Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 10. Політичні партії і партійні системи

Поряд з державою важливими політичними інститутами, елементами політичної системи суспільства є політичні партії. Вони виражають інтереси соціальних спільностей і виступають головною ланкою, яка пов'язує громадянське суспільство з державою, забезпечує представництво соціальних інтересів у політичній сфері суспільства. Багатоманітність соціальних інтересів зумовлює наявність у суспільстві різних політичних партій. У взаємодії — співробітництві чи боротьбі — між собою вони прагнуть до завоювання (найчастіше за допомогою виборів), утримання й використання державної влади. Перемога тієї чи іншої політичної партії на виборах створює можливість використання державних посад для утвердження її лінії у вирішенні економічних, соціальних і політичних питань. Боротьба політичних партій і свобода виборів є важливими засадами демократичного суспільства.


Рекомендована літератураБазовкін Є., Кремень В.

Партії та громадські об'єднання України. К., 1994.

Бекназар-Юзбашев [b]Т. В.

Партии в буржуазных политико-правовых учениях. М., 19S§

Білоус А. О.

Політичні об'єднання України. К., 1993.

Бьюэлл Э.

Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США (Сверяясь с «классическими» оценками) // Полит, исследования. 199§ i^ j

Васильев М. И.

Партии, движения, политические силы // Полит, исследования. 1992. № 5-6.

Вебер М.

Политика как призвание и профессия // Избр. произведения 1990.

Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики К. 2001.

Вятр Е.

Социология политических отношений. М., 1979.

Тарань О. В.

Убити дракона (3 історії Руху та нових партій України). К. 2003

Голосов В. В.

Форматы партийных систем в новых демократиях институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полит. исследования. 1998. № 1.

Дюверже М.

Политические партии. М., 2000.

Евдокимов В. В.

Партии в политической системе буржуазного обществу. Свердловск, 1990.

Закон України про вибори народних депутатів України // Голос України. 1997. 25 жовт.

Закон України про політичні партії в Україні // Голос України. 2001. 12 трав.

Коломейцев В. Ф.

Партии в зеркале западной политологии // Государство и право 1995. № 10.

Кулик А. Н.

Сравнительный анализ в партологии: Проект К. Джанды // Полит. исследования. 1993. № 1.

Марченко М. И., Фарукшин М. X.

Буржуазные политические партии. М., 1987.

Михельс Р.

Социология политической партии в условиях демократии (главы из книги) //Диалог. 1990. № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18.

Надаис А.

Выбор избирательных систем // Полит, исследования. 1993. № 3.

Острогорский М. Я.

Демократия и политические партии. М., 1997.

Політичні партії в Україні: Інформ.-довід, вид. К., 2001.

Прозоров Ю. Б.

Партии в переходных обществах (латиноамериканский опыт) // Полит, исследования. 1994. № 4.

Пуфлер Е. Ф.

Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. К., 1997.

Пушкарева Г. В.

Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже // Социально-полит, журн. 1993. № 9—10.

Свалов А. Н.

О пролетарских партиях «старого» и «нового» типа // Рабочий класс и современный мир. 1990. № 1.

Таагепера Р., Шугарт М. С.

Описание избирательных систем // Полит, исследования. 1997. № 3.

Уоллерстайн М.

Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полит, исследования. 1992. № 5—6.

Шведа Ю.

Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова політика. 1998. № 5.

Шведа Ю.

Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика. 1996. № 4-5.

Шмачкова Т. В.

Из основ политологии Запада (Характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии) // Полит, исследования. 1991. № 2.