Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 5. Політична влада

Як і поняття «політика», поняття «політична влада» є однією з базисних категорій політології. Політика і влада органічно взаємозв'язані, вони не тільки нероздільні, а й взаємозумовлюють одна одну. Цей зв'язок настільки органічний, що в політології і філософії нерідко виникають дискусії щодо первинності однієї з них.

Зміст політології як навчальної дисципліни може бути розкритий і як розгортання змісту категорії «політика», і як розгортання змісту категорії «влада».

Поняття влади дає ключ до розуміння сутності та призначення політичних інститутів і процесів, самої політики. Визначення цього поняття, з'ясування сутності й характеру політичної влади дає змогу виокремити політичні відносини з усієї сукупності суспільних відносин, має важливе значення для розуміння природи політики й держави.

Про важливість поняття влади в науці свідчить, зокрема, існування особливої галузі науки — кратології (від грецьк. kratos — влада і logos — слово, поняття, вчення) як сукупності філософських, соціологічних, політологічних, правових та інших знань про владу.


Рекомендована літератураАмелин В. Н.

Власть как общественное явление // Социально-полит, науки. 1991. № 2.

Аникевич А. Г.

Политическая власть: Вопросы методологии исследования. Красноярск, 1986.

Болл Т.

Власть // Полит, исследования. 1993. № 5.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А.

Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Власть: Очерки современной политической философии Запада / В. В. Мшвениерадзе, И. И. Кравченко, Е. В. Осипова и др. М, 1989.

Дмитриев Ю. А.

Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право. 1994. № 7.

Завершинский К. Ф.

Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полит. исследования. 2001. № 2.

Зуев В. И.

Власть в системе политических категорий // Государство и право. 1992. № 5.

Иванов О. И.

Общественное мнение и власть // Социально-полит, журн. 1993. № 7.

Каверин С. Б.

Потребность власти. М., 1991.

Коваль Б. И., Ильин М. В.

Власть versus политика // Полит, исследования. 1991. № 5.

Кравченко Ю., Чечель В.

Легітимність політичної влади й можливість її досягення // Політол. читання. 1993. № 2.

Краснов Б. И.

Власть как явление общественной жизни // Социально-полит. науки. 1991. № 11.

Краснов Б. И.

Теория власти и властных отношений // Социально-полит, журн. 1994. № 3-6.

Ледяев В. L

Власть: концептуальный анализ // Полит, исследования. 2000. № 1.

Ледяев В. Г.

Формы власти: типологический анализ // Полит, исследования.

2000. № 2.

Мурадян А. А.

Двуликий Янус. Введение в политологию. М., 1994.

Налимов В. В.

Власть и противостояние ей // Полит, исследования. 1992. № 3.

Пушкарева Г. В.

Власть как социальный институт // Социально-полит, журн. 1995. № 2.

Рябов А. В.

Легальность и легитимность власти // Полит, исследования. 1994. № 2.

Рябов С. Г.

Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. К., 1996.

Славный Б. И.

Проблема власти: новое измерение // Полит, исследования. 1991. № 5.

Славный Б. И.

Человек и власть // Полит, исследования. 1992. № 6.

Технологии политической власти: Зарубежный опыт. Книга-дайджест / В. Н. Иванов, В. Я. Матвиенко, В. И. Патрушев, И. В. Молодых. К., 1994.

Тиковенко А. Г.

Авторитет власти: прошлое и настоящее. Минск, 1992.

Фетисов А. С.

Политическая власть: проблемы легитимности // Социально-полит. журн. 1995. № 3.

Философия власти / Под общ. ред. В. В. Ильина. М., 1998.

Халипов В. Ф.

Власть: Основы кратологии. М., 1995.

Черданцев А. Ф.

Государственная власть и ее обоснование // Правоведение. 1992. № 2.

Чиркин В. Е.

Основы государственной власти. М., 1996.

Чиркин В. Е.

Политическая и государственная власть // Совет, государство и право. 1988. № 1.