Соціологія: 100 питань – 100 відповідей

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Інкос | Кількість сторінок: 352

ПЕРЕДМОВА

Соціологія як одна з гуманітарних дисциплін надає можливість студенту, молодому спеціалісту адекватно відповідати на виклики сучасності, оскільки допомагає виробити системний погляд на суспільство крізь призму діяльності людини. Вивчення соціології у вищому навчальному закладі — це не просто доповнення до формування спеціаліста, котрий буде використовувати її положення у своїй професії, а й ті загальні засади формування духовного світу особи, які завдяки усвідомленню людиною себе як особистості, завдяки виявленню сенсу свого буття, своєї ролі в життєдіяльності людської спільноти, відіграють свою значною мірою визначальну роль у становленні особи як спеціаліста.

Задум цього навчального посібника саме і полягає в тому, щоб розкрити сутність суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічного знання, особливості діяльності людини у системі соціальних зв'язків, що постійно трансформуються. У навчальному посібнику у достатньому обсязі представлені основні теми з навчальної дисципліни "Соціологія".

Змістовне викладення матеріалу здійснюється у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України до навчально-методичної літератури. Форма постановки запитань і наведення відповідей дозволяє у стислій формі запропонувати логіку роздумів, напрямок ведення наукового пошуку, можливості використання певних аргументів, вибору варіантів розв'язування проблемних ситуацій. При викладенні концепцій автор свідомо намагалась уникати критичних, і взагалі оціночних суджень. Такий позанормативний характер викладення спрямований на досягнення максимальної наукової об'єктивності.

У першому розділі окреслюється проблемне поле соціології, її функції, особливості соціологічних методів дослідження, у другому — робиться історичний екскурс у розвиток соціологічної думки. Третій розділ присвячений розкриттю сутності системного підходу до аналізу суспільства. Четвертий розділ — транзитивна соціологія — це аналіз глобалізації як тенденції світового розвитку, де ключовим моментом трансформаційних процесів виступає модернізація. Виявляються основні риси пост модернізації суспільства, особливості соціального прогнозування, основні етапи та моделі інноваційного процесу.

У п'ятому розділі аналізується соціальна структура та соціальна стратифікація, соціокультурна система суспільства, управління як цілеспрямований вплив на суспільство. Особливості соціальних інститутів стали предметом розгляду у шостому розділі, де досліджуються соціологічні аспекти політики, економіки, освіти, сім'ї, релігії тощо.

Сьомий розділ присвячений аналізу особистості в системі соціальних зв'язків. Особливу увагу зосереджено на сутності, формах та механізмах здійснення влади, на соціальному контролі як способі саморегуляції соціальної системи, а також на таких соціальних феноменах, як керівництво і лідерство. Даються аргументовані відповіді стосовно форм діяльності і міжособистісних стосунків та причин і механізмів розв'язування соціальних конфліктів.