Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 13. ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання та навчальні завдання

1. Сутність та особливості політичних технологій.

2. Специфіка практичного політичного знання.

3. Функції технологій політичної діяльності.

4. Структура політичних технологій.

5. Характеристика основних типів технологій політичної діяльності.

6. Механізм створення політичних технологій.

7. Антитехнології в політичному процесі.

8. Проаналізуйте співвідношення використання технологій та антитехнологій у виборах до Верховної Ради України в 2002 р. та виборах Президента України в 2004 р.

9. Охарактеризуйте технологію створення іміджу політичного лідера.

10. Визначте особливості проведення виборчих компаній у регіонах.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (Основний Закон). – К., 1996. – С. 86.

2. Барматова С. Место и роль политической коммуникации в трансформации украинского общества // Социология: теория, методы, маргетинг. – 2004. - №2. С. 107 - 119.

3. Бебик В.М. Маркетинг і менеджмент виборчої компанії – К.: Видавництво МАУП, 1997. – 567 с.

4. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.

5. Бебик В.М. Політичний маркетинг та менеджмент. – К., 1996. – С. 396.

6. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика: Підручник. – К.: Вид-во МАУП, 1997. – 248 с.

7. Вишняк О.І. Технологія та результати дослідження громадської думки // Політичний менеджмент. – 2003. - № 1. – С. 68 - 73.

8. Джарол Б., Мангейм Р., Рич К. Политология: Методы исследования: Пер. с англ. – М.: Изд-во "Весь мир", 1997. – 544 с.

9. Дегтерев А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации политического решения // Полис. – 2003. - № 2. – С. 164 - 173.

10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К.: МАУП. 2002. – 320 с.

11. Картунов О. Політичний менеджмент. – 2004. - № 5. – С. 137 - 163.

12. Купцов А. Манипулятивная составляющая социального взаимодействия в контексте политического маркетинга // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. - № 2. – С. 91 - 106.

13. Нежданов Д.В. Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра. – СПб.: Питер, 2004. – 160 с.

14. Общая и прикладная политология. / Под ред. В.И. Жукова. Б.И. Краснова. – М.: Высшая школа, 1997. – С. 910.

15. Перегуда Є.В. Реформування виборчого законодавства: пошуки шляхів // Правова держава: Щорічник наук. прац. Інст-ту держави і права ім. В.М. Корецького ААН України. – Вип. 14. – К., 2003. – С. 495 - 506.

16. Пойченко А.М. Політика: Теорія і технології діяльності. – К.: Ін-т нац. відносин і політології НАН України, 1996. – 163 с.

17. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

18. Политический менеджмент. Учебное пособие / Под ред. В. И. Жукова. – М.: Из-во психотерапии, 2004. – 944 с.

19. Ребкало В.А., Бебик В.М., Пойченко А.М. Практична політологія: навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 140 с.

20. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 2000. – 559 с.

21. Технології політичної влади: Зарубіжний досвід / В.М. Іванов, В.Я. Матвієнко, В.І. Патрушев та ін. – К.: Вища школа, 1994. – 263 с.

22. Шинкевич В.Е. Политический маркетинг как разновидность политических технологий // Социально-гуманитарные знания, - 2004. - № 3. – С. 147 - 155.