Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 8. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Системний аналіз політики передбачає дослідження політичних інститутів як основних елементів політичної системи суспільства, з'ясування місця і ролі кожного з них у цій системі. Головним із політичних інститутів, найважливішим елементом політичної системи суспільства є держава. Вона виступає об'єктом дослідження багатьох суспільствознавчих наук — філософії, соціології, історії, правознавства, економічної теорії тощо. У сукупності цих наук політологія посідає особливе місце. Виникла вона саме як учення про державу (поліс) і за традицією, започаткованою ще в античному світі, нерідко й досі трактується як «державознавство». Проте політологія зовсім не претендує на монополію на наукові знання про державу. Відповідно до свого предмета і притаманних їй методів дослідження своє головне завдання у вивченні держави вона вбачає в тому, щоб розкрити сутність держави як політичного інституту та з'ясувати її місце і роль у політичній системі суспільства. Системний підхід, крім усього іншого, надає можливість, з одного боку, з'ясовувати ті властивості держави, яких вона набуває як частина політичної системи, а з іншого — розкривати вплив держави на функціонування інших політичних інститутів.


Рекомендована література



Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К., 1996.

Авер'янов В. Б.

Органи виконавчої влади в Україні. К., 1997.

Барнашов А. М.

Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.

Білоус А. О.

Політико-правові системи: світ і Україна. К., 2000.

Вебер М.

Политика как призвание и профессия // Избр. произведения. М., 1990.

Дарендорф Р.

От социального государства к цивилизованному сообществу // Полит, исследования. 1993. № 5.

Енгельс Ф.

Походження сім'ї, приватної власності і держави // Маркс К.,Енгельс Ф. Твори. Т. 21.

Ильин М И.

Политический дискурс: слова и смыслы. Государство // Полит. исследования. 1994. № 1.

Каст С. И.

Империи: генезис, структура, функции // Полит, исследования. 1997. № 5.

Кувалдин В. Б.

Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита (российский и украинский опыт в мировом контексте) // Полит, исследования. 1998. № 5.

Ладиченко В. В.

Поділ влади: Теорія і практика. К., 1998.

Ленін В. І.

Держава і революція. Вчення марксизму про державу і завдання пролетаріату в революції // Повне зібр. творів. Т. 33.

Ленін В. І.

Про державу. Лекція в Свердловському університеті 11 липня 1919 р. // Повне зібр. творів. Т. 39.

Макаров О. В.

Соотношение права и государства// Государство и право. 1995. № 7.

Моллимен А.

Федерализм и национальное государство (к истории вопроса) // Полит, исследования. 1992. № 4.

Ребкало В.

Національна держава. Втеча від самоприниження // Віче. 1995. № 6.

Рябов С. Г.

Державна влада: проблеми авторитету й легітимності К., 1996.

Рябов С. Г.

Політологічна теорія держави. К., 1996.

Сахаров И. А.

Институт президентства в современном мире. М., 1994.

Тавадов Г. Т.

Современные федерации и их субъекты // Социально-полит, журн. 1997. № 1.

Тарасов Е. Н.

Государство как институт политической системы // Социально-полит, журн. 1994. № 1—2.

Четверний В. А.

Размышления по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. 1992. № 5.

Чиркин В. Е.

Основы сравнительного государствоведения. М., 1997.

Что такое демократия? Парламентаризм и правительственная система — определение и разграничение // Полит, исследования. 1992. № 3.

Шабо Ж.-Л.

Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления // Полит, исследования. 1993. № 3.

Щаповал В. М.

Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. К., 1995.

Щаповал В. М.

Зарубіжний парламентаризм. К., 1993.

Шаповал В. М.

Президент у механізмі здійснення державної влади. К., 1995.

Энтин Л. М.

Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995.