Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 7. Системний вимір політики

Суспільство є складним і багатоманітним утворенням. Найважливішими і найбільш загальними елементами його структури є основні сфери суспільного життя — економічна, соціальна, політична, духовна. Політична сфера охоплює всю багатоманітність політичних явищ і процесів — як необхідних, зумовлених об'єктивними чинниками суспільного розвитку, так і випадкових, що є результатом збігу обставин. Наука про політику, звичайно, не може охопити всю багатоманітність політичних явищ. Завдання політології, як і будь-якої іншої науки, полягає передусім у пізнанні необхідних, закономірних зв'язків між різними сторонами та елементами її об'єкта. Найбільшою мірою цьому завданню відповідає категорія «політична система суспільства», що є центральною в політології, а сама політична система виступає предметом цієї науки.

Рекомендована літератураАлмонд Г., Верба С

Гражданская культура и стабильность демократии // Полит, исследования. 1992. № 4.

Андреев С. С.

Политические системы и политическая организация общества // Социально-полит, науки. 1992. № 1.

Белов Г. А.

Функции политической системы // Кентавр. 1995. № 3.

Борисов В. К.

Теория политической системы. М., 1991.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А.

Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Гавриленко I.

Політична система суспільства // Політол. читання. 1993. № 1.

Ильинский И. П., Мишин А. А., Энтин Л. М.

Политическая система современного капитализма. М., 1983.

Истон Д.

Новая революция в политической науке // Социально-полит, журн. 1993. № 8.

Краснов Б. И.

Политические системы // Социально-полит, журн. 1995. № 3.

Марченко М. Н.

Механизмы адаптации политической системы современного Запада // Сов. государство и право. 1991. № 11.

Марченко М. Н.

Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. М., 1985.

Основы теории политической системы / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. Е. Чиркин. М., 1985.

Політична система сучасної України. К., 1998.

Фарукшин М. X.

Политическая система общества // Социально-полит, науки. 1991. № 5.

Чиркин В. Е.

Глобальные модели политической системы современного общества: индикаторы эффективности // Государство и право. 1992. № 5.

Эндрейн Чарльз Р.

Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. М., 2000.