Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

§ 3. Політичні вчення Нового часу: західна традиція.

Одним із перших теоретиків політики раннього Нового часу по праву вважають французького мислителя і правознавця Жана Бодена /1530 - 1596/. У своїй роботі "Шість книг про державу" він першим дав тлумачення суверенітету як найважливішої ознаки держави. У понятті Бодена суверенітет державної влади означав вищу, необмежену, нероздільну владу, незалежну ні від папи, ні від імперії, ні від внутрішньокласової боротьби. Боден так само, як і Макіавеллі, чітко відокремив політику від релігії і моралі. Вищий характер влади вбачався в її верховенстві над всіма іншими видами держави. Абсолютна влада розумілася як її необмеженість будь-якими умовами і неподільність.

Задовго до Монтеск'є Боден звернув увагу на вплив навколишньго середовища на побут, удачі, психологічні особливості людей і форми їхнього гуртожитку. Він відзначав, що для жителів півдня характерна навичка до споглядання, що дозволила їм відкрити таємниці природи, установити принципи математики, осягнути сутність релігії і небесних тел. Від жителів середньосмуги походять встановлення, закони, звичаї, адміністративне право, торгівля, красномовство і політика. У жителів півночі зародилися механіка, гармати, плавка металів, друкарство. Жителі півночі -цінують фізичну силу, схильні до здирств. Жителі півдня - скаредні, частіше удаються до страху Божого, а люди середньої смуги -до законам і справедливості.

Томас Гоббс /1588 -1679/ - англійський мислитель, виклав свою концепцію в праці "Левіафан, або Матерія, форма і влада держави", у якій міркування про державу починає з викладу своїх уявлень про людину. У основі теорії держави Гоббса лежить уявлення про природу людини як істоти егоїстичної, жадібного, боязливого і честолюбствого. Звідси виникає фатальна неминучість "війни всіх проти всіх". Але страх смерті й інстинкт самозбереження домінують над всіми іншими пристрастями а розум підказує, як люди можуть вийти зі стану тотальної воїни. Природний розум підказує людям, на яких умовах вони можуть даний процес здійснити. Цими умовами повинні бути природні закони, розпорядження розуму. Люди відмовляються від природних прав / тобто свободи робити все для самозбереження/ і передають їх державі, влада суверена в якій абсолютна. Люди підпорядковуються монарху, добровільно обмежують свою свободу в обмін на закон, що гарантує їм власну безпеку. Держава наділяється абсолютною владою ; вона повинна виконувати не тільки поліцейсько-охоронні функції, але і заохочувати промисли займатися виховною і просвітницькою діяльністю. Люди повинні бути вільними у всьому, що не заборонено законом. Абсолютна влада держави - от, на думку Гоббса, гарант світу і реалізації природних законів.

Джон Локк /1632-1704/- англійський мислитель, виклав свої політичні погляди в праці " Два трактати про правління". Дж. Локка по праву вважають родоначальником лібералізму; він першим чітко розділив поняття "особистість-суспільство-держава" і поставив особистість вище усього. Від природи, у природному стані всі люди народжуються вільними і рівними в правах: у праві на життя, свободу, власність, як засіб досягнення свободи. Після того як укладений суспільний договір, засновується держава, що зобов'язана охороняти життя людей, свободу і приватну власність. Але, на відміну від Гоббса, Локк, що цілком відмовився від природних прав на користь держави, тріада прав Локка - на життя, свободу і приватну власність є невідчужуваною. Держава підпорядковується суспільству, а суспільство - особистості.

Важливе місце в концепції Локка займає ідея відокремлення влади від держави. Урядова влада зобов'язана виконувати волю народу. Якщо влада порушує цей принцип, то народ має право / і навіть зобов'язаний!/ учинити революцію, яка встановить нову владу, але не ліквідує державу. Влада, за Локком, не повинна простиратися більш, ніж необхідно для суспільства. Діяльність держави повинна бути обмежена функцією вершителя правосуддя, а в інші сфери життя людей воно не втручається. Держава -нічний сторож, або поліцейський, що регулює рух.

Заслугою Локка також є висунення ідеї поділу влади на законодавчу, виконавчу / вона ж судова/ і федеративну, що відає міждержавними відносинами. Це, на його думку, запобігло би деспотичному використанню влади.

Шарль Луі де Монтеск'є / 1689-1775/ - видатний французький мислитель, один з авторитетних класиків політичної думки. Головна праця, у який Монтеск'є виклав свої політичні думки, - "Про дух законів". Заслугою Монтеск'є є всебічна розробка теорії поділу влади, а також розробка проблеми чинників, що визначають "образ правління" /"дух законів"/.

Слідом за Локком, Монтеск'є виділив три роди влади: законодавчу, виконавчу і судову. Принцип поділу влади складається в тому, щоб вони належали різним державним органам. Крім того, поділ влади припускає надання їм спеціальних повноважень із тим, щоб вони обмежували і стримували один одного, коли "одна влада зупиняє іншу", Самим послідовним утіленням цих принципів Монтеск'є називав державний устрій в Англії, де законодавча. влада - парламент, виконавча - король, судова -присяжні. Розглянута ним тріада влади стала класичною формулою конституціоналізму як для Нового, так і Новітнього часу.

Закономірності суспільного життя Монтеск'є розкриває через поняття загального духу законів / звідси - назва його головної праці - "Про дух законів"/. Він аналізував вплив географічних і моральних умов на заснування і вдачі народу, на їхні закони, тому законодавці повинні рахуватися з ними. Так, на жаркому півдні, щоб змусити людей працювати, необхідний страх покарання, а оскільки жара розморює сили, послабляє мужність людей, там частіше укладається деспотизм. На загальний дух законів впливають також грунт /родючий- сприяє підпорядкуванню, безплодний - сприяє свободі, люди хоробрі і войовничі/ ; розміри і положення країни /великі за розміром держави схильні до деспотизму/ ; ландшафт /гори й острови сприяють свободі, тому що перепиняють у країну доступ завойовникам/ ; чисельність населення й ін.

На дусі законів позначаються і моральні причини - релігійні вірування, моральні переконання, звичаї і традиції, принципи політичного ладу й ін.

Жан Жак Руссо /1712-1778/ - видатний французький просвітитель, представник політичної думки ХVIII сторіччя. Він був виразником не тільки інтересів "третьої верстви", куди входили і фінансисти, і купці, але й інтересів задавлених потребою і гнобленням представників "четвертої верстви", що включала найбідніших селян, ремісників, робітників. Ядро його політичної програми складає ідея народного суверенітету як основний принцип республіканського ладу.

Вихідним пунктом політичної концепції Руссо признаєтся "колективне ціле", "загальна воля народу", "політичне тіло", чим є держава. Суверенітет народу, вважав Руссо, не може бути ніким поданий у законодавчій владі. Закони "самоосібно" ратифікуются народом. Народні депутати "не можуть бути представниками народу, вони тільки його комісари ; вони нічого не можуть ухвалювати остаточно: усякий закон, котрий народ не ратифікував самоосібно, недійсний; це навіть не закон. Так само рішуче він відмітає принцип поділу влади: "воля або є загальною, або не є ; вона являє собою волю народу, як цілого, або тільки однієї його частини". Тріаду в ліберальній схемі: "особистість-суспільство-держава/ Руссо виставляє в іншій послідовності: "суспільство-держава-особистість", заперечуючи самостійну роль особистості і підпорядковуючи її інтересам суспільства. Водночас, він не знімає відповідальності особистості перед суспільсвом, підпорядкування особистості законам, прийнятим у державі.

Народ у цілому - джерело і носій політичної влади. Руссо -послідовний прихильник самоврядування народу. Воно щонайкраще реалізується в республіканському устрої. Демократія, оскільки вона, за Руссо, утілює тільки безпосередню владу народу, може бути більше пристосована для невеликих держав.

Логічним продовженням європейських традицій явилися ідеї американських мислителів Б. Франкліна /1706 - 1790/, Дж. Адамса /1735 - 1826/, Т. Джеферсона /1743 - 1826/, Дж. Медисона /1751 - 1836/, Ал. Гамільтона. Багато які з висунутих ними ідейних принципів і постулатів нормувалися як політичні вимоги в ході боротьби Сполучених штатів за незалежність, а потім були закріплені в конституційних документах.

У ХІХ сторіччі Англія - батьківщина європейського лібералізму - дала світу багатьох гідних його представників, зокрема І. Бентам /1748 - 1832/ - один із видатних теоретиків моралі і права, представник утилітаризму /лат. - користь, вигода/ ; Д.С. Мілль /1806-1873/ - яскравий представник класичного лібералізму й ін. У Франції антифеодальну ідеологію французької буржуазії виражало багато політичних мислителів. Серед них особливо виділяються Б. Констан /1767 - 1830/, якого вважають духівником лібералізму на європейському континенті, і А.Токвіль /1805-1859/ - видатний теоретик демократії й одночасно послідовний ліберал. Німеччина представлена багатьма мислителями, які розробляють проблеми лібералізму. Найбільш видатні з них - І. Кант /1724 - 1804/ і Г.В. Гегель /1770 - 1831/. І. Кант відстоював ідею автономії кожної особистості, абсолютну цінність кожної людини і неприпустимість його перетворення в знаряддя досягнення чиїхось цілей. Він був прихильником договірної теорії держави, розвивав ідею правового обмеження державної влади, розробив проект створення федерації самостійних рівноправних держав.

Г. Гегель один із перших розробив і розмежував категорії "цивільне суспільство" і "правова держава", створив основи теорії групових інтересів, які розглядав як базу громадянського.

Особливе місце в розвитку вчення про політику і політичні системи посідає марксизм. Його основоположниками - К.Марксом /1818 - 1883/ і Ф.Энгельсом /1820 - 1895/ написані багатотомні праці по перебудові суспільства.

Основні ідеї марксизму, що відносяться до політології, можна звести до таких:

•  Політика, політичні відносини - явища надбудовні над економічним базисом ; політика відбиває економічний базис, але й активно впливає на йього формування і розвиток;

•  Держава- продукт класових протиріч і служить інтересам економічно панівним класам;

•  економічно панівний клас панує і політично, і ідеологічно ;

•  політичні погляди людей формуються під впливом їхнього положення в суспільстві і визначають це положення;

•  аналіз суспільного становища класів, соціальних прошарків і груп - вихідний пункт для розуміння політичного положення мас ;

в альтернативному /комуністичному/ суспільстві на місце держави прийде комуністичне самоврядування народу, "влада народу за допомогою самого народу", що охоплює своєю дією всі сфери суспільства.

Певне місце в розвитку політичних ідеї Нового часу посідають українські вчені. Українська політична думка розвивалася в загальному річищі політичних вчень, особливо тісно вона перепліталася з передовою думкою російських вчених, мислителів. Проте особливу увагу українські вчені приділяли проблемі децентралізації державних структур, розвитку регіонального і національного самоврядування

У 1845-1846 рр.в Україні виникло Кирило-Мефодіївське товариство , на чолі якого були історик Н. Костомаров, письменник П. Кулик, професор Н. Гулак, етнограф О. Маркевич, професор В. Білозірський. У квітні 1846 р. у товариство вступив Т. Шевченко. Товариство ставило своїм завданням об'єднати всі слов'янські народи в єдину федеративну республіку. Воно відстоювало ідеї свободи, рівності для всіх слов'янських народів і, у першу чергу, українського народу, знаходилися багато сторіч під колоніальним гнітом.

Драгоманов М.Д. /1841-1895/ вважається "батьком української політології". Він вперше у світовій практиці обгрунтував небезпеку унітарних держав, і виступив за автономно-федеративний устрій держави, на основі якого можуть бути вирішені соціально-економічні, державно-політичні і національні проблеми. Основою федеративної держави Драгоманов визначав обласну автономію місцевого самоврядування, що вирішують усі внутрішні справи в межах своєї території.

Людську особистість він вважав найвищою цінністю й основою будь-якого соціального порядку. Проте це можливо лише за умови об'єднання людей в асоціації /"громади"/, що самі будуть управляти собою.

Франко І. Я. /1856-1916/ - поет, публіцист, філософ, вчений, світогляд якого укладався під сильним впливом Т. Шевченко. Він украй негативно ставився до політичної системи Російської імперії і до того положення, у якому знаходився в ній український народ. Чималий інтерес Франко проявив і до марксизму, особливо до економічного вчення К. Маркса. Водночас, він піддав гострій критиці ряд марксистських положень, передбачив украй негативні наслідки реалізації деяких постулатів марксизму.

Особливе місце в працях Франко займали національні проблеми в майбутньому суспільстві. Він закликав українську інтелігенцію сприяти формуванню української нації як суспільного культурного організму, спроможного до самостійного і політичного життя і протистояти ассиміляцийним процесам.

Грушевський М. С. /1866-1934/ - автор біля 2 тисяч книг, статей, рецензій, фундатор цілої наукової школи, перший президент України. Центральним напрямком політологічних досліджень його була проблема національного самовизначення. Глибокі знання історії європейських народів і, насамперед, України і Росії, дали йому підставу говорити про існування об'єктивних законів, що визначають політичне життя націй, народностей і етносів. Розвиваючи ідеї Драгоманова про децентралізацію держави на основі національної і регіональної автономії, Грушевський визначив федеративний устрій держави як найбільше прийнятне для багатонаціональної держави. Така держава повинна складатися з національно-територіальних утворень, що мають широкі права за місцевим самоврядуванням. Причому, значна частина владних повноважень повинна бути передана на місця, у тому числі по прийняттю місцевих законів.

Таким чином, українські вчені сформулювали ідею поділу влади по вертикалі, що є своєрідним доповненням до класичної теорії поділу влади Ш.Л. Монтеск'є. Ці ідеї не менше актуальні в наш час. Якщо горизонтальний поділ влади нині існує у всіх цивілізованих країнах, то вертикальний - просувається надзвичайно важко. Тут мова йде про ліквідацію залежності багатьох народів від поневолення /колоніалізму/ і усяких форм гноблення, яке ще залишаються і понині, на рубежі XXI сторіччя.