Політологія: Навч. посіб.

Автори: , | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 309

ПЕРЕДМОВА

Складність процесу становлення політології як науки в Україні зумовлена рядом чинників:

1) відсутністю власного національного теоретичного підґрунтя політологічної теорії;

2) низьким попитом сучасного українського суспільства на такий товар, як політологічна інформація через відсутність цивілізованих форм конкурентної політичної боротьби;

3) несприятливими фінансовими можливостями популяризації і творчого переосмислення досягнень західної методології та методики емпіричних політологічних досліджень.

Сьогодні українська політологічна наука вимушена долати значні відставання швидкими темпами. Поступово усувається значний дефіцит наукових праць. Публікуються підручники, навчальні посібники — різні за тематикою, ступенем систематизації, рівнем наукового аналізу й логічною структурою викладу навчального матеріалу.

Проте вони не вичерпують усього методологічного й методичного потенціалу висвітлення політологічної проблематики, зокрема проблем посткомуністичної реальності, не задовольняють повністю потреби у диференційованому підході до вивчення політичної науки різними категоріями студентів і учнів. Крім того, існує нагальна потреба у навчальній політологічній літературі, яка відходила б від академічних схем викладу навчального матеріалу, відзначалася концептуальною цілісністю, гнучкістю формулювань і висновків.

Автори переробленого і доповненого посібника намагалися стисло систематизувати матеріал і подати його з позиції сучасних методологічних підходів, а також з урахуванням власних аналітичних висновків щодо проблем європейської й української політичної думки, структури і функцій інститутів політичної системи та політичного процесу.

Особлива увага зосереджується на тих моментах, що стосуються проблем становлення політичної системи України і специфіки політичного процесу як до, так і після прийняття нової Конституції у контексті викладеної тематики.

У третьому виданні посібника знайшли відображення політико-правові аспекти розуміння влади і політичних режимів, функціонування механізмів державного управління й міжнародної політики.

Логічна структура посібника побудована у руслі концепції гуманітарної освіти в Україні, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти України 27 грудня 1995 р., і відповідає програмі курсу "Політологія" для вищих навчальних закладів.

Посібник не претендує на всеосяжність висвітлення політологічної тематики. Автори ставили за мету розкрити коло лише тих питань суспільного життя, розуміння яких потрібне кожній освіченій людині для орієнтації в сучасних політичних процесах. Він розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів негуманітарного профілю, а також на широке коло читачів, які цікавляться політологією.