Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 14. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

1. Етнонаціональні спільності як суб'єкти й об'єкти політики.

2. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.

3. Особливості етнонаціональної політики в сучасній Україні.

Методичні рекомендації

1. Вивчення першого питання треба розпочати зі з'ясування сутності понять «суб'єкт» та «об'єкт» етнонаціональної політики, розкрити зміст суб'єкт-об'єктних відносин етнонаціональних спільнот—етносів, націй, етнічних та етнографічних груп, національних меншин тощо.

2. При вивченні другого питання важливо усвідомити те, що в світі фактично не існує моноетнічних держав і тому етнонаціональ-на політика займає одне з провідних місць у державній політиці. Для усвідомлення цього необхідно з'ясувати, що є об'єктом етнонаціональної політики, а також, як задовольняються етнічні інтереси і потреби різних етнічних груп, які механізми застосовуються для гармонізації етнонаціональних відносин, врегулювання та локалізації міжнаціональних конфліктів. Крім цього, слід засвоїти загальновизнані принципи етнополітики, яких дотримуються більшість країн сучасного світу, нормативні акти окремих країн та норми міжнародного права, що регулюють етнополітику.

3. Третє питання присвячене аналізу особливостей етнонаціональної політики в сучасній Україні. Визначення таких особливостей передбачає з'ясування стану етнонаціональних відносин у державі, забезпеченості міжетнічних та міжнаціональних стосунків нормативними актами, розкриття сутності етнонаціональної політики та її основних принципів.

Основні поняття та категорії


Геноцид — це свідома політика фізичного знищення етносу.

Етнічна група: а) соціальна спільність, яка є структурним елементом етносу, але має специфічні культурні особливості і сприймається з боку представників інших етносів як окрема група; б) частина етносу яка проживає на території чужої національної держави.

Етноцид — знищення культури етносу або його асиміляція.

Інтернаціоналізм — ідеологія і політика, що виражає збагания корінних інтересів і прагнення до об'єднання зусиль різних народів, націй, держав, соціальних та демографічних груп.

Космополітизм — ідеологія так званого світового громадянства, яка зневажає державний суверенітет, пропагує відмову від національних традицій, патріотизму.

Націоналізм — теорія і практика етнічних і соціально-політичних відносин у суспільстві, які ґрунтуються на самоідентифікації націй у вирішенні політичних, державних, економічних та соціокультурних проблем.

Національна меншина — етнічна група, яка не є корінним етносом, але члени якої являються громадянами національної держави і мають спільні етнокультурні особливості (мовні, релігійні, звичаєві), намагаються їх виразити через відповідні соціальні інститути.

Національні відносини — це відносини між соціально-етнічними спільностями з приводу рішення різнобічних національних проблем (державно-політичної організації життя, економічних основ національного буття, питань національної мови, культури, традицій тощо).

Расизм — сукупність антинаукових концепцій, основу яких становлять положення про фізичну і психічну нерівноцінність людських рас, про вирішальний вплив расових ознак на історію суспільства, про одвічний поділ людей на «вищі» й «нижчі» раси, з яких перші нібито покликані до панування, а другі приречені бути об'єктом експлуатації; політика, що грунтується на расистських теоріях.

Сепаратизм — рух на територіальне відокремлення тієї чи іншої частини держави з метою створення нового державного утворення або надання певній частині держави автономії за національними, мовними чи релігійшь ми ознаками.

Шовінізм — одна з форм націоналізму, політична ідеологія і практика, спрямована на розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Питання для дискусії


1. Особливості національної політики України.

2. Що таке національний суверенітет?

3. Яка залежність між поняттями «етнос» і «нація»?

4. Які передумови сучасного етнічного ренесансу в світі?

5. Чим відрізняється національна державність від національного суверенітету?

6. Чи є взаємозв'язок між націоналізмом та інтернаціоналізмом? Якщо є, то в чому, а якщо нема, то в чому?

7. Що потрібно для формування національної свідомості та самосвідомості?

8. У чому причини виникнення шовінізму, расизму?

9. Що таке космополітизм?

10. Місце і роль національних відносин у політичному житті сучасного суспільств.

Теми рефератів


1. Роль політики у вирішенні національних проблем.

2. Національні питання: зміст, структура і принципи розв'язання.

3. Український націоналізм в історичній ретроспективі.

4. Проблеми становлення та розвитку української нації.

5. Українська національна ідея: сутність, зміст та соціальне значення.

6. Національна свідомість українців: сутність, рівні та фактори зростання.

7. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

8. Інтернаціоналізм та його сучасне розуміння.

9. Сутність етнонаціональної політики сучасної України.

10. Національна ідея в українській політичній думці.

11. Особливості та шляхи формування української нації.

Запитання до самоконтролю


1. Що таке етнос? Яка його структура?

2. Що спільного в етносу та нації і чим вони відрізняються?

3. Якими причинами зумовлені процеси етнічного ренесансу та політи-зації етнічності і в чому їхня суть? У чому полягає політична сутність нації?

4. Хто може бути суб'єктом етнополітики?

5. На яких принципах та методах ґрунтується етнонаціональна політика української держави?

6. Які існують типи етнонаціональної політики і в чому їхня відмінність?

7. Які основні цілі та завдання етнонаціональної політики України?

Питання до заліку


1. Зміст і структура національних відносин.

2. Суть національного питання та його міжнародний досвід розв'язання.

3. Форми державного устрою в багатонаціональних за складом свого населення державах.

4. Причини самовизначення націй та проблеми втілення цього принципу в практику національного життя.

5. Білінгвізм (двомовність) у політиці та практиці політики держав пострадянського простору.

Питання до іспиту


1. Діалектика етнічного та національного в суспільних процесах.

2. Історичні умови та шляхи формування націй. Політична сутність нації.

3. Зміст та структура етнонаціональної політики. Місце та роль етнонаціональної політики в системі державної політики.

4. Етнонаціональні проблеми в контексті політизації національних відносин.

5. Особливості формування української нації та її сучасний стан.

6. Зміст і характер етнонаціонального процесу та специфіка його прояву в українському суспільстві.

7. Етнонаціональна політика в Україні.

Завдання для самостійної роботи


1. За рекомендованою літературою з'ясуйте зміст таких понять: етнос, народність, народ, нація, національні відносини, націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм, фашизм, расизм, сепаратизм, національний ренесанс.

2. Визначте причини деформації національного розвитку в Україні та зміст сучасної національної політики держави.

3. Проаналізуйте шляхи реалізації української національної ідеї Д. Донцова.

4. Порівняйте економічну і марксистсько-ленінську теорії походження націй. Що спільне і що відмінне в цих теоріях і що, на Ваш погляд, є слабким місцем чи хибним?

5. Проаналізуйте відомі теорії походження націй і визначте закономірності розвитку націй і національних відносин.

6. Проаналізуйте, які є складності і проблеми в реалізації етнонаціона-льної політики в Україні в сучасних умовах.

7. Порівняйте процеси національного самовизначення націй від процесу сепаратизму? Що таке геноцид і етноцид? Що в них спільне та відмінне?

8. Проаналізуйте етнонаціональну політику США, Франції, Росії та України щодо національних меншин.

9. Проведіть порівняльний аналіз понять «націоналізм», «інтернаціоналізм», «космополітизм», «сепаратизм», «шовінізм».

10. З'ясуйте сутнісні відмінності між етнічним та політичним типом нації.

11. Визначте основні напрями етнонаціональної політики.

12. Розкрийте сутність принципу самовизначення націй.

13. З'ясуйте сутність понять «міграція», «асиміляція», «етноцид», «денаціоналізація», «депортація», «геноцид».

14. Спробуйте визначити шляхи «зняття» суперечностей етнонаціональ-них відносин та дайте їх характеристику.

Рекомендована література


Акт проголошення незалежності України. — К., 1991.

Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні засади. Монографія. — К., 1999.

Бойко Ю. Шлях націй. — Париж—Київ—Львів, 1992.

Варзар І. Етнічна спільність (етноісторична спільність, етнос) // Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

Винниченко В. К. Відродження нації. У 3 ч. — К., 1990.

Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до самовизначення. — К., 2001.

Геллнер Е. Націоналізм та ідеологія // Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

Грабовський С, Ставоряні С, Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? — К., 1993.

Декларація прав національностей України // Інформаційний бюллетень Міністерства України у справах національностей, міграцій та культів. — 1995.

ДонцовД. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.

Етнонаціональний розвиток України. Досвід, проблеми, перспективи. — К., 1997.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персонали / За ред. Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас. — К., 1993.

Етносоціологія: терміни та поняття. Навч. посібник. — К., 2003.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. Монографія. — К., 1999.

Картунов О. В. Етноси, нації та етнонаціональна політика // В підр. Політологія // За ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. — К., 2002.

Колодій А. І. Нація як суб'єкт політики. — Львів, 1997.

Конституція України. — К., 1996.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1996.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. — К., 1998.

Нельма О. В. Теорія етносу. Навч. посібник. — К., 1997.

Обушний М. І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. — К., 1998.

Ребкало В., Обушний М, Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні. — К., 1996.

Римаренко Ю. І. Національний розвій України. — К., 1995.

Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? — Львів, 1994.

Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. — К., 1996.

Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. — К., 1991.

Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. Словник-довідник / За ред. Ю. І. Римаренка. — К., 1997.

Українська ідея: перші речники. — К., 1994.

Шкяяр Л. Є. Духовне життя етносу і нації // Життя етносу: соціокульту-рні нариси. — К., 1997.