Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

"КОМУНІЗМ" ПЛАТОНА. АКАДЕМІЯ

Платон (427-347 pp. до н. е.) був афінянином. Після смерті свого вчителя Сократа, якого “демократично” примусили випити от­руту, покинув батьківщину і намагався переконати правителів Сіракуз провести реформи в дусі своїх уявлень про ідеальну дер­жаву.

У 387 р. до н. е. він купив невелику ділянку землі в афін- ському передмісті, названому на честь грецького героя Академа, і заснував там свою філософську школу — Академію, яку очо­лював рівно 40 років. Академія проіснувала набагато більше — аж до 529 р. н. е. (усього 916 років), коли була закрита за розпо­рядженням візантійського імператора Юстиніана.

Платон небезпідставно вважається автором філософської системи об’єктивного ідеалізму. Він одним із перших окреслив предметне коло політики, створив картину ідеального суспіль­ства, що знайшло відображення в його праці-діалогах “Держа­ва”, “Політик”, “Закони” [162].

Платон — прихильник жорсткої соціальної ієрархії. На його думку, все суспільство має поділятися на правителів (філософів), воїнів і виробників (ремісників і землеробів).

Як і в індійських варнах, приналежність до станів визнача­ється не особистими якостями, а походженням людей. Як виня­ток, він “дозволяв” переходити з першого стану до другого, і нав­паки. Але простолюдинам — зась, мовляв, це може призвести до загибелі держави.

Отже, зводився нездоланний бар’єр перед “кухарками”, які не повинні керувати суспільством.

У чому ж тоді полягає “комунізм” Платона? Він усерйоз вважав, що треба ліквідувати приватну власність серед правителів і стражів. Останнім заборонялося мати сім’ю. Жінки й діти, на його думку, мають бути спільними, а останніх мусить виховувати держава.

Ці обмеження не поширювалися на виробників. Проте за певну свободу приватного життя й економічної діяльності вони мали платити громадянським безправ’ям — не брати участі в управлінні державою.

Платон регламентує всі сторони людського життя: економіч­ні та соціальні відносини, матеріальні умови, дітонародження, виховання, культуру, думки людей.

Йому замало, що філософи правлять. Він пропонує знищува­ти всіх, хто претендуватиме не лише на владу, а й на філософію, виступає за заборону творів мистецтва, які піддають сумніву до­цільність його політичної моделі.

Привертає увагу й типологія форм держави, яку він запози­чив у Геродота (табл. 1).

Таблиця 1

Форма правління

Засади

Звід законів

Беззаконня

Монархія

Влада небагатьох Влада народу

Царська влада

Аристократія

Демократія, що додержує законів

Тиранія

Олігархія

Демократія, що нехтує законами

Серед законних форм держави Платон найгіршою вважає де­мократію. Проте вона, на його думку, все-таки краща за олігар­хію та тиранію.

Під кінець життя Платон відступає від свого станово-кому­ністичного проекту (незакінчена книга “Закони”). Усім грома­дянам його ідеальної держави вже дозволяється мати сім’ї, бу­динки та земельні наділи. Земля та нерухомість розподіляються жеребкуванням, а наділ є загальнонародною власністю, що успад­ковується лише одним із дітей[1]. Станів-каст уже немає. Є лише чотири класи залежно від матеріального стану. Перехід з класу до класу дозволяється в разі зміни майнового статусу людини. А ось із політичними правами та обов’язками справи дещо інші. На народні збори перші два класи ходити зобов’язані, а грома­дяни третього та четвертого класів можуть робити це добро­вільно.

Політичне безправ’я рабів та іноземців компенсується їхнім рівним майновим становищем з громадянами полісу.

Форма правління характеризується поєднанням принципів монархії та демократії. На чолі держави — 37 правителів віком від 50 до 70 років. Вони обираються не більш як на 20 ро­ків шляхом багатоступеневих виборів. З їхнього числа виок­ремлюється “нічна рада”, до якої входять 10 наймудріших осіб. Формується й виборна рада з 360 членів (по 90 від кожного кла­су). Усі посадові особи обираються після попередньої перевірки, а право голосу на виборах мають ті, хто носить зброю або вже брав участь у війнах.

Як і в “Державі”, у “Законах” зберігається жорстка регламен­тація приватного життя, виховується почуття єдності й колек­тивізму, суворе покарання за порушення законів та інакомис­лення. Останнє, до речі, дало підстави для звинувачень Платона як ідейної предтечі тоталітаризму.

Підсумовуючи творчу спадщину Платона, слід наголосити на таких цінних політичних думках:

• ідеї загального блага та спільного інтересу як основи полі­тичного об’єднання;

• приватній власності як основи соціальних суперечностей та конфліктів;

• чіткому визначенні форм держави й закономірностей їх змінювання;

• визначенні законності як найважливішого атрибута полі­тичної організації.

Однак не варто забувати й про негативи:

• ідеалізацію кастовості та аристократичного правління;

• зневагу до прав особистості;

• виправдання соціальної нерівності;

• жорсткий контроль і регламентацію всього життя.