Теорія держави і права: Підручник

Автор: | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 656

§ 9. Функції права

Функції права — основні напрямки правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування.

Термін «функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення його функцій в суспільних відносинах.

Функції права можна класифікувати у такий спосіб:

Загальносоціальні
Спсціально-соціальні (юридичні)Загальносоціальні

інформаційна
орієнтаційна
виховна

інформування громадян, тобто до-
— орієнтування громадян на позитивні
— загальноправовий вплив на духовну сфе-ведення до відома адресата, про напрямки регулювання суспільних відносин, про їхні права, обов'язки та відповідальність
правові настанови, які пропонують оцінку права та готовність діяти відповідно до його норм
ру, виховання поважання права

(правова інформація)
(правомірна поведінка)
(правове навчання)

Спеціально-соціальні (юридичні)


Регулятивна
Охоронна


- функція упорядкування суспільних відносин, визначення лінії поведінки людей, наділення їх певними правами та обов'язками
- функція встановлення та гарантування державою заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання та виконання, яка має на меті витиснення шкідливих для суспільства відносин та охорону позитивнихРегулятивна функція права може бути поділена на статичну та динамічну:

Регулятивна статична - функція упорядкування суспільних відносин шляхом закріплення основних прав і свобод особи, компетенції державних органів і посадових осіб (наприклад, фіксування правомочностей власника щодо володіння, користування та розпорядження)

Регулятивна динамічна - функція забезпечення активної поведінки суб'єктів права (наприклад, покладання обов'язку сплачувати податки, відбувати військову повинність)

Здійснюється за допомогою дозвільних (таких, що надають правомочності) та заборонних норм, які спричиняють правовідносини пасивного типу
Здійснюється за допомогою зобо-в 'язуючих норм, які спричиняють правовідносини активного типу

Охоронна функція виражається у такому:

•  визначення заборон на вчинення протиправних діянь;
•  встановлення юридичних санкцій за вчинення таких діянь;
•  безпосереднє застосування юридичних санкцій до особи, яка вчинила правопорушення.

Охоронний вплив права здійснюється за допомогою спеціальних охоронних норм, а також регулятивних норм, спрямованих на охорону суб'єктивних прав.