Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 10. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ

1. Громадсько-політичні об'єднання та рухи, їх сутність та роль у політичному житті суспільства.

2. Поняття, типологія та функції політичних партій.

3. Сутність та типи партійних систем.

4. Партійна система в сучасній Україні.

Методичні рекомендації

1. При розгляді першого питання слід зосередити увагу на визначенні громадсько-політичних об'єднань, засвоєнні критеріїв відмінності їх від політичних партій та інших складових цієї системи. Студента мають знати прийняті на сьогодні типології громадських організацій, громадських органів, громадсько-політичних рухів тощо та вміти порівнювати функції політичних партій та громадсько-політичних організацій та рухів.

2. Вивчаючи друге питання, слід засвоїти визначення політичної партії та відслідкувати еволюцію цього феномену. З'ясувати ознаки політичних партій та можливих критеріїв класифікації їх. Слід також порівняти існуючі класифікації політичних партій, представлені, зокрема, М. Дюверже та Дж. Сарторі, та спробувати застосувати їх до аналізу політичних партій у сучасній Україні.

3. Третє питання потребує від студентів розуміння сутності партійних систем та знання головних критеріїв їх типології— кількісного та якісного. Крім цього, студенти мають вказати типові для сучасних зарубіжних країн партійні системи, з'ясувати недоліки та переваги останніх; визначити тип партійної системи, притаманний сучасному українському суспільству.

4. Четверте питання передбачає засвоєння студентами основних етапів становлення багатопартійності в сучасній Україні; знання головних спрямувань у діяльності сучасних українських політичних партій; аналіз особливостей партійної системи України та розуміння тенденцій її співробітництва заради досягнення певної мети на основі спільних політичних інтересів.

Соціально-політичне призначення і роль політичних об'єднань полягає в тому, що вони як своєрідна форма вияву громадсько-політичної активності громадян відкривають широкі можливості для розгортання самоврядування і побудови громадянського суспільства.

Створення громадсько-політичних організацій і рухів зумовлене специфікою проблем, які вони покликані розв'язувати, а тому їх можна розглядати не як феномен одного порядку, а диференційовано.

Громадські організації— це масові об'єднання громадян, створені на основі самоуправління і самодіяльності з метою захищати інтереси певних груп населення (соціальних, професійних, молодіжних, культурно-освітніх та ін.). Вони здебільшого мають фіксоване членство, свій статут, структуру і т. ін.

Людина, яка є членом громадської організації, повинна виконувати прийняті в ній правила поведінки. Основоположними принципами діяльності громадських організацій є їхня незалежність, самодіяльність, відкритість і гласність.

Громадські організації—вагомі чинники соціальних перетворень, вони впорядковують суспільне життя.

Громадські органи — це особливий вид громадських об'єднань, що створюються переважно при державних органах і є формою прояву суспільно/активності мас. Складовими громадських органів виступають різного роду комітети ветеранів війни, інвалідів, захисту прав і т. ін. Більшість із них не мають фіксованого членства, статутних документів тощо. Вони періодично беруть участь у діяльності державних органів, і це надає їхній діяльності політичного характеру розвитку.

Основні поняття та категорії


Політична партія (від nam. pars — частина, група, відділ) — добровільне об'єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють, задовольнити спільні інтереси; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання і виконання, бути її політичним «голосом», «уособленням» окремих групових інтересів.

Партійна система — політична структура, що утворюється із сукупності політичних партій різних типів з їх стійкими зв'язками і взаємовідносинами між собою, а також з державою та іншими інститутами влади, характером, умовами діяльності, поглядами на базові цінності політичної культури суспільства та ступенем узгодженості цих поглядів у ході реалізації прийнятих ними ідеологічних доктрин, форм і методів практичної політичної діяльності.

Багатопартійна система — цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв'язків між політичними партіями, які різняться між собою програмними настановами, тактикою, внутрішньою структурою.

Однопартійна система — неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії.

Політична генерація — політична спільність людей приблизно однієї вікової категорії, які мають спільний соціальний досвід, здобутий у період її соціалізації.

Громадські організації та рухи — добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і завдань.

Групи інтересів — об'єднання людей, які, виходячи з певних інтересів та потреб, висувають вимоги до інших груп суспільства чи суспільства в цілому з метою підтримання або поліпшення своєї позиції, досягнення певних цілей.

Групи тиску — суспільно-політичні об'єднання, які прагнуть задоволення власних інтересів засобом впливу на державну владу або політичні партії.

Міжнародні організації— об'єднання держав, національних громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, відвернення та врегулювання військових конфліктів.

Типологія політичних партій — науково-теоретичний підхід у сучасній політології, що дозволяє розрізняти політичні партії залежно від характеру й принципів їх організації, ідейних підвалин, соціальної бази, місця й ролі в політичній системі суспільства, тактичних пріоритетів тощо.

Партократія — прошарок партійного апарату, який обюрократився і в умовах монополії на владу зосереджує в своїх руках усі важелі господарського, адміністративного та політичного управління.

Політичний рух— відносно цілеспрямована й організована діяльність значних груп людей, які мають спільні інтереси й борються за їх реалізацію, впливають на політичну владу.

Біпартизм — партійна система, в якій визначальну роль відіграють дві основні політичні партії, які, перемагаючи на виборах, змінюють одна одну при владі.

Питання до дискусії


1. Критерії класифікації сучасних політичних партій в Україні.

2. Еволюція сучасних політичних партій: нові тенденції та перспективи.

3. Становлення багатопартійності в сучасній Україні: проблеми та завдання.

4. Взаємозв'язок партійних і виборчих систем.

5. Причини кризи традиційних політичних партій.

6. Який тип партійної системи, на Вашу думку, формується в сучасній Україні?

7. Громадські рухи та політичні партії: взаємодія чи опозиція?

8. Партійна коаліція та партійна фракція: критерії ефективності та доцільності.

9. Переважно які функції, на Вашу думку, виконують сучасні політичні партії?

10. Громадські рухи в сучасній Україні: завдання та проблеми.

Теми рефератів


1. Історична ретроспектива поняття «політична партія».

2. Функції політичних партій.

3. Проблема типологізації політичних партій.

4. Можливі класифікації громадсько-політичних рухів (Е. Гідденс та Г. Блумер).

5. Класифікація сучасних політичних партій в Україні.

6. Проблеми і тенденції становлення багатопартійності в Україні.

7. Перші політичні партії в Україні початку 20 сторіччя.

8. Характерні риси партійної системи в сучасній Україні.

Питання для самоконтролю


1. Розкрийте поняття «політична партія». Які її основні ознаки?

2. Яке з наявних у політологічній літературі визначень політичної партії є найприйнятнішим?

3. Що входить у поняття «масові демократичні рухи» та яка роль їх у сучасному світі?

4. Як можна класифікувати громадсько-політичні організації та рухи?

5. Якими є основні функції політичних партій?

6. За якими критеріями здійснюється типологія політичних партій?

7. Як можна визначити поняття «партійна система» та які основні її типи?

8. На основі яких критеріїв можлива типологія українських політичних партій?

9. Створення яких громадських організацій заборонено Законом України «Про громадські об'єднання»?

10. Які основні принципи організації та діяльності громадських об'єднань?

Питання до заліку


1. Етапи визнання політичних партій з боку держави.

2. Місце і роль політичних партій у житті суспільства.

3. Політичні партії як суб'єкти політичного процесу.

4. Місце і роль громадсько-політичних рухів у політичному житті суспільства.

5. Основні види масових демократичних рухів та їх характеристика.

6. Особливості партійної системи України.

Питання до іспиту


1. Об'єктивні передумови виникнення сучасних політичних партій.

2. Основні шляхи та моделі формування політичних партій.

3. Основні функції політичних партій та їх характеристика.

4. Особливості формування сучасних політичних партій.

5. Сучасні підходи типологізації політичних партій.

6. Зміст і структура громадських об'єднань та їх типологізація.

7. Багатопартійність в Україні. Місце і роль політичних партій в сучасній Україні.

8. Виборча система в Україні та її вплив на формування партійної системи. «Закон про вибори народних депутатів України».

Завдання для самостійної роботи


1. З'ясуйте зміст таких понять: партія, політична партія, партійна система, коаліція партій, партійна фракція.

2. Схарактеризуйте чинники виникнення політичних партій у сучасному їх розумінні.

3. Порівняйте вислови: Ф. Бекон — «Причинами та приводами до заколотів є схильність до партій» і Ш. Л. Монтеск'є — «Кожгіого разу, якщо ми помічаємо, що немає боротьби, то немає й свободи». Хто з них є прихильником, а хто — противником існування політичних партій?

4. Назвіть основні критерії типологізації політичних партій та на їх підставі зробіть класифікацію сучасних політичних партій в Україні.

5. Здійсніть порівняльну характеристику типологій партійних систем М. Дюверже та Дж. Сарторі.

6. Зробіть порівняльний аналіз громадсько-політичних рухів і політичних партій та з'ясуйте специфіку перших щодо останніх.

7. Схарактеризуйте діяльність найбільш впливових громадсько-політичних організацій і рухів у сучасному світі.

8. Виділіть ознаки, що відрізняють одну політичну партію від іншої та дайте їх характеристику.

9. Зробіть порівняльний аналіз понять «політична партія», «група інтересів», «громадсько-політичний рух».

10. Окресліть коло проблем, покликаних розв'язувати громадські організації, громадські органи (ради), громадсько-політичні організації та рухи.

11. Накресліть схему типологізації громадсько-політичних організацій та рухів у сучасній Україні.

12. Проведіть аналіз програм політичних партій України лівого спрямування.

13. Виділіть принципові відмінності програмних українських положень щодо реформування політичної системи.

14. Поясніть доцільність/недоцільність класифікації політичних партій за такими критеріями: організаційна структура; ставлення до етнічних проблем; політичний темперамент.

15. Класифікуйте політичні партії за основними їх ознаками.

16. Визначте основні принципи появи «неформальних організацій» та їх роль у суспільно-політичному житті.

17. Назвіть найпоширеніші форми самодіяльних громадсько-політичних об'єднань та дайте їх характеристику.

Рекомендована література


Антология мировой политической мьісли. В 5-ти томах. Политические документи. — М., 1997. — Т. 5.

Багатопартійна українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. — К., 1992.

Дюварже М. Политические партии. — М., 2000.

Закон України «Про об'єднання громадян» // Голос України; 1992, 18 липня.

Зарубежное законодательство о политических партиях: Сб. нормативних актов. — М., 1993.

Історія суспільних рухів і політичних партій України (XIX—XX ст.). — Львів, 1998.

Мигул І. Політичні ідеології. Порівняльний аналіз. — К., 1997.

Острогорський М. Л. Демократия и политические партии. — М, 1997.

Політичні партії України. — К., 1999.

Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1998.

Політологія: історія та методологія // Ф. М. Кирилюк. — К., 2000.

Про політичні партії в Україні. Закон України, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. // Голос України. — 2001. — 12 травня.

Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. — К., 1997.