Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Функції політичного маркетингу

Виходячи зі специфіки ринку влади й особливостей політичної діяльності, можна (за В. Бебик) виокремити такі функції політичного маркетингу:

1.Формування інформаційного банку, який складається з даних статистики, різних форм урядової й неурядової звітності, результатів досліджень у галузі економіки, політики, психології, демографії і т. ін.

2.Розробка методів аналізу і обробки даних інформаційного банку, виділення ключових показників, які найбільш повно характеризують об'єкти і суб'єкти політики.

3.Оцінка і аналіз умов політичного ринку, маркетингового мікро- і макросере-довища. (Під мікросередовищем розуміють сукупність сил, які діють під безпосереднім контролем або керуються даною партією, соціальною групою, лідером тощо; під макросередовищем — глобальні фактори: економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні і т. п.).

4.Аналіз ринкових можливостей тих чи інших партій, суспільних інституцій, ідей і особистостей.

5.Розробка оціночних і прогнозних моделей політичного попиту, життєвого циклу об'єктів і суб'єктів політики (партій, програм, ідей і лідерів) та політичної поведінки останніх.

6.Аналіз ефективності політичного маркетингу й коригування обраних форм і методів політичної діяльності тощо.

Виходячи з типології політичних об'єктів і суб'єктів, розрізняють політичний маркетинг політичних, державних та інших інституцій, окремих організацій і політичних лідерів, а також ідей, програм, концепцій, доктрин тощо.