Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 9. ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

1. Поняття про демократію. Витоки, зміст та основні її форми.

2. Сучасні концепції демократії. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.

3. Принципи та інститути демократії.

Методичні рекомендації

1. Проблеми демократії на сучасному рівні — це багатоманітність, складність соціально-політичних процесів, які безпосередньо зумовлені реальною практикою.

Вивчаючи перше питання, слід з'ясувати, що розуміється під демократією, які її витоки та історичні форми, звернути увагу, що зараз цей термін використовується в декількох значеннях:

демократія це організація політичного і громадянського суспільства, яка забезпечує реальне народовладдя, засноване на повазі прав і свобод людини та громадянина;

демократія — це влада народу, народовладдя, цЬорма політичного, державного устрою, де визначається, що народ є джерелом влади, його право брати участь у вирішенні суспільних, державних питань, при визначенні принципів свободи, рівності та інших прав громадян, яка передбачає введення правових гарантій і реалізацію їх у всіх сферах життя суспільства.

Дайте характеристику і проаналізуйте історичні етапи розвитку демократії:

1) демократія в античну епоху;

2) розвиток демократії в умовах Середньовіччя;

3) демократія в період вільного підприємництва (капіталізму). Проаналізуйте типи демократії, при цьому зверніть увагу на їх особливості та форми реалізації (безпосередня і представницька).

Аналіз теоретичних концепцій демократії, її принципів та інститутів дає можливість розкрити сутнісні риси демократії як форми організації політичного суспільства, з'ясувати механізм функціонування демократії.

2. Сучасні концепції демократії так чи інакше сприймаються як основа теоретичного розуміння демократії як народовладдя. Але фахівці мають різні підходи в тлумаченні головних питань демократії. Тому необхідно:

—дати визначення критеріїв демократії, їх розбіжності, порівняти їх;

— схарактеризувати типи концепцій демократії: колективістські і конкурентні;

—розкрити, як представлена конкурентна демократія в сучасних концепціях: традиційно-ліберальній, плюралістичній, елітарній, партипаційній.

3. Науковий підхід потребує ще й аналізу реально існуючих демократичних інститутів, відносин, цінностей, їх практичного функціонування в конкретних суспільствах.

Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії дає можливість з'ясувати як загальні, так і відмінні риси становлення і розвитку демократії як форми організації політичної влади, управління і всього соціального процесу життєдіяльності людей.

Дайте характеристику і проаналізуйте сучасні системи політичної демократії: американської, британської, французької, соціал-демократичної моделі і демократії державного соціалізму. З'ясуйте, чи може бути довільно замінена одна система демократії на іншу.

Розглядаючи і досліджуючи це питання, щодо України треба зробити аналіз історико-культурних і соціально-політичних підстав і традицій у розвитку демократії, значення волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва, революційно-демократичних, ліберально-демократичних ідей у політичній думці.

Проаналізуйте сучасний конституційний процес, розбудову і розвиток політичної системи, еволюцію інститутів парламентаризму та президентства в Україні, політичну культуру та її вплив на розвиток демократії.

Під час вивчення цієї теми необхідно засвоїти такі поняття та категорії: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, суверенітет народу, свобода, групи інтересів, права людини, більшість, меншість, представництво, розподіл влади, рівність виборців, вільні вибори, політична демократія, парламентаризм, колективістський тип демократи, конкурентний тип демократії, ліберальна демократія, плюралістична демократія, елітарна демократія, соціалістична демократія, функції демократії, принципи демократії, інститути демократії.

Основні поняття та категорії


Демократія (від грець, demos — народ і kratos — влада) — організація та функціювання державної влади на засадах визнання народу її джерелом, на прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут усіх при розв'язуванні проблем і питань суспільного врядування.

Безпосередня демократія — форма прямого народовладдя, здійснення влади народом безпосередньо, без створення постійних органів або інших інститутів, у формах, передбачених конституцією і законами.

Представницька демократія — здійснення державної влади або місцевого самоврядуванням делегування громадянами своїх повноважень їхнім представникам (депутатам), які обираються до представницьких органів.

Суверенітет народу— ґрунтується на визнанні всього повноправного населення тієї чи іншої країни джерелом політичної влади.

Групи інтересів — об'єднання людей, які, виходячи з певних інтересів або потреб, висувають вимоги до інших груп суспільства чи суспільства в цілому, щоб підтримати або поліпшити свої позиції, досягти певних цілей.

Права людини — сформульовані в Загальній декларації прав людини головні, проголошені невід'ємними та обов'язковими для дотримання всіма громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні та інші права і свободи людини.

Більшість — кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Розрізняють більшість відносну, абсолютну, кваліфіковану.

Питання для дискусії


1. Проаналізуйте вислів: «Є ринок — є демократія, немає ринку — немає демократії».

2. Які цінності демократії здаються Вам найбільш привабливими? Які протиріччя вони містять у собі?

3. Яким змістом збагатилося поняття демократії з часів античного світу? Було це прогресом демократії чи її псуванням?

4. Прихильником якої з форм демократії ви себе вважаєте і чому?

5. У якій формі демократії може реалізуватися право меншості на опозицію?

Питання для самоконтролю


1. Використовуючи словники та рекомендовану літературу до теми, визначте зміст таких категорій: демократія, лібералізм, плюралізм, безпосередня представницька демократія, права людини.

2. Простежте зміни антидемократичної і демократичної традиції мислення, починаючи від Платона.

3. Назвіть основні демократичні принципи. Як Ви розумієте принцип прав меншості?

4. У чому можна вбачати межі демократії?

5. Чому не може бути ідеальної демократії?

Питання до заліку


1. Чому демократія є необхідною умовою розвитку техногенної цивілізації?

2. Чому античний поліс був першою історичною формою становлення демократії?

3. Критерії демократії К. Попера, які визначають типи демократії.

4. Головна ідея конкурентної моделі демократії.

5. Протиріччя в соціалістичній концепції демократії.

6. Соціальні та ідейні витоки демократії.

Питання до /спиту


1. Особливості та перспективи демократичних перетворень в Україні.

2. Інститути представницької і прямої демократії.

3. Основні історичні форми демократії. Типи демократії, (безпосередня, представницька).

4. Сучасні теорії демократії та їх особливості.

Завдання для самостійної роботи


1. Які елементи (принципи) демократії є в Україні?

2. Які існують форми демократії?

3. Які протиріччя містять у собі цінності демократії?

4. У чому полягає авторитаризм демократії?

5. Типи, умови й стимули політичної участі. Проблеми розвитку демократії в Україні.

Теми рефератів


1. Різновиди традиційних форм демократії в історії українського суспільства.

2. Характеристика сучасної теорії демократії.

3. Права й свободи людини — основа демократичного характеру суспільства.

4. Позитивний зміст поняття демократії.

5. Демократичний принцип і демократичні процедури. Критерії розвитку демократії.

6. Політична відповідальність: сутність та функції.

7. Демократія та суспільний розвиток.

8. Формування демократичних засад суспільного життя в Україні.

9. Розвиток поглядів та змісту демократії в історії людства.

10. Плебісцетарна теорія демократії Макса Вебера та сучасний політичний процес.

11. Демократія: сутність, доктрини, різновиди.

12. Демократія як форма державного правління. Критерії, ознаки та принципи.

Рекомендована література


Аристотель. Афинская политая. — М., 1997.

Арон Р. Демократая и тоталитаризм. — М., 1993.

Бергер А. К. Политическая мьісль древнегреческой демократии. — М., 1966.

Бердяев Н. Духовньїе основи русской революции. Философия неравен-ства / Собр. Соч., в 4-х т. — М., 1989. — Т.4.

Власенко Н. А., Зорько С. В., Сиротич М. Р. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки. — К., 1995.

Грушевський М. С. Історія України—Руси. В 11т., 12 кн. — К., 1991.

Дай Т. P., Зиглер Л. X. Демократия для злитьі. Введение в американскую политику. — М., 1989.

Даль Р. Введение в зкономическую демократию. — М., 1991.

Даль Р. О демократии. — М., 2000.

Демократія в Україні: минуле і сучасне. — К., 1993.

Джеферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. — М., 1991.

Ковалевский М. Происхождение современной демократии. — М., 1989, —Т. 1.

Ковлер А.И. Исторические формьі демократии: проблеми политико-правовой теории. — М., 1990.

Конституція України. — К., 1996.

Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставньїх обществах: сравнительньїе исследования. — М., 1997.

Основи демократії: Навч. посібник. — К., 2002.

Паренти М, Демократия для немногих. — М., 1990.

Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. — К., 1994. — Т. 1—2.

Права людини. Міжнародні договори України. Декларації і документи. 2-гевид. — К., 1996.

Салмин А. М. Современная демократия: генезис, структура, культурньїе конфликтьі: опьіт Франции в сравнительной ретроспективе. — М., 1992.

Складові демократії. — К., 1993.

Токвиль А. Демократия в Америке: Сравнит, исслед. демократии в США и Швейцарии. — К., 1960.

Франко І. Що таке соціалізм / Зібр. творів у 50 т-ти. — К., 1966. — Т. 44.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М., 1995.

Хейман С. Кістяківський Б.: Боротьба за національні права в останні роки царату. — К., 2000.

Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. — К., 1993.

Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К., 1995.