Історія України: Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2012 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 240

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.

3. Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ "Академія", 2001. - 656 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України. - К: Либідь, 1999. - 228 с.

5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XIX ст.). - Львів: Світ, 1996. - 448 с.

6. Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. - К: Вища школа, 2002. - 359 с.

7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К: Вища школа. - 1994. - 539 с.

8. Грушевсъкий М. С. Ілюстрована історія України. - К: Наукова думка, 1992. -

9. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. - К.: Вища школа, 1990.

10. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. - К.: Глобус.1992.

11. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. - 799 с.

12. Історія українських політичних партій: Кінець XIX - 1917 р. Хрестоматія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. - К: Вид. Європейського університету, 2003. - 561 с.

13. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

14. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

15. Історія України в особах: XIX - XX ст. / І. Войцехівська, В . Облі-цов, О. Божко та ін. - К: Україна, 1995. - 479 с.

16. Історія України в особах: Литовсько - Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. - К: Україна, 1997. - 272 с.

17. Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. - К: Україна, 2000. - 302 с.

18. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 1997. - 424 с.

19. Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 2000. - 464 с.

20. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 480 с.

21. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника. - К: Центр навчальної літератури, 2003. - 366 с.

22. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. - К: Академія. - 2001. - 448 с.

23. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М Литвина. - К: Знання - Прес, 2006. - 460 с.

24. Комаринська 3. М. Історія України: посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 191 с.

25. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. - К: МАУП, 2006. - 694.

26. Полонська - Василенко Н. Історія України. У 2. Т. - Т. 1. До середини XVII ст. - К: Либідь, 1993. - 640 с.

27. Полонська - Василенко Н Історія України. У 2. Т. - Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 р. - К: Либідь, 1993. - 608 с.

28. Савченко Н. М., Подолъсъкий М. К Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. - К: Видав. "Фірма ІНКОС," "Центр навчальної літератури", 2006. - 544 с.

29. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. - К: Довіра, 2006. - 118 с.

30. Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти). - К: КНТ, 2006. - 403 с.

31. Уривалкін О. М Історія України (середина XIII - середина XVII ст.). - К.: Кондор, 2005. - 281 с.

32. Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII - початок XXI ст.). - К.: КНТ, 2007. - 433 с.

33. Чутский А. І. Історія України: навчальний посібник. К: МАУП. 2006. - 345 с.

34. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 1. - 592 с.

35. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 2. - 560 с.

36. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1991. - Т. 3. - 592 с.