Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ

Вивчення будь-якої науки відбувається у певній логічній послідовності. Розпочинається воно з визначення об'єкта науки, тобто тієї сфери природи чи суспільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання. Та чи інша сфера природи чи суспільного життя звичайно є об'єктом дослідження багатьох наук. Розрізняються вони між собою за предметом дослідження, тобто тією стороною об'єкта, яка перебуває у центрі вивчення саме тієї чи іншої конкретної науки. Дослідження предмета здійснюється з використанням певних методів і супроводжується розробкою категорій — найбільш загальних понять науки, якими позначаються основні моменти, вузлові пункти процесу пізнання.

Важливим у вивченні науки є також з'ясування історії виникнення й розвитку відповідних поглядів, Ідей і теорій, формування яких у систему і означає появу науки.

Нарешті, вивчення науки передбачає осягнення її саме як системи знань, вираженої в поняттях і категоріях. Ця системність забезпечується логічною послідовністю вивчення окремих тем науки як навчальної дисципліни та розкриттям взаємозв'язків цих тем.

Зазначені міркування й визначили наведену нижче послідовність тем навчального курсу. Розпочинати, отже, потрібно зі з'ясування об'єкта і предмета політології.


Рекомендована літератураАлександров Н. Д., Сулимое В. Е.

О некоторых методологических основах политологии // Социально-полит, науки. 1991. №3.

Алексеева Т. А.

Предмет политической философии // Полит, исследования. 1992. №3.

Бодуен Ж.

Вступ до політології. К, 1995.

Бойме К.

Сравнение в политической науке // Социально-полит, науки. 1992. №2.

Бутенко А. П.

Политология как наука и как учебная дисциплина в современной России // Социально-полит, журн. 1993. № 9—10.

Гаджиев К. С.

Опыт введения в политологию. Концептуальный и политический аспект // Полит, исследования. 1992. № 1—2.

Гареев Э. С, Дорожкин Ю. Н., Штейн?арт Р. 3.

О политологии и ее преподавании в вузе // Социально-полит. науки. 1991. № 7.

Ильин М. В., Коваль Б. И.

Что есть политика и что — наука о политике (опыт нетрадиционного обзора) // Полит, исследования. 1991. № 4.

Ильин М. В., Мельвиль А. Ю., Федоров Ю. Е. Основные категории политической науки (раздел учебного пособия) // Полит, исследования. 1996. № 4.

Истон Д.

Новая революция в политической науке // Соииально-полит. журн. 1993. № 8.

Краснов Б. И.

Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-полит. журн. 1995. № 1.

Малыхин А., Чернышев В.

Наука о политике // Социально-полит, науки. 1991. № 1.

Марченко М. Н.

На пути становления политической науки в СССР // Социально-полит, науки. 1991. № 3.

Панарин А. С.

Философия политики. М., 1996.

Политика как научная дисциплина по Д. Хелду // Полит, исследования. 1991. № 5.

Рогачев С. Я.

Предмет политологии и ее место в системе социальных наук // Государство и право. 1993. № 5.

Рудич Ф. М.

Политология: теоретический и прикладной контекст // Социально-полит, журн. 1996. № 5.

Федун Л. А.

О предмете и методе политологии // Социально-полит, науки. 1991. № 3.