Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Рівні політологічного дослідження

Головна мета політологічного дослідження — одержати якомога повнішу й актуальну інформацію, що відображає ті сторони політичного життя суспільства, які нерідко непомітні неозброєним оком, але які потрібно враховувати при підготовці і прийнятті політичних рішень і прогнозуванні.

Чи треба витрачати сили і кошти на проведення політологічного дослідження тільки для з'ясування, наприклад, кількості політичних партій та рухів, а також виборців, які взяли участь в останніх виборах президента України? Відповідь на це питання, як відомо, міститься в статистичних зведеннях. А от відповіді на питання про те, як впливають соціальні, етнічні, ідеологічні, релігійні фактори на поводження політичних партій і рухів, електорату, їх уподобання, мають величезну практичну значимість.

У сучасній політичній науці існують два основні рівні дослідження: теоретичний і прикладний. У такій побудові відображається орієнтація цієї галузі знань на вирішення практичних завдань. Політичні концепції, як правило, мають ту чи іншу практичну спрямованість. Навіть політичні погляди древніх були прямо пов'язані з прагненням удосконалити державне правління, виховати законослухняних громадян, підвищити авторитет тих, хто тримає владу.

Згодом у політичних дослідженнях поряд з абстрактними теоретичними уявленнями, досить дистанційованими від конкретної дійсності, викристалізувалися знання, що були безпосередньо сфокусовані на вивченні і вирішенні практичних колізій політичного життя. Вони і склали область прикладної політології.

Прикладна політологія передбачає:

1) методологічний рівень — теоретичну чи концептуальну позицію дослідження, в основі якої лежать тлумачення політичної проблеми і предмета дослідження, а також результатів;

2)методичний рівень, що виражається в теорії виміру і заснованих на ній методах збору й обробки первинної політичної інформації;

3)процедурний (технологічний) рівень — як сукупність організаційних, технічних і фінансових заходів, необхідних для здійснення всієї технології політологічного аналізу.

Прикладна політологія займається дослідження конкретних політичних подій. Справа це дуже серйозна і потребує ретельної, глибоко продуманої підготовки. Цінність інформації, отриманої в наслідок політичного аналізу, прямо пропорційна зусиллям на його всебічну підготовку. Тому освоєнню методичних прийомів політичного аналізу передує велика робота з оволодіння специфічними правилами, здатними забезпечити належний рівень готовності політолога до проведення політологічного дослідження.

Підготовка політологічного дослідження — це складний процес, насичений різними видами діяльності, науковими процедурами й операціями. Насамперед необхідно подбати про надійну методологічну основу дослідження, скласти його загальну логіку, розробити документи для збору інформації щодо політичних подій, сформувати аналітичну групу з компетентних фахівців. Важливу роль відіграє також організаційне і матеріально-технічне забезпечення політологічного дослідження. Взагалі політолог може приступити до власне політологічного дослідження лише в тому випадку, якщо він упевнений, що вся підготовча робота проведена на належному рівні.