Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 12. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

1. Сутність та основні чинники формування політичної свідомості.

2. Структура, функції і типологія політичної свідомості. Політична ідеологія.

3. Формування політичної свідомості громадян у сучасному українському суспільстві.

Методичні рекомендації

1. Політична свідомість є вагомим чинником життєдіяльності суспільства, оскільки соціально-політичні відносини складаються в процесі усвідомлення і здійснення інтересів і потреб суб'єктів політики, їхніх соціальних цінностей та ідеалів.

Аналізуючи перше питання, необхідно з'ясувати сутність і особливості політичної свідомості як однієї з найважливіших форм суспільної свідомості. Це можна зробити, зокрема, і через порівняння існуючих у політології означень політичної свідомості, які фіксують складність і багатогранність цього цЬеномена. Порівняйте такі найбільш поширені означення:

— політична свідомість — це сукупність знань, ідей, поглядів, орієнтацій та установок індивідів і соціальних спільностей щодо політичної системи та їхнього місця в ній;

— політична свідомість це відображення політичного життя суспільства в певних емпірично-психологічних, ідейно-теоретичних світоглядних, національно-традиційних, індивідуально-особливих і масових формах.

2. З'ясування структури, функцій і типології політичної свідомості дає можливість поглибити уявлення про механізм формування та функціювання політичної свідомості в життєдіяльності суспільства. Для цього слід дати характеристику емпіричному, буденному і теоретичному рівням політичної свідомості; проаналізувати структуру, складні функції політичної свідомості; розкрити роль і значення політичної ідеології як важливого чинника суспільного життя.

3. Сучасне політичне життя українського суспільства яскраво засвідчує складність і багатогранність процесу формування політичної свідомості. У цьому питанні важливо проаналізувати найважливіші обставини і чинники впливу на відображення політичних інтересів, цінностей, ціннісних орієнтацій громадян; необхідно з'ясувати тенденції формування політичної свідомості, складнощі та суперечності політичних орієнтацій, зумовлених як історичними передумовами, так і сучасними трансформаційними процесами.

Основні поняття та категорії


Політична свідомість — це система теоретичних та буденних знань, оцінок, настроїв і почуттів, за допомогою яких відбувається усвідомлення сфери політики соціальними суб'єктами (індивідами, групами, класами, спільнотами).

Буденна політична свідомість — це сукупність ідей і поглядів, що виникають безпосередньо з повсякденної практики соціальних груп, класів, окремих індивідів.

Теоретична свідомість — систематизоване, цілісне концептуальне відображення корінних інтересів певної нації, соціальної групи, організації, що пов'язані з боротьбою за владу, її утриманням та захистом задля реалізації цих інтересів.

Масова політична свідомість — це опосередковане вираження потреб людей, а також їх знань про суспільно-політичну дійсність, котрі вироблені різними ідеологіями й закріплені в політичній культурі, здобутих практикою масових соціальних груп.

Громадська думка — це сукупність суджень, які поділяють різні спільноти щодо оцінки тих чи інших подій, явищ дійсності.

Політична самосвідомість — процес та результат формування сталої усвідомленої системи уявлень суб'єкта політичних відносин про себе, на яких суб'єкт цілеспрямовано формує свої взаємовідносини з іншими суб'єктами та об'єктами політики в політичній системі та ставиться до самого себе.

Політична психологія — наукова дисципліна, що знаходиться на межі науки про політику та психології, використання психологічних знань для пояснення політики.

Політична антропологія — наука про «людину політичну», про суб'єкт політичної творчості, специфіку впливу на соціальне і духовне середовище.

Питання для дискусії


1. Детермінанти політичної свідомості.

2. Дайте характеристику механізмів формування та вияву громадської думки.

3. Визначте роль громадської думки в суспільному житті.

4. Розкрийте основні елементи індивідуальної і масової політичної свідомості.

5. Порівняйте особливості політичної свідомості тоталітарного та демократичного суспільства.

Теми рефератів


1. Функціонування ідеології в тоталітарному та демократичному суспільствах.

2. Політична свідомість сучасного українського суспільства.

3. Психологія натовпу та раціональна політична поведінка.

4. Основні ідеологічні теорії сучасності.

5. Функції політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Питання для самоконтролю


1. Які основні сутнісні характеристики політичної свідомості?

2. Дайте характеристику структурним елементам політичної свідомості.

3. Які функції виконує політична свідомість і чим вони зумовлені?

4. Феномен політичної ідеології, її роль і значення в суспільному житті.

5. Умови та основні чинники формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Питання до заліку


1. Політична свідомість як відображення ідейного життя суспільства.

2. Основні чинники формування і складові елементи політичної свідомості.

3. Поняття і сутність національної свідомості.

Питання до іспиту


1. Означення та структура політичної свідомості. Політична ідеологія.

2. Політична свідомість як фактор політичної поведінки. Типологія політичної свідомості.

3. Тенденції та суперечності формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Завдання для самостійної роботи


1. Розкрийте сутність феномену політичної свідомості.

2. Визначте засоби формування політичної свідомості.

3. Проаналізуйте сутність інформаційних війн.

4. Дайте визначення політичного конформізму.

5. Концепції політичної соціалізації у вітчизняній і зарубіжній науці.

6. За рекомендованою літературою порівняйте особливості дослідження політичної свідомості вітчизняними та зарубіжними вченими.

7. Проаналізуйте феномен політичного маніпулювання в сучасному політичному житті.

8. Дослідіть зміст і характер процесу формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Рекомендована література


Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. — К., 1997.

Інформаційне суспільство. Шлях України. Бібліотека інформаційного суспільства. — К., 2004.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М., 2001.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. Етнополітичний аналіз. — К., 1998.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. — К., 2002.

Любивьш А. В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. — К., 1993.

Матвієнко В. Я. Соціальні технології. — К., 2001.

Мигул І. Політичні ідеології. — К., 1997.

Центр Разумкова 2002. — К., 2003.