Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Предметом аналізу економії е процеси виробництва, розподілу та обміну матеріальних благ. Зрозуміло, що такий аналіз неможливий без категоріального і методологічно­го апарату економії, одна з частин якої вивчає економічні проце­си в поєднанні з політичними (політична економія). Ці процеси розглядаються в контексті втручання держави до економічної сфери суспільства (реалізацією економічної, гуманітарної, соціа­льної політики) [52; 80; 143; 288; 322].

Завдяки зазначеному аналізу вдається виявити економічний генезис більшості політичних процесів, дослідити механізми формування суспільних груп та основних систем господарських інтересів.

З’єднання категоріально-методологічних підходів аналізу по­літичної і економічної сфер суспільства є дуже продуктивним, оскільки політична діяльність визначається економічними від­носинами, на які вона й сама впливає дуже активно.

Дослідження цих проблем дає розуміння того, які процеси відбуваються в “економічному базисі” і “політичній надбу­дові”, що й визначає об’єкт і суб’єкт політичної економії як науки.