Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 2. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ВІХИ ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ

Вивчення будь-якої науки передбачає опанування насамперед історії її виникнення, становлення і розвитку. Стосовно політології це особливо важливо з огляду на те, що вона має тривалу історію і як наука про один із найважливіших видів людської діяльності — політику — відіграє велику роль у житті суспільства. Знання історії політичної думки сприяє кращому розумінню як минулих і сучасних політичних ідей і теорій,так і реального змісту сучасних політичних процесів, закономірностей і тенденцій їх розвитку.

Звичайно, спроба повно викласти в одній главі більш ніж двотисячолітню багатоманітну історію світової політичної думки була б намаганням осягнути неосяжне. Тож доводиться зупинитися лише на основних віхах цієї історії, основних її ідеях і постатях.Рекомендована літератураАвгустин А.

Исповедь. М., .1992.

Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997.

Аристотель.

Политика // Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4.

Бентам И.

Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998.

Вебер М.

Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.

Гегель Г. В. Ф.

Политические произведения. М., 1979.

Гегель Г. В. Ф.

Философия права. М., 1990.

Гоббс Т.

Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Избр. произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 2.

Гроций Г.

О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняется естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1957.

Енгельс Ф.

Походження сім'ї, приватної власності і держави // Маркс К.,

Енгельс Ф. Твори. Т. 21.

История политических и правовых учений / Под ред. О. Э. Лейста. М., 2000.

История политических и правовых учений / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 1996.

История политических учений / Под общ. ред. О. В. Мартышина. М., 1996.

История политических учений / Под ред. К. А. Мокичева: В 2 ч. М, 1971. Ч. 1; 1972. Ч. 2.

Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. К., 1996.

Кант И.

К вечному миру: Идея всеобщей истории во всемирном гражданском плане // Сочинения: В 6 т. М, 1966. Т. 6.

Кант И.

Метафизика нравов. В двух частях. Часть первая. Метафизические начала учения о праве // Там же. М., 1965. Т. 4. Ч. 2.

Классический французский либерализм. М., 2000.

Констан Б.

О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей // Полит, исследования. 1993. № 2.

Ленін В. I.

Держава і революція // Повне зібр. творів. Т. 33.

Локк Дж.

О государственном правлении // Избр. филос. произведения: В 2 т. М., 1960. Т. 2. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

Маркс К, Енгельс Ф.

Маніфест Комуністичної партії // Твори. Т. 4.

Маркс К.

Критика Готської програми // Там само. Т. 19.

Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2 т. М., 1994.

Михельс Р.

Социология политических партий в условиях демократии // Диалог. 1990. № 3, 5, 7, 9, 11.

Монтескье Ш.-Л.

О духе законов // Избр. произведения. М., 1955.

Мор Т.

Утопія. К., 1988.

Основи політичної науки: Курс лекцій. Ч. 1. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За ред. Б. Кухти. Львів, 1996.

Платон.

Государство // Сочинения: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1.

Законы // Там же. М., 1972. Т. 3. Ч. 2.

Политические учения: История и современность: Домарксистская политическая мысль / Отв. ред. В. Е. Гулиев. М., 1976.

Політологічний енциклопедичний словник / Відп. ред. Ю. С. Шем-шученко, В. Д. Бабкін. К., 1997.

Руссо Ж.-Ж.

Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. М., 1969.

Руссо Ж.-Ж.

Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Там же.

Себайн Джордж: Г., Торсон Томас Л.

Історія політичної думки. К., 1997.

Скиба В. П., Горбатенко В. П., Туренко В. В.

Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / За ред. В. Й. Скиби. К., 1998.

Токвиль А. де.

Демократия в Америке. М., 1992.

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Львів, 1997.

Цицерон М. Т.

О государстве. О законах. Диалоги. М, 1994.