Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: ПІДХОДИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Запитання та навчальні завдання

1. Що слід розуміти під політичною культурою?

2. Які концепції політичної культури ви знаєте?

3. Назвіть елементи політичної культури.

4. Які функції в суспільстві виконує політична культура?

5. Охарактеризуйте рівні політичної культури.

6. Назвіть основні моделі політичної культури.

7. Як співвідносяться національна свідомість і політична культура?

8. За якими критеріями типологізують політичну культуру?

9. До якого типу відноситься політична культура сучасної України? Обґрунтуйте відповідь.

10. Які чинники визначають політичну культуру сучасного українського суспільства? Обґрунтуйте взаємозалежність політичної культури і політичної свідомості.

11. Сформулюйте тип політичної культури для розвинутого демократичного суспільства.

12. Поміркуйте, якими рисами повинна володіти особа з високим рівнем політичної культури. Перелічте ці риси за критерієм їх важливості.

13. Спробуйте дати визначення поняття "політична цивілізованість''.

14. Як співвідносяться політична і правова свідомість, політична і правова культура?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии. – М.: Прогресс, 1999.

2. Антоненко А. Г. Політична культура: молодіжний аспект / У Зб. Наук. пр. Укр. Академ. Держ. Упр. при Президентові України. – 2001. – Вип. 2.

3. Бакланова Н. М. Політична культура – складова частина загальнонаціональної культури // Виховання й культура. – 2002. –.№ 1.

4. Бебик В., Головатий М. Політична культура сучасної молоді. – К.: Вира, 1998.

5. Бурдяк В. І. Ротар Н. Ю. Політична культура, ідеологія, психологія: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000.

6. Галактіонова І. В. Фактори впливу на формування політичної культури молоді України 90-х років XX ст. // Наук. зап. Нац. ун-ту "Києво – Могилянської Академії". – 2001.

7. Головатий М. Ф. Мистетство політичної діяльності: Навч. посібник – К.: МАУП, 2002.

8. Градинар Й. В. Политическая культура: мировоззренческое измерение. – М.: Наука, 1999.

9. Житнев А. С. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М.: Инфра, 2000.

10. Кравченко П. А. Національна культура і нова державність // Грані. – 2002.-№ 1.

11. Конституція України прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Політіздат України, 1996.

12. Лісовий В. С. Політична культура українців. – К.: 1997.

13. Макєєв С. Сучасна Україна: громадянська свідомість і політична участь населення // Політична думка. – 2000. – № 2.

14. Проскуріна О. О. Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку. – К.: Вира – Р, 2001.

15. Щегорцев Н. И. Политическая культура: модели и реальность. - М.: Книга, 2001.