Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО

Наука про державу визначає положення про формальні організаційні структури державної влади та

зв’язки між ними, загальні законо­мірності розвитку держави і права. Вона дає теоретичний (типи певних правових рішень, їх зв’язки з інтересами різних суспіль­них груп) та емпіричний матеріал стосовно конкретних право­вих рішень і чинників, що їх зумовили [20; 51; 76; 98; 115; 147; 165; 180; 193; 230; 232; 240].

Інакше кажучи, право окреслює загальні межі діяльності дер­жави та інститутів суспільства, пов’язаних із реалізацією дер­жавної влади.

Згідно з таким розумінням категорії держави остання є од­нією з найважливіших у політології, тим більше, що вона й са­ма виникла на базі права. До речі, право, реалізовуване у вигля­ді законів, урядових і судових рішень, адвокатських документів, виникло водночас із суспільством і державою як такими.

Одним із перших правових актів, що дійшли до нашого часу, є Кодекс вавилонського царя Хаммураппі (XVII ст. до н. е.), який, до речі, напам’ять учили школярі цієї стародавньої дер­жави.

Кодекс (вощена дощечка для письма) афінянина Драконта зі збіркою положень Звичаєвого права (VI ст. до н. е.) свідчить про запровадження в ті далекі часи нормативного судочинства у Стародавній Греції.

Високий рівень розвитку права був досягнений і в Стародав­ньому Римі. Наприклад, Кодекс візантійського імператора Юс- тиніана (V ст. до н. е.) упродовж століть був основою для роз­витку аналітичного правознавства. А останнє, у свою чергу, дало поштовх до розвитку правової соціології, яка була конституйо­вана вже в наші часи.

Власне поняття теорії права пов’язане з ім’ям Д. Остіна, який 1832 р. видрукував книгу “Читання з юриспруденції”. Зро­зуміло, що політологія, особливо в розділі теорія політики, дуже активно використовує понятійний апарат теорії права, оскільки рівень розвитку правових норм регуляції суспільного життя є водночас і показником якісного стану розвитку суспільства. Са­ме тому за правовими актами минулих епох (Законами XII таб­лиць — Стародавнього Риму, Законами Ману — Стародавньої Індії, Руської Правди — Київської Русі-України, Кодексом На- полеона — Франції) можна досліджувати характер суспільно- політичних відносин, соціальних настанов і т. ін.

Сучасне державно-політичне право досліджує проблеми кон­ституціоналізму, реалізації прав і свобод суб’єктів політики, ви­борче законодавство і т. ін., які регламентують політичний про­цес і політичну діяльність на рівні індивіда, групи, суспільства в цілому.