Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 8. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Запитання та навчальні завдання

1. Визначте основні підходи до виникнення держави.

2. У чому полягає сутність держави як політичного інституту?

3. Основні ознаки та функції держави.

4. Правова і соціальна держава.

5. Дайте характеристику формам державного правління та державного устрою.

6. Чому внутрішніх функцій держави більше ніж зовнішніх? Обгрунтуйте відповідь.

7. Чим, на Ваш погляд, обумовлене розмаїття форм державного правління у світі, які фактори впливають на їх ефективність?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Політологія. Підручник / За ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К., 1998.

2. Атаманчук Г. В. Новое государство: Поиски, иллюзии, возможности. – М., 1996.

3. Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология: Учебник. – М., 2001.

4. Политология: Учебное пособие / Под ред. С. А. Матвеева. – Xарьков, 2003.

5. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М., 1997.

6. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М. А. Василика. – М., 1999.

7. Политология: Учебн. пособие для вузов / Сост. и отв. редактор А. А. Радугин. – М., 2003.

8. Рудич Ф. М. Політологія: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 2000.

9. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001.

10. Шляхтун П. П. Політологія: Підручник. – К., 2002.