Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

КИТАЙ

Перші дані про базові політичні міфи Стародавнього Китаю припадають на II тисячоліття до — Н. е. [79; 92].

У басейні річки Хуанхе правила династія Інь (Шан), яка от­римала владу від своїх божественних предків. Засновником ди­настії вважалося небо — Шанді. Але наприкінці XII ст. до н. е. і воно їй не допомогло. Вожді племені Чжоу (гуни) завоюва­ли ці землі, встановивши свою династію, яка керувала аж до

III ст. до н. е.

Владу взяли, а як її утримати, коли місцевий люд перекона­ний, що вона має бути від бога?

Отже, потрібно було обґрунтувати зміну династії.

Сказано — зроблено. Вихователь і радник другого царя ди­настії Чен Вана — Чжоу Гун написав з цього приводу книгу “Чжоу Лі”. У ній стверджується, що небо (бог) — господар сво­- го слова: хоче — надає право на владу (тянь-мінь), а хоче — за­бирає. Зміна мандата — не вибір особи, а вибір правлячої ди­настії.

Засновник династії, якому небо вручає мандат, — особа, безпе­речно, достойна. Проте коли влада передається з рук у руки, ці добродійні якості поступово втрачаються. Відтак і глибока дум­ка: жодна система влади не є вічною.

Так і сталося. І справді, династія Чжоу в IX ст. до н. е. втра­тила владу.

Слід віддати належне стародавнім китайцям: на відміну від схильних до міфотворення індійців вони були справжніми раціо­налістами.

Звичайно, вони не заперечують зв’язків між небом і піднебес­ною твердю (щось тут точно є!), однак у центрі китайської по­літичної думки не Всесвіт, а людина та суспільство, проблеми організації держави.

Ось тут і постає Конфуцій (551-479 до н. е.), найвідоміший китайський філософ, котрий нібито стверджував, що у світі не­має речей, які б не можна було пояснити.

Це вже справжня позиція гностицизму!

Конфуцій (Кун Фуцзи означає мудрець, учитель) — людина розумна, енергійна й бездоганно порядна. Але в чиновницькому середовищі ці якості не в пошані. Навіть дослужившись до по­сади міністра у князівстві Jly, більшої “апаратної кар’єри” уче­ний так і не зробив. Проте створив власну школу та назбирав чимало класичних книг і записав безліч народних звичаїв.

До нас дійшла збірка “Лунь-юй” (“Бесіди та висловлювання”), складена учнями цього видатного філософа в V ст. до н. е.

Основа вчення Конфуція — принцип доброчинності, що має поширюватися на всіх управлінців. Чи реально це? Напевне, не завжди.

Загалом же він висунув патріархально-патерналістську кон­цепцію держави. Він трактував її як велику родину, де влада імператора (“сина неба”) подібна до влади батька, а відносини правителів і підданих схожі на родинні стосунки старших і мо­лодших.

Конфуціанство заперечувало участь народу в управлінні дер­жавою, проте пропагувало громадянський мир і злагоду, стверд­жуючи, що сенс і мета державної політики полягають у тому, щоб впроваджувати етичні принципи вчителя в життя. Посту­пово це вчення стало впливовою політичною течіею, а в II ст. до н. е. — офіційною ідеологією та державною релігією, яка ство­рила ідеологічну базу для виправдання східної деспотії в її ки­тайському варіанті.

Як противага конфуціанству виникли даосизм і моцзизм.

Засновником школи даосів став ЛaoЦзи (VI ст. до н. е.), який вважав, що цивілізація, ускладнюючи й удосконалюючи життя, призводить до конфліктів і загибелі. Ідеал даосизму — відхід від реального життя та суспільства.

Лao Цзи — один із перших анархістів, який засудив державу як штучну структуру. Якщо Конфуцій впевнений, що держава забезпечує загальне благо, Jiao Цзи вважає, що “народ голодує через те, що влада бере надто багато податків”.

Основні ідеї його політичної доктрини:

1)  держава — штучний організм, апарат насильства й при­гнічення;

2)потрібна децентралізація державності аж до рівня села;

3)найкращий уряд той, який найменше керує;

4)головне — ігнорувати політику, тобто не перейматися справами держави та суспільства.

Цікаво, чи знайомі ці тези сучасним анархістам? Якщо так, то вони, напевне, мали б поставити Лao Цзи пам’ятник як своєму провідному ідеологові.

Мо Цзи(479-400 pp. до н. е.) — випускник школи Конфуція — першим у Китаї висловив ідею виборності першого пра­вителя, яка дуже схожа на договірну теорію.

У нього, як і в даосів, дуже сильні ідеї соціальної рівності, присутня критика соціальної несправедливості. Його концепція всеосяжної та рівновеликої любові надто близька до євангель­ського “Усі люди — брати”.

Управління, на думку Мо Цзи, має здійснюватися за допомо­гою нагород і покарань, а також запровадженням нових законів (що заперечував Конфуцій).

У цьому розумінні він є предтечею ідеології легізму.

Засновником легізму вважають Шен Яна(390-338 pp. до н. е.) — прем’єр-міністра царства Цинь (Шан). Його думки викладені в трактаті “Книга правителя області Шан”. Суть цієї доктрини, що й донині користується чималою популярністю на Сході, по­лягає у відкиданні гуманності й справедливості в політиці за ра­хунок абсолютизації інтересів держави. “Слабкий народ — силь­на держава. Ослаблення народу — головне завдання держави”— наріжний постулат легізму.

По суті, легізм — теоретична схема східної деспотії, самодос­татньої державної інституції, що є сенсом і метою існування сус­пільства.

Тим часом конфуціанство під впливом обставин змінювало­ся й уже беззастережно не відмовлялося від законів і покарань.

Зрештою Сюнь Цзи(313-238 pp. до н. е.) доходить висновку, що між легізмом і конфуціанством серйозних суперечностей немає і ці вчення прекрасно доповнюють одне одного.

З IV ст. до н. е. у китайській державній практиці панує ле­гізм. Проте на відміну від Індії з її кастовим поділом у Китаї поділ здійснюється на тих, хто при владі, і тих, ким керують.

Але згодом політики реанімують конфуціанство, яке орга­нічно вбере в себе основи легізму. Це виразний приклад вико­ристання традицій для зміцнення нової держави.

І ще одне, трохи цинічне. Звід правил під назвою “Лі Цзи” з відвертістю, характерною для стародавніх джерел, декларував: для верхів — правила (“Лі”), для низів — покарання.

Вам це нічого не нагадує?

Насамкінець наведемо такий небуденний факт: з невелики­ми перервами конфуціанство до 1949 р. лишалося в Китаї офі­ційною ідеологією. Безприкладне довголіття! Чи не так?