Політологія: Навч. посіб.

Автори: , | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 309

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ардан Ф. Франция: государственная система: Пер. с фр. — М., 1994.

2. Арістотель. Политика // Соч.: В 4 т. — М., 1976. — Т. 4.

3. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. — К., 1993.

4. Бердяев Н. Истоки русского коммунизма. — М., 1990.

5. Білоус А. Політичні об'єднання України. — К., 1993.

6. Блонделъ Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М., 1992.

7. Бодуен Ж. Вступ до політології. — К., 1995.

8. Борисов В.К. Теория политических систем. — М., 1991.

9. БурдьеП. Социология политики. — М., 1993. 420

10. Выдрин Д. Очерки практической политологии. — К., 1991.

11. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1991.— Т. 1 — 3.

12. Гаджиев К.С. Политическая наука. — М., 1995.

13. Гаевский Б. Философия политики. — К., 1993.

14. Гаевський Б. Українська політологія. — К., 1995.

15. Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. — М., 1978.

16. Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. Українська консервативна політологічна думка першої половини XX ст. — Львів, 1998.

17. Гелей С. Консервативна течія в політичній думці України XIX ст. — Львів, 1996.

18. Гелей С., Пастушенко Р., Рутар С. Українська політологія: Навчальний посібник. — Львів, 1995. — Ч. І.

19. Гелей С., Пастушенко Р., Рутар С. Українська політологія: Навчальний посібник. — Львів, 1996. — Ч. II.

20. Гелей С. Консервативно-політологічна концепція державотворення. Василь Кучабський. — Львів, 1997.

21. Геллер Э. Нации и национализм. — М., 1991.

22. ГеоргіцаА. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. — Чернівці, 1994.

23. Голосов Г. Сравнительная политология. — М., 1995.

24. Грушевський М. На порозі нової України. — К., 1918.

25. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: нариси політичної історії. — К., 1993.

26.Даниленко М., Касьянов Г., Кулъчицъкий С. Сталінізм на Україні: 20 —30-ті роки. — К., 1991.

27. Данилов С. Двухпартийная система Канады: тенденции развития. — М., 1992.

28. Диктаторы и тираны. Энциклопедический справочник. — Смоленск, 1997.— Т. 1,2.

29. Документи українського комунізму. — Нью-Йорк, 1962.

30. Донченко Е. Соціетальна психіка. — К., 1994.

31. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991.

32. Ентин Л. Разделение властей: опыт современных государств. — М., 1995.

33. Желев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. — М., 1991.

34. Зимичев А. Психология политической борьбы. — К., 1992.

35. Иванов В. Политическая психология. — М., 1990.

36. Історія філософії України: Хрестоматія. — К., 1993.

37. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. — Львів, 1995.

38. Кононенко П. Українознавство. — К., 1994.

39. Кухта Б. З історії української політичної думки. — К., 1994.

40. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідерство. — Львів, 1995.

41. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. — К., 1996.

42. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848 — 1914. — Львів, 1926.

43. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — Відень, 1926.

44. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1,2.

45. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. — К., 1994.

46. Локк Дж. Избранные философские произведения. — М., 1960.

47. Макиавелли Н. Избранные произведения. — М., 1982.

48. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренка. — К., 1997.

49. Марченко М. Политическая теория и политическая практика развитых стран. — М., 1992.

50. Матвеев Р. Теоретическая и практическая политология. — М., 1994.

51. Матвиенко В. Социологический анализ в политике. — К., 1995.

52. Міхновський М. Самостійна Україна. — Київ; Львів, 1991.

53. Му рад ян А. Двуликий Янус. Ввведение в политологию. — М., 1994.

54. Наукові студії з політичної психології. — К., 1995.

55. Основи політичної науки: Курс лекцій. Ч. 1: 3 історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За ред. Б. Кухти. — Львів, 1996.

56. Основи політології: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. — Львів, 1994. — Ч. 1, 2.

57. Основы политологии /Под ред. А. Боднара. — К., 1991.

58. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки: від початку XIX ст. до Михайла Драгоманова. — Нью-Йорк, 1965.

59. Парламенти мира. — М., 1991. — Ч. 1, 2.

60. Платон. Сочинения. — М., 1972. — Т. 1 — 3.

61. Погорілий О. Соціологічна думка XX століття. — К., 1996.

62. Політичні структури та процеси в сучасній Україні// За ред. Ф.М. Рудича. — К., 1995.

63. Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997.

64. Політологія // За ред. О. Семківа. — Львів, 1994.

65. Політологія. — К., 1993.

66. Політологія (кінець XIX — перша половина XX ст.) // За ред. О.І. Семківа. — Львів, 1996.

67. Політологія: Підручник для вузів /За ред. Ю.С. Шемчушенка, В.Д. Бабкіна, І.С. Дзюбка. — К., 1997.

68. Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. — К., 1995.

69. Попович М. Національна культура і культура нації. — К.,1991.

70. Потульницький В. Історія української політології. — К., 1992.

71. Потульницький В. Нариси з української політології (1819—1991).—К., 1994.

72. Потульницький В. Теорія української політології: Курс лекцій. — К., 1993.

73. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. — К., 1994. — Т. 1, 2.

74. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. — К., 1995.

75. Рассел Б. Практика и теория большевизма. — М., 1991.

76. Римаренко Ю. Національний розвій України. — К., 1995.

77. Рябов С. Політологічна теорія держави. — К., 1996.

78. Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Урок про Україну). — К., 1996.

79. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К., 1996.

80. Скакун О. Прогресивна політико-правова думка на Україні: IX ст. —1917 р. — К., 1990.

81. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. — К., 1996.

82. Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994.

83. Современная западная социология. — М., 1990.

84. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу // За ред. В. Шчі. — К., 1996.

85. Ткаченко В., Реєнт О. Україна на межі цивілізації: історико-політичні розвідки. — К., 1995.

86. ТойнбіА. Дослідження історії: У 2 т. — К., 1995.

87. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали: В 3 т. — Нью-Йорк, 1983.

88. Українська суспільно-політична думка у XX ст.: документи і матеріали // Упорядники Т. Гунчак, Р. Солчаник. — К., 1994.

89. Українська політологія: витоки та еволюція: Навчальний посібник // За ред. Ф.М. Кирилюка. — К., 1995.

90. Хто є хто в європейській та американській політології // За ред. Б. Кухти, А. Романюка, М. Поліщука. — Львів, 1995.

91. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. — К., 1995.

92. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. — К., 1993.

93. Шаповал Ю. Людина і система: штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. — К., 1991.