Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 15. ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ

1. Релігія в політичній системі.

2. Суспільно-політична діяльність церкви

3. Міжконфесійні процеси в Україні.

Методичні рекомендації

1. Перше питання доцільно розпочати із з'ясування взаємовідносин політики і релігії. Необхідність знання таких взаємовідносин продиктована тим, що, з одного боку, певні кола суспільства продовжують розглядати релігію і церкву поза політикою, а з іншого, всерель єфніше утверджується позиція тих, хто не уявляє релігію і церкву поза політикою, більше того схильні вважати, що саме ці інститути є важливим інструментом політики, яка за ступенем свого впливу на маси може зрівнятися лише із засобами масової інформації. Оскільки прихильники другого підходу знаходяться ближче до справжнього розуміння ролі релігії і церкви в політичному житті суспільства, радимо приділити більше уваги висвітленню цього аспекту питання.

Статус релігії і церкви як суб'єктів політики слід з'ясувати шляхом аналізу виконуваних ними функцій: світоглядної, компенсаторної, комунікативної, інтегруючо-дезінтегруючої, легітимуючої.

Дослідження проблеми взаємовідносин релігії і держави радимо розпочати із з'ясування сутності поняття «свобода совісті», а потім слід визначити основні принципи, згідно з якими регулюються взаємовідносини між державою і церквою, та проаналізувати їх.

2. Розглядаючи сутність релігійних соціально-політичних доктрин, потрібно звернути увагу на їх основні спрямування: християнські релігії— від скасування приватної власності як основи суспільного життя до можливості та легальності різних форм власності, ідея асоціації праці та капіталу; релігійно-мотивована орієнтація на переустрій суспільства на універсальних загальнолюдських цінностях, всебічне зміцнення позицій держави та ін. Іслам — ствердження, що земні порядки є вічні і незмінні; непохитність фундаментальних цінностей раннього ісламу; створення єдиної мусульманської нації; певна модернізація і відродження та пристосування ісламу до сучасності тощо. Буддизм — збереження чистоти релігії; очищення її від світського, модернізація та заклик до духовенства і віруючих всіляко залучатися до суспільного життя, формувати «третій шлях» розвитку суспільства, який відрізняється від існуючих суспільств; всебічне вдосконалення людини, заклик до буддистів усього світу згуртуватися для захисту миру.

3. Аналізуючи сучасні релігійні організації, рухи, конфесії та міжконфесійні відносин в Україні, спочатку необхідно зробити історичний аналіз становлення релігійного життя та формування відносин між релігією і церквою. При цьому не слід забувати, що Україна по-ліконфесійна держава, головним віровизначенням у ній є християнство як частина найбільш розповсюдженої світової релігії і всередені якого за 2000-літню історію майже ніколи не було єдності; проаналізувати взаємовідносини держави та існуючих православних церков. У сучасних умовах в Україні функціонують три незалежні православні церкви: Українська Православна Церква Київського патріархату (УПЦ-КП), Українська Православна Церква Московського патріархату (УПЦ-МП), Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ), а також дві самостійні Греко— і Римсько-католицькі церкви (УГКЦ і РКЦ). У нових політичних умовах, демократизації всіх суспільно-політичних процесів, стабілізації політичної ситуації в Україні важливе значення має реалізація науково обґрунтованої політики щодо релігійних організацій, вміння використовувати в потрібному напрямку їх можливості та вплив на віруючих.

Основні поняття та категорії


Соціально-політична доктрина — відображення такого бачення суспільного та державного облаштування, яке відповідає інтересам певних політичних течій, рухів, партій та соціальних груп, що стоять за ними.

Секуляризація — процес звільнення різних сфер суспільного життя, держави, політики, права, культури, освіти, національних відносин від впливу релігії та церкви, від їх санкціонування релігійними нормами.

Секта — релігійна група, община, що відокремилася від офіційної церкви або конфесії.

Партикуляризм — принцип соціальної та політичної активності, орієнтованої на захист приватних та вузькогрупових інтересів.

Релігія — специфічна форма суспільної свідомості, відображення у свідомості людей панівних над ними зовнішніх сил.

Церква (від грець, kyriake — божий дім) — це тип релігійної організації.

Буддизм — релігія, що сповідує уникнення від страждань шляхом відмови від бажань і досягнення вищого просвітління — нірвани.

Християнство — одна з трьох світових релігій поряд з буддизмом та ісламом. Напрями-католицизм та православ'я.

Іслам — віра в єдиного бога (аллаха), творця небес та землі, з волі якого відбуваються всі події у світі; впливає на долі людей.

Питання для дискусії


1. У чому сутність політизації релігії в країнах СНД?

2. Розкрийте сутність міжконфесійних процесів у сучасній Україні.

3. Яка роль церкви у владних відносинах у сучасному світі.

4. Визначте проблеми інтеграції посткомуністичних країн та релігія.

5. Які тенденції та перспективи взаємозв'язку держави і церкви в сучасній Україні?

6. Що Ви розумієте під свободою совісті?

Теми рефератів


1. Православна церква в Україні.

2. Ісламський фундаменталізм.

3. Буддизм як світова релігія.

4. Греко- і римськокатолицька церква в Україні.

5. Нетрадиційні вірування в Україні.

Питання для самоконтролю


1. Розкрийте особливості взаємозв'язку.

2. Дайте тлумачення суспільно-політичних доктрин: християнство, буддизм і іслам.

3. Як ви розумієте сутність реалізації політики?

4. Розкрийте сутність міжконфесійних процесів у сучасній Україні.

5. Розкрийте суть ісламського фундаменталізму.

Питання до заліку


1. Дайте характеристику суспільно-політичних доктрин: християнства, буддизму, ісламу.

2. Визначте сутність політизації релігії у країнах СНД.

3. Проаналізуйте особливості міжконфесійних процесів у сучасній Україні.

4. Визначте моделі взаємодії церковних і державних чинників.

5. Розкрийте сутність суспільно-політичної доктрини ісламу.

Питання до іспиту


1. Відносини влади та релігії.

2. Громадська думка та релігія.

3. Секуляризація політологічний аспект.

4. Церква в сучасному світі.

5 .Релігійні відносини в політичному процесі.

Питання для самостійної роботи


1. Які взаємовідносини держави і церкви у сучасній Україні?

2. Розкрийте сутність протистояння православних церкв в Україні.

3. Чи впливає релігія на політичний конфлікт?

4. Розкрийте суспільно-політичну діяльність церкви.

5. У чому сутність нетрадиційних релігійних вірувань в Україні?

Рекомендована література


Грушевський М. С. Духовна Україна: збірка творів. — К, 1994. Курас І. Політика і релігія в сучасній Україні. — К., 2000. Жилюк С. Православна церква в Україні. — К, 2000. Колодний А. Релігієзнавство. — К., 2000.

Лузан А. Релігійні елементи в системі легітимації влади. Нова політика, 2000.

Огієнко І. Українська церква. — К., 2000. Риккер П. Зтика, мораль, политика. — М., 1998.