Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Поняття «політичний маркетинг» та «політичний ринок»

Термін «маркетинг» походить від англійського слова market (ринок). У такому розумінні маркетинг — це система заходів по управлінню операціями збуту і торгівлі, регулювання ринкових процесів та вивчення кон'юнктури і закономірностей функціонування ринку. Це складний та багатоаспектний феномен, який об'єднує філософію чи практику бізнесу й оперує технологіями з'ясування потреб ринку, адаптації продукту до цих потреб, а також здійснює стимулюючий вплив на поведінку споживача.

Політична діяльність за будь-яких умов, суспільно-політичних систем і типів державного устрою також спрямована на завоювання й утримування контролю над ринком. Але над ринком специфічним — над ринком влади, а через нього — над політичною та іншими сферами суспільства. Під політичним ринком розуміють не тільки ефективну вербальну конкуренцію чи абстракцію, яка інтегрує уявлення про політику як особливу форму (як простір) обміну політичних товарів та послуг на голоси виборців, лояльність та підтримку громадян. Політичний ринок — це досить авторитетний у світовій соціальній науці теоретико-методологічнии інструмент вивчення політичного життя через достатньо формалізовану сукупність імпліцитних економічному аналізу гіпотез і концепцій, які створені та успішно апробовані групами дослідників». Тому недаремно, багато сучасних політологів (Ліндблом, Вальдавскі, Керрі) розглядають демократичну політичну систему як ринковий механізм, функцією якого є примирення чи балансування багатьох конфліктуючих між собою волевиявлень.

Зрозуміло, що в демократичній державі змагання за контроль над ринком влади повинні відбуватися за певними правилами. Ці правила мають бути зафіксовані в нормах законодавства, закріплені в традиціях політичної поведінки виборців і претендентів на політичну владу. Таким чином, за умов цивілізованого змагання за право на управління політичною сферою суспільства під поняттям політичний маркетинг слід розуміти:

•  дослідження політичних структур, політичної культури, банку лідерів і суспільної свідомості з метою виявити соціальні й соціопсихологічні настанови електо-рату, політичної та правлячої еліт;

•  регулювання правовими, адміністративними й іншими заходами політичних відносин у процесі функціонування політичної сфери суспільства (насамперед вибір норм представництва і процедур обирання виборних органів влади);

•  розробку відповідних іміджів тим чи іншим політичним, державним та іншим інститутам, ідеям, доктринам, окремим лідерам, особистостям і т. ін.;

•  систему заходів із запроваджування в суспільну свідомість відповідних корективів і поправок стосовно тих чи інших об'єктів і суб'єктів політики тощо.

Політичний маркетинг, як стверджує Д. Ліндон, — це сукупність теорій та методів, якими можуть користуватися політичні організації та публічна влада для визначення своїх цілей та програм і для одночасного впливу на поведінку громадян. Електоральний маркетинг є лише частиною політичного маркетингу, що має вужчу мету: допомагати політичним партіям та кандидатам розробляти концепцію ефективної виборчої кампанії й здійснювати її. Тобто політичний маркетинг — це певна концепція практичної політики та управління, яка споряджена набором технологічно відточених знань та вмінь у сфері вивчення суспільних потреб, пропозицій які відповідають цим потребам, політичних та управлінських рішень, реалізації курсу аж до самого отримання бажаного результату.

Іншими словами, йдеться про цілеспрямоване виявляння, акцентування й демонстрацію різними соціальними групами виборців саме тих реальних і створених через засоби масової інформації характеристик претендентів на владу, які суспільна свідомість готова «купити» за певну соціальну ціну (В. Бебик).