Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

§ 2. Функції політичної культури.

Аналіз категорії політичної культури дозволяє сформулювати її функції. При цьому слід підкреслити певну незбіжність політичної культури суспільства та даної політичної системи. Інакше зникає методологічна підстава розмежування функціональних та дисфункціональних елементів культури по відношенню до конкретної політичної системи.

Як сутнісна ознака політичної системи і разом з тим певна передумова її формування, політична культура виконує перш за все інтегративну функцію, тобто досягнення на базі загальноприйнятих політико-культурних цінностей згоди в межах існуючої політичної системи та обраного суспільством політичного устрою. Політична культура формує таким чином стабілізуючу основу політичного життя та сприяє підвищенню ефективності управління.

Комунікативна функція політичної культури дозволяє встановити зв’язок між учасниками політичного процесу як “за горизонталлю”, так і “за вертикаллю” відповідно до ієрархії політичної системи , а також транслювати елементи політичної культури від покоління до покоління та накопичувати політичного досвіду.

З комунікативною функцією політичної культури тісно пов’язана функція забезпечення соціального прогресу. Це означає, що політична культура створює умови для ефективного розвитку політичної системи і суспільства в цілому.

Нормативно-регулятивна функція міститься у формуванні і закріпленні в суспільній свідомості необхідних політичних цінностей, установок, цілей, мотивів та норм поведінки. Як правило, вони відтворюються у нормативних політичних рішеннях держави і дозволяють більш ефективно регулювати відносини в межах політичної системи з боку державних інститутів і з боку громадянського суспільства.

Оскільки політична культура є реалізацією політичних знань, ціннісних орієнтацій, зразків поведінки соціального суб’єкта, то очевидна її виховна функція (або функція політичної соціалізації). Зрозуміло, що кожний, хто включається в систему культури, формує в собі або в ньому формують відповідні знання, орієнтації, здібності адаптуватись до встановлених зразків та інших реалій цивілізованого політичного буття.

Оскільки політична культура є засобом існування політичної системи, її якісним станом, то всі описані функції синтезуються у реалізації її захисної та адаптаційної ролей. Насправді, кожний з елементів політичної культури націлений на забезпечення функціонування владних інститутів та управління системою в інтересах пануючих соціальних груп або більшості громадян. Кожна з цінностей та норм слугує цілі інтеграції групи або суспільства в цілому на базі даної політичної системи. Політична культура не тільки охороняє дану систему від руйнування, вона надає їй динамізму, забезпечує її механізмами адаптації до змін у соціально-економічних, політичних та інших умовах існування.