Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 13. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

1. Сутність політичної культури.

2. Структура, функції і типологія політичної культури.

3. Політична культура сучасного українського суспільства.

Методичні рекомендації

1. Політична культура суспільства є якісним критерієм його розвитку. Формування демократичної політичної культури зумовлює успішне вирішення важливих державотворчих процесів.

З'ясовуючи сутність політичної культури важливо проаналізувати її основні характеристики, представлені численними означеннями вчених цього поняття. Порівняйте такі поширені трактування змісту політичної культури:

політична культура це сукупність індивідуальних позицій та орієнтацій учасників політичної системи; суб'єктивна сфера, що лежить в основі політичних дій і надає їм певного значення;

політична культура це реалізація політичних знань, ціннісних орієнтацій, зразків поведінки соціального суб'єкта (особи, класу, нацїі, суспільства) в історично визначеній системі політичних відносин і політичної діяльності.

2. Феноменальність політичної культури, її роль і функції в політичному житті яскраво проявляються через дослідження цього питання. Необхідно розкрити структуру і дати характеристику структурним компонентам політичної культури, зокрема таким, як політичні знання, оціночні судження політичних явиш, політична поведінка і політичні дії тощо. Важливо також проаналізувати критерії та запропоновані вченими типи політичної культури, умови їх сформування та сутнісні ознаки.

3. У цьому питанні сконцентровані ключові проблеми сучасного політичного життя нашого суспільства. З'ясувати їх зміст і тенденції розвитку можна розкриттям історичних умов та сучасних реалій політичного життя, які впливають на формування менталітету і політичної культури громадян. Пріоритетними тут є питання формування політичних інтересів і політичних цінностей, культурної спадщини і сучасних політичних знань про політику, визначення національних інтересів, подолання тоталітарно-авторитарних стереотипів і формування демократичних цінностей тощо.

Основні поняття та категорії


Політична культура — це система знань, уявлень, цінностей і відносин, що функціонують у суспільстві і відтворюються в процесі зміни поколінь.

Політична культура — система стійких, установок, переконань, уявлень, моделей поведінки, які історично склались, проявляються в діяльності суб'єктів політичного процесу і забезпечують відтворення політичного життя суспільства на основі спадковості.

Політична поведінка — практична взаємодія людини з політичним середовищем, що проявляється в політичній участі.

Політичні цінності— поняття, що використовується для визначення сутності політично значущих дій, процесів, явищ у відповідності з інтересами суспільства, соціальних груп, людини.

Політична субкультура — система політичних орієнтацій і моделей поведінки, характерна для окремих груп (соціальних, етнічних, демографічних) або регіонів, що мають відмінності.

Питання для дискусії


1. Засоби реалізації політичної культури в сучасному суспільстві.

2. Особливості політичної культури в сучасній Україні.

3. Матеріальні та ідеологічні компоненти політичної культури.

4. Взаємозв'язок політичної культури і національних культурних традицій.

5. Політична культура як фактор модернізації суспільства.

Теми рефератів


1. Шляхи подолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури трансформаційного суспільства.

2. Політична культура як складова політичної системи.

3. Особливості політичної культури в країнах СНД.

4. Основні чинники формування політичної культури.

Питання для самоконтролю


1. Означення та типологізація політичної культури Г. Алмондом і С. Вербою.

2. Сутність і зміст концепції громадянської культури.

3. Політологічні концепції політичної культури вітчизняних та зарубіжних вчених.

4. Структурні елементи і основні чинники формування політичної культури.

5. Політична культура демократичного суспільства.

Питання до заліку


1. Виникнення та структура політичної культури.

2. Сутність політичної культури та її функції в життєдіяльності сус пільства.

3. Політична культура і трансформаційні процеси суспільства.

Питання до іспиту


1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Політична культура як чинник національної інтеграції.

3. Політична культура сучасного українського суспільства.

Завдання для самостійної роботи


1. Дайте визначення політичної культури. Типологія політичної культури.

2. Засоби реалізації політичної культури.

3. Особливості формування політичної культури в сучасній Україні.

4. Дослідіть політичні традиції і сучасні політичні цінності українського народу.

5. Проаналізуйте конституційні засади державної політики з питань розвитку політичної культури.

6. З'ясуйте тенденції та суперечності формування політичної культури сучасного українського суспільства.

Рекомендована література


Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций / Мухтаев Р. Г. Политология. Хрестоматия. — М., 2000.

Бебік В. Ф., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996.

Історія української культури: 36. матеріалів і документів / Упорядник Б. І. Білик та ін. — К., 2000.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. — К., 2002.

Нагорна І. П. Політична культура українського народу. Історична ретро-спектива і сучасність. — К., 1998.

Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К., 2000.

Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Політична свідомість і культура / Б. Кухта та ін. — Львів, 1998.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. — К., 2000.