Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 14. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Запитання та навчальні завдання

1. Що слід розуміти під міжнародними відносинами?

2. За якими критеріями можна класифікувати міжнародні відносини?

3. Дайте визначення сутності міжнародної політики.

4. Яким є зв'язок між внутрішньою та зовнішньою політикою?

5. Які принципи міжнародної діяльності ви знаєте?

6. Що таке геополітика?

7. Що ви розумієте під поняттям "національні інтереси"?

8. Які способи міждержавного політичного розвитку ви знаєте?

9. Розкрийте сутність міждержавних політичних взаємодій.

10. Які ви знаєте види міждержавних політичних акцій?

11. Яке геополітичне становище України в сучасному світі?

12. Як зв'язати інтеграційні процеси в сучасному світі та різноманітність потреб та інтересів окремих країн?

13. Зробіть аналіз зовнішньополітичних розділів програм і платформ сучасних партій в Україні.

14. Чому на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин військова сила не є істотним параметром виміру сили?

15. Клаузевіц У. К., пруський генерал і військовий письменник, автор праці "Похід до Росії. 1812 рік.", дав концептуальне визначення війни як політичної технології – "війна є продовженням політики іншими засобами". Зробіть аналіз вислову.

16. Американський політолог С. Хантінгтон вважає, що коли раніше війни велись між народами і країнами, то тепер вони будуть вестись між цивілізаціями й, перш за все, на релігійному грунті. Чи є правомірним це твердження? Які аргументи "працюють" на користь цього висновку?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арістотель. Політика. – К., 2000. – С. 25, 105.

2. Білоус А.О. Глобальний прогноз нової епохи і український шлях оновлення та розвитку в XX столітті // Економічний часопис. – 2001. – № 7, 8.

3. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.: Ельга, 2000.

4. Политология: Учебник / Под ред. В.И. Буренко. – М.: Экзамен, 2004. – 318 с.

5. Декларація про державний суверенітет України: Ухвалена Верховною Радою Української РСР 16.07.90 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - №31.-С. 429.

6. Дергачев В. А. Геополитика. – К., 2000.

7. Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на 2001 – 2004 роки: Затв. Указом Президента України від 28.01.01 №58/2001.

8. Політологія: Підручник для вузів / За ред. Ф.М. Кирилюка, - 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Здоров’я, 2004. - 776 с.

9. Макиавелли Н. Государь. – М., 1996. – С. 47, 76.

10. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. – М.: Книжный дом, 2004. – 640 с.

11. Мухаев Р.Т. Политология: Учеб. изд. для вузов. – 2-е изд. – М.: Приориздат., 2003. - 432 с.

12. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе: – М.: Издательство “ПРИОР”, 2000. – 432 с.

13. Павленко Ю. Україна у світовому цивілізаційному процесі /І Вісн. НАН України. – 2002. – №3. – С. 18-26.

14. Ткач О.Г. Політологія: Навч. посібник для вузів. – К.: Ельга-Ніка-Центр, 2003. – 264 с.

15. Парахонський П., Жангожа Р. Україна в Центральній Європі // Контекст. – 2001. - №12.-С. 40 - 45.

16. Платон. Закони. Соч.-М., 1957.-Т З/2/. – С. 86 - 90; Т. 3/1/. – С. 266 - 271.

17. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році: Послання Президента України до Верховної Ради України / Доповідь "Україна і Європейський Союз" від 06.03.01 // www.kuchma.gov.ua.

18. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии.: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 559с.

19. Тристороння заява Президентів України, США та Росії // Урядовий кур'єр. -1994. - 18 січня.

20. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. – К., 1999.

21. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – С. 102 - 119.

22. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива / За заг. ред. С.І. Порошкова. – К.: Вид-во "НІПМБ", 2001. – 624с.

23. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 340 с.