.

2. Провідна ідея теми . Нова парадигма суспільно-географічної науки — це своєрідна система відліку, основа і каталізатор для отримання теоретичних здобутків. Нові теорії і концепції — підґрунтя побудови соціальної перспективи життєдіяльності населення.

3. Головні завдання, які слід реалізувати при освоєнні матеріалу :

— зрозуміти суть парадигми соціально-географічної науки та її значення для розроблення теорії соціального поля в соціальній географії, важливості для побудови концепції соціально-географічних ознак суспільного розуму і суспільного інтелекту як однієї з фундаментальних у соціальній географії, концепції полярної конвергенції мотивів і девіантної поведінки у сфері діяльності як фактора реструктуризації соціальної сфери регіону, значення для розвитку віртуальної соціальної географії як важливого напряму соціальної географії XXI ст.

— засвоїти відмінності між парадигмою науки, теорією, концепцією;

— навчитись оцінювати особливості нових теорій і концепцій, визначати їх відмінності від накопичених соціально-географічних знань.