Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Тема 28. СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

1. Глобалістика та передумови її виникнення.

2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

Методичні рекомендації

1.Вивчаючи перше питання теми, студенти мають усвідомити передумови виникнення глобалістики, напрями, в яких вона розвивається, ознайомитися з її концепціями, основними поняттями: глобалізація, глобальні проблеми, глобальна криза. Студенти повинні осмислити проблеми глобалізації такі, як логіка, потоки, мережі, актори та дискусії.

2.Друге питання передбачає засвоєння студентами поняття «глобальні проблеми», усвідомлення загрози земній цивілізації через споживацьке ставлення людського суспільства до природи та її ресурсів. Увага має бути зосереджена на висвітленні ознак, аспектів глобальних проблем, основних підходів до їх розуміння. Студенти повинні з'ясувати специфіку глобальних проблем у постбіполя-рному світі, зокрема розкрити зміст проблем формування нового світового порядку та схарактеризувати існуючі нині підходи до їх вирішення.

Основні поняття та категорії


Глобалізація — загальноцивілізаційний процес, який справляє величезний вплив на політичну та інші сфери людського буття. У визначенні терміна «глобалізація» існують чотири підходи:

•  тлумачення її як процесу зміцнення зв'язків між найвіддаленішими куточками планети;

•  як процесу поширення по всій планеті єдиних технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки тощо;

•  як виникнення спільних для світового співтовариства проблем;

•  як процес зростання вселюдських інтересів у всіх сферах людського буття.

Гуманітарна співпраця — один з головних напрямків у сучасній системі міжнародних відносин, спрямований на збереження життя на Землі, сприяння розвитку здібностей людей усіх країн, регіонів та континентів.

Політична глобалістика — галузь політології, що вивчає роль політичного в процесі адаптування людства до нових умов існування, досліджує закономірності формування політики глобальної безпеки, можливості та засоби політичного регулювання процесів глобалізації.

Питання для дискусії


1.Прийнято вважати, що ідея нового світового порядку породжена війною в Перській затоці. Які аргументи на користь цієї думки Ви можете привести ?

2.Ознайомтеся з матеріалами Круглого столу «Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки» (Київ, 23 квітня, 2002 p.). Які корективи внесли події 11 вересня 2001 р. у проблему нового світового порядку ? Який сценарій вирішення цієї проблеми, на Ваш погляд, найбільше відповідає цим корективам ? Відповідь обґрунтуйте.

3. Розкрийте зміст феномену зіткнення цивілізацій, як його визначив С. Хантінгтон. Наскільки правомірно, на Вашу думку, пояснювати сучасні локальні конфлікти за допомогою цього феномену ? Відповідь обґрунтуйте.

4.Яким, на Вашу думку, має бути механізм подолання цивілізаційних конфліктів та запобігання їм? Які реалії сучасного світу заважають виробленню такого механізму? Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів


1.Глобалізаційні процеси в сучасному світі та їх геополітичні виміри.

2.Концепція глобальних проблем Римського клубу.

3.Політична глобалістика: передумови виникнення та коло проблем.

4.Сучасні форми політичного насилля.

5. Новий світовий порядок: визначення та сценарії розвитку.

6.Теоретичні передумови виникнення глобалістики.

7.ІДивілізаційна модель світового порядку С. Хантінгтона.

8.Антиглобалізм: вимоги та перспективи.

Питання до самоконтролю


1. Схарактеризуйте основні підходи до вирішення проблеми встановлення нового світового порядку. Який з цих підходів, на Вашу думку, має більше шансів для свого практичного втілення в сучасних умовах? Аргументуйте свою думку конкретними фактами.

2. Розкрийте зміст сучасних глобалізаційних процесів. Наскільки неминучими, на Вашу думку, є як самі ці процеси, так і їх негативні наслідки? Відповідь обґрунтуйте.

3. Схарактеризуйте основні вимоги антилобалістів. Вкажіть на їх об'єктивні підстави, оцініть ефективність механізмів їх реалізації та проаналізуйте їх з точки зору досяжності.

Питання до заліку


1. Передумови виникнення та головні напрями розвитку сучасної глоба-лістики.

2.Концепція глобалістики Р. Робертсона.

3.Основні поняття глобалістики.

4.Теоретичні спектри сучасних глобалізаційних процесів.

5.Концепція світового порядку Римського клубу.

6.Концепція глобальних проблем Римського клубу.

7.Новий світовий порядок як глобальна проблема.

8.С. Хантінгтон про цивілізаційні аспекти сучасного світового порядку.

9.О. Тоффлер про три структурні зміни в сучасному світовому порядку. 10. Глобалізаційні процеси та проблема національної безпеки.

Питання до іспиту


1.Основні концепції глобалістики.

2.Глобалістика та концепція „сталого розвитку».

3.Глобалізаційні процеси в сучасному світі та їх політичні виміри.

4.Новий світовий порядок: проблеми та підходи.

5.Основні моделі нового світового порядку.

6. Парадокси глобалізації.

7.Геополітична модель міжнародних відносин в умовах глобалізації.

8.Форми політичного насилля у сучасному світі.

9.Феномен антиглобалізму.

Завдання для самостійної роботи


1. Розкрийте зміст сучасних глобалізаційних процесів. Мутація яких геополітичних чинників ними спричинена? У який спосіб, на Вашу думку, держава має вирішувати, з огляду на таку мутацію, проблему безпеки своєї території? Відповідь обгрунтуйте.

2.Схарактеризуйте прояви глобалізації в різних сферах суспільного життя та спробуйте сформулювати основні парадокси глобалізації. Які, на Ваш погляд, причини цих парадоксів та можливі наслідки їх невирішеності?

3. Проаналізуйте відомі Вам сценарії нового світового порядку. Яке місце відводиться Україні в кожному з них?

Рекомендована література


Бисшрщькш Є. КОнфлікт культур і філософія толерантності // Демони миру і боги війни. — К., 1997.

КингА., Шнайдер Б. Первая глобальная революция: Доклад Римского клуба. — М., 1991.

Рамоне И. Геополитика хаоса. — М., 2001.

Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: Матеріали Круг, столу (Київ, 23 квіт. 2002 p.). — К.: НІПБМ, 2002.