Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 18. Світові ідейно-політичні доктрини

Політика як практична діяльність зі здобуття, використання та утримання влади завжди має ідеологічне обгрунтування, тобто здійснюється під впливом певної сукупності поглядів та ідей, що виражають інтереси тих чи інших соціальних спільностей людей, передусім суспільних класів. Особливо наочно зв'язок політики з ідеологією простежується з переходом від феодалізму до капіталізму; він проявляється в діяльності політичних партій, які за своєю природою є не тільки носіями влади, а й ідеологічними спільностями. За феодалізму, коли пануючою формою державного правління була абсолютна монархія і не існувало політичних партій у сучасному їх розумінні, політика не диференціювалась на різні типи за ідеологічною ознакою. З появою політичних партій, які виражають інтереси соціальних спільностей, виникають різні типи ідеологічного обгрунтування політики. Певні ідеї і погляди партій та інших політичних сил щодо керівництва та управління суспільством, здійснення влади стають ідейно-політичними доктринами (від лат. doctrina — вчення) і реалізуються в державній політиці, визначаючи той чи інший її тип.

Відмінності між різними типами ідеологічного обгрунтування політики й самої політики стосуються організації економічної та інших сфер суспільного життя, місця і ролі держави в суспільстві, взаємодії особи, суспільства й держави, шляхів та засобів суспільних перетворень і досягнення політичних цілей тощо. Відповідно до

таких відмінностей можна виокремити чотири основних Ідейно-політичних доктрини: лібералізм, консерватизм, комунізм і соціал-демократизм. Виникли вони не одночасно і чітко орієнтовані на обгрунтування інтересів певних суспільних класів.


Рекомендована літератураАваков А. В.

Судьбы либерализма. М., 2000.

Бакунин М. А.

Анархия и порядок // Сочинения. М., 2000.

Верк Э.

Размышления о революции во Франции. М., 1993.

Возможности либерализма в осмыслении современного мира (обзор коллоквиума) // Полит, исследования. 1994. № 3.

Галкин А. А.

О фашизме — его сущности, корнях, признаках и формах // Полит. исследования. 1995. № 2.

Галкин А. А., Рахшмир П. Ю.

Консерватизм в прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. М., 1987.

Гарбузов В. Н.

Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полит, исследования. 1995. № 4.

Голобуцький О., Кулик В.

Консерватизм — ідеологія порядку, стабільності і добробуту. К., 1995.

Григоров С. Г.

Преодоление заданости (размышления о консерватизме) // Полит. исследования. 2000. № 3.

Капустин Б. Г.

Три рассуждения о либерализме и либерализмах // Полит, исследования. 1994. № 3.

Консерватизм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. К., 1998.

Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полит. исследования. 1995. № 4.

Кропоткин П. А.

Записки революционера. М., 1990.

Кропоткин П. А.

Хлеб и воля: Современная наука и анархия. М., 1990.

Липсет С. М.

Третьего пути не существует (перспективы левых движений) // Полит, исследования. 1991. № 5—6.

Маркс К., Енгельс Ф.

Маніфест Комуністичної партії // Твори. Т. 4.

Маркс К.

Критика Готської програми // Там само. Т. 19.

Масленников Н.

Международная социал-демократия: Политика и ценности // Свободная мысль. 1992. № 6.

Матц У.

Идеология как детерминанта политики в эпоху модернизма //

Полит, исследования. 1992. № 1—2.

Местр Жозеф де.

Рассуждения о Франции. М., 1997.

Милза П.

Что такое фашизм? // Полит, исследования. 1995. № 2.

Паншин И. К.

К логике теоретического становления современного социализма // Полит, исследования. 1996. № 4.

Програма принципів Соціал-демократичної партії Німеччини. Стокгольмська декларація Соціалістичного Інтернаціоналу. К., 1997.

Пронякин Д. И.

Анархизм: исторические претензии и уроки истории. Л., 1990.

Соболь О. Н., Ермоленко [b]А. Н.


«Неоконсервативная революция»: лозунги и реальность. К., 1990.

Современная социал-демократия: Словарь-справочник / Под обш. ред. А. А. Галкина. М., 1990.

Современное общественное развитие: консервативное видение. М., 1995.

Троцкий Л. Д.

К истории русской революции. М., 1990.

Шапиро И.

Введение в типологию либерализма // Полит, исследования. 1994. № 3.

Якушик В. М.

Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика. К., 1990.

Ястржембовский С. [b]В.

Социал-демократия в современном мире. М., 1991.