Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Під економічною політикою будемо розуміти систему цілей і засобів їх досягнення певними політичними інститутами та економічними організаціями (пе­реважно міжнародними) в економічній сфері суспільства.

Те, що взаємодія політики і економіки має визначний ха­рактер в суспільному житті, цілком зрозуміло. Глибинний ба­зис політичних відносин детермінується економічними інте­ресами, економічним становищем держави, станів, груп, інди­відів. У свою чергу політична діяльність не може не впливати на економічні відносини в суспільстві та економічну роль дер­жави.

Вперше теза залежності політичних процесів від соціального та матеріального положення громадян прозвучала у Арістотеля (“Політика”).

Новий час на перші позиції висунув свободу й індивідуальні властивості людини як окремої одиниці соціальної та економіч­ної дії.

За таких умов економічна влада поступово обмежувала абсо­лютний характер влади політичної. Саме тому такі представни­ки ліберальної економіки як Адам Сміт(1723-1790) виступа­ли на захист індивідуальної свободи і приватної власності.

Провідною ідеею класичного лібералізму було невтручання держави в економічне життя і саморегуляція ринку.

Карл Маркс (1818-1883) і його послідовники зробили висно­вок про те, що володіння економічною владою, тобто засобами виробництва, прямо або опосередковано ставить під контроль політичну владу. Натомість активна роль політики, особливо при зміні суспільно-економічних систем, значно змінює еконо­мічну сферу суспільного життя.

У XX столітті після кількох світових економічних криз (особливо кризи 1929-1933 pp.) актуалізується і набирає ваги теорія державного регулювання економіки, яка отримала свою назву від імені Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946).

Суть кейнсіанства полягає у збільшенні видатків державного бюджету, розширенні обсягів громадських робіт, регулюванні зай­нятості, збільшенні кількості грошей, що надходять в обіг і т. ін.

Проте прихильники неолібералізму не відмовилися від своєї віри в найкраще функціонування економіки в умовах вільного ринку.

Наприклад, Ф. Хайек(1899-1992), один із найвідоміших представників цієї теорії, активно виступав проти державного впливу у справи ринкової економіки. Слід визнати, що його од­нодумці з Чиказької школи (М. Фрідмен та ін.) мали досить ве­ликий вплив на економічну політику провідних західних дер­жав світу наприкінці XX ст.

Але є й інша крайність, коли держава бере на себе головну економічну і політичну владу, лишає індивіда можливості здійс­нювати економічний вибір і перекладати на себе відповідаль­ність за прийняті рішення і дії. На певному етапі така концеп­ція економічної і політичної влади та відповідна економічна політика може дати тимчасовий виграш (як це було в країнах так званого реального соціалізму), але зрештою такий надмоно- полізм приводить до загнивання, застою і стагнації.