Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Загалом об’єктом дослідження соціології є громадянське суспільство, а політології — суспільство політичне [16; 57; 82; 90; 103; 120; 131; 160; 201].

Та чи можливо роз’єднати ці поняття, які надзвичайно пере­плетені й взаємопов’язані?

Соціологія постачає науці про політику дані стосовно функ­ціонування суспільства як цілого, а також груп, які входять до нього, і суспільних (політичних) відносин між ними.

У теоретичному сенсі політолог може знайти для себе мате­ріал, що дасть змогу розібратися в типології суспільних зв’язків, механізмах їх виникнення, картинах формування потреб у зв’язках як у межах великих суспільних груп, так і в межах системи, що забезпечує задоволення цих потреб.

Крім того, політологія може скористатись описом впливу по­ведінки дрібних структур (так званих неосновних груп) на по­ведінку великої суспільної групи та її керівництва.

Надзвичайно важливими е методологічні розробки соціології, що стосуються емпіричних досліджень і насамперед опитувань громадської думки.

Усе це дає підстави говорити про те, що соціологія е однією з найближчих до політології дисциплін. Свідченням цього є існу­вання політичної соціології, що виникла на перетині соціології та політології [30; 43; 57].

Політична соціологія кваліфікується як галузь соціології, що власними методами досліджує громадянське суспільство в його взаємодії з державою (політичним суспільством).

Предмет політичної соціології є темою наукових дискусій, що тривають і досі. Три головних погляди полягають ось у чому.

1. Предмет політичної соціології становлять політична вла­да, форми й методи її функціонування та поділу в державно ор­ганізованому суспільстві. Зазначені складники розглядаються одночасно і в поєднанні з вивченням політичної свідомості, ін­тересів і поведінки індивідів, соціально-станових груп, етнічних спільнот та їх інституцій.

2. Предметом політичної соціології є соціальні аспекти й ме­ханізми функціонування влади та соціологічне пояснення її проявів.

3. Предметом політичної соціології є вивчення суспільства в його відносинах із державою, а також відносин між соціальним устроєм і політичними інституціями, що розглядаються як фе­номени соціальної структури. Насамкінець зазначимо, що про­відна роль в утвердженні політичної соціології належить К. Марксу і М. Веберу. Перший запровадив соціально-класовий аналіз політичних феноменів, а другий — вивчення політичних інститутів як самостійних чинників соціальних змін.