Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Передмова

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один з найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні — це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

Нині в Україні політологія — одна з провідних дисциплін у системі гуманітарної освіти. Свідченням цього є відкриття та плідна робота кафедр політології в навчальних закладах. Політологія зайняла чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. Зусиллями науковців України створено комплекс навчально-методичної літератури: підручники, посібники, хрестоматії, політологічні словники, програми курсів та спецкурсів, плани семінарських занять. Проводиться підготовка фахівців у галузі політичних наук, у національних університетах та ряді наукових установ функціонують спеціалізовані ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Нагромаджений досвід свідчить про необхідність подальшого вдосконалення форм і методів викладання та вивчення цього курсу; ставиться завдання узагальнити і уточнити структуру курсу відповідно до накопиченого досвіду провідних кафедр нашої держави.

Основними принципами викладання та вивчення політології мають стати ті, які викрис-талізовані зарубіжним та вітчизняним досвідом розвитку гуманітарної науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені практикою. Серед них — фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та особистого, теорії та практики, навчання та виховання. Усі вони мають забезпечити людинотворчий характер політологічної освіти.

Програма курсу з політології грунтується на основних положеннях, зміст яких відображає сучасні досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і різноманітності наукових спрямувань. Складається з таких розділів:

1. Теоретико-методологічні засади політології.

2. Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки.

3. Політичні інститути та процеси.

4. Практична політологія.

5. Світовий політичний процес.

У програмі знайшли також відображення ідеї, висновки та пропозиції, викладені в рекомендаціях «Круглих столів», політологічних читань, наукових конференцій, семінарів, конгресів і симпозіумів, присвячених питанням політології, накопичений авторами досвід викладання політології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Кількість лекційних та практичних занять визначається навчальним планом відповідно до державних стандартів. Викладання курсу може здійснюватись також у формі авторських лекційних курсів та різноманітних видів практичних занять, завдань і семінарів, що враховують професійну специфіку факультету чи інституту, а також наукові здібності викладача.

Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості політологічної освіти спеціалістів на рівні сучасних вимог.

Після завершення курсу «Політологія» студенти повинні:

•  знати об'єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

•  орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику українським політичним вченням;

•  мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб'єкт і об'єкт політики; знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

•  вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

•  мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі;

•  володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в своїй професійній громадській діяльності.