Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 27. СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА ГЕОПОЛІТИКА

1. Міжнародна політика та міжнародні відносини.

2.Геополітичні орієнтири сучасної України.

Методичні рекомендації

1. Під час вивчення першого питання студенти мають засвоїти визначення міжнародної політики та міжнародних відносин. Слід зосередити увагу на з'ясуванні структури міжнародної політики та характеристиці основних напрямів у науці про міжнародні відносини: політичного ідеалізму, політичного реалізму, модернізму, транснаціоналізму, нео-наркцизму та неореалізму. Студенти також мають знати визначення міжнародної системи; вміти аналізувати її характеристики та типи; розкрити зміст поняття пост біполярної міжнародної системи.

2. Друге питання потребує розкрити зміст поняття геополітики, проаналізувати вузький та широкий підходи до такого розкриття. Студенти повинні знати основні концепції геополітики таласократію та телурократію — і вміти аналізувати їхні сучасні варіанти. Особлива увага має бути зосереджена на висвітленні геостратегїї сучасної України, ЇЇ завдань та проблем.

Основні поняття та категорії


Баланс сил — зовнішньополітична концепція, основною засадою якої є ідея закономірностей розвитку відносин між державами в межах певних циклів упродовж усієї світової історії.

Відносини «Україна — Європа» — напрям і одне з найважливіших завдань зовнішньої політики України, спрямованої на подолання її штучного відриву від Європи, повернення її до кола провідних європейських держав.

Дипломатія — засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність мирних заходів, пов'язаних із здійсненням міжнародних відносин; офіційна діяльність державних органів, що здійснюють функцію представництва держави, спрямованої на реалізацію своєї зовнішньої політики.

Європейська інтеграція — процес поступової уніфікації та зрощування національних економік європейських держав з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими можливостями внутрішніх ринків.

Зовнішня політика — загальний курс держав у міжнародних справах, який регулює взаємовідносини з іншими державами та інструкціями згідно з потребами, принципами і цілями її внутрішньої політики.

Ідея європейського дому — політична концепція, що визначає утвердження на європейському континенті надійної системи безпеки життя народів на основі розуміння спільності їх долі.

Міжнародна безпека — стан міжнародних відносин, який включає порушення миру та створення реальної загрози розвитку людства, за якого народи можуть суверенно, без втручання і тиску зовні визначити шлях і форми свого суспільно-політичного розвитку; діяльність держав і міжнародних інститутів щодо підтримання такого стану, універсальна система механізмів, заходів і гарантій якого виключає застосування сили в міжнародних стосунках.

Міжнародне право — сукупність юридичних норм, що регулюють відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного спілкування.

Міжнародні організації — об'єднання держав, національних громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, відвернення та врегулювання військових конфліктів.

Політична географія — суміжна наукова дисципліна політології та складова частина географічних наук, яка вивчає просторову організацію політичного життя (кордони, політико-територіальний поділ і т. п. ), територіальне поєднання політичних сил, вплив географічного фактора на політику та політичні інституції.

Світовий політичний процес — сукупна діяльність народів, держав та їх інститутів, соціальних спільнот та їх організацій і рухів, які переслідують певні політичні цілі в галузі міжнародного життя, форма інтегративних тенденцій у розвитку людського суспільства.

Теорія світових систем — концепція, що пояснює генезис, структуру та особливості функціонування сучасного світу і розглядає його як систему економічних і політичних стратифікації, у межах яких здійснюється міждержавне суперництво і співробітництво.

Питання для дискусій


1.Розкрийте зміст кожного вектора сучасної української стратегії. Який з цих векторів вважається на-пріоритетним ? Чому ?

2. Охарактеризуйте покликання України, як воно визначене в /сучасних зарубіжних геополітичних концепціях. Чи відповідає воно інтересам незалежної української держави ? Відповідь обґрунтуйте.

3.Розкрийте геополітичну детермінанту напруженості українсько-російських стосунків. Якими, на Вашу думку, є чинники оптимізації українсько-російських стосунків?

Теми рефератів


1. Політичний ідеалізм та історичні приклади його практичного втілення.

2.Три великі дискусії в науці про міжнародні відносини.

3.Велика держава та її історичні типи.

4.Держава як суб'єкт міжнародних відносин (П. Кеннеді, М. Вевйорка, Р. Арон).

5.Характерні риси та основні аспекти глобальних проблем сучасності.

6.Концепція світопорядку Римського клубу.

7. Сучасний міжнародний порядок: етапи становлення, виміри, підходи, моделі.

8.Євразійська геостратегія 3. Бжезинського.

9.Геополітичні пріоритети України.

10. Україна в сучасних американських геополітичних концепціях.

Питання для самоконтролю


1. Яка з існуючих нині точок зору на покликання, геоекономіки, геоеко-номіка є антиподом геополітики та геоекономіка — це інструмент геополітика, на Ваш погляд, автентична реаліям постмодерного світу ? Відповідаючи на і це запитання» врахуйте відмінність класичної та постмодерної геополітики.

2.Які виклики та загрози незалежній українській державі приховує в собі кожний з її геополітичних векторів? Які заходи з убезпечення цих векторів передбачені українською геостратегією? Який з відомих Вам геополітичних векторів можна вважати найбезпечнішим для України? Відповідь обгрунтуйте.

3.Проаналізуйте існуючі у вітчизняній науковій літературі точки

зору на шляхи забезпечення національної безпеки України. Яка з цих точок зору, на Ваш погляд, найбільш автентична інтересам незалежної Української держави ? Відповідь обірунтуйте.

Питання до заліку


1.Концепція політичного реалізму Г. Моргентау.

2.Політичний реалізм В. Вільсона.

3.М. Каплан про систему та процес в міжнародній політиці.

4.Р. Арон про види міжнародних систем.

5.Основні школи в теорії міжнародних відносин.

6. Постбіполярна система міжнародних стосунків: проблеми та перспективи.

7.Поняття геополітики та основні підходи до його визначення.

8.Геополітична концепція X. Макіндера.

9.Західний вектор української геостратегії: проблеми і перспективи. 10. Геополітичні вимір національної безпеки сучасної України.

Питання до іспиту


1.Геополітика та геоекономіка.

2.Основні поняття геополітики.

3.Основні концепції класичної геополітики.

4.Теоретичні передумови виникнення класичної геополітики.

5.Геополітична концепція атлантизму.

6.Формула морської могутності А. Мехена.

7.Україна в американських геополітичних концепціях.

8.«Велика шахівниця» 3. Бжезінського.

9.Головні вектори сучасної української геостратегії.

10. Особливості та завдання геополітичної доктрини сучасної України.

Завдання для самостійної роботи


1. Перерахуйте основні відмінності між біполярною та багатополярною міжнародними системами. Яка з цих систем, на Вашу думку, більш ефективна для вирішення проблеми міжнародної безпеки? Обґрунтуйте свою думку.

2. З'ясуйте зміст понять: «велика шахівниця», «чорна дірка» (3. Бжезин-ський) та «зіткнення цивілізацій» і «роздерті країни» (С. Хантінгтон). Які реальні тенденції в сучасному світі відображають ці поняття?

3.Проаналізуйте геополітичний статус України та сформулюйте пріоритети і завдання української геополітичної доктрини, зумовлені цим статусом.

Рекомендована література


Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичні доби. — К., 1997.

Дергачев В. А. Геополітика. — К., 2000.

' Валевський О. А., Гончар М. Н. Структура геополітичних інтересів України. — К., 1995.

Гаджиев К. С. Геополитика. — М., 1997.

Цмганков П. А. Международньїе отношения. — М., 1997.

Дослідження світової політики: Політичні есе. — К., 1996.