Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Створюючи загальну картину світу, філософія дає поштовх до предметних висновків у сфері науки про політику, які конкретизуються в політичній філософії. Ос­танній у структурі політичної науки належать міцні позиції.

Використання в політиці принципів діалектики сприяє роз­криттю сутності політики, зв’язків з іншими соціальними яви­щами, її економічної та духовної ролі, місця в системі соціаль­них цінностей.

Особливе значення в політології мають теоретико-пізнавальні та методологічні висновки, які дають загальні поняття про принципи й умови пізнання. Важливу роль відіграють і такі розділи філософії, як етика, онтологія [10; 18; 38; 51; 62; 77; 78; 91; 106; 202].

Наприклад, етика створює базу даних і узагальнень про сис­теми цінностей, норм, оцінок, зразків поведінки людей у процесі політичної діяльності (політична етика). А онтологія віддзерка­лює, створює картину буття.

Політична філософія у найширшому розумінні є розділом філософії, який з’ясовує концепти, що є базовими для досліджен­ня суспільства, держави, права [48; 124; 159; 220; 238].

У вузькому розумінні цей термін відповідає дослідженням базових понять лише політичної діяльності.

Академічне застосування цього терміна охоплює аналіз базо­вих концептів політичних доктрин, теорій або політичної науки взагалі. Отже, філософське тлумачення політичних концептів дає змогу вдосконалити методологічну базу політичних теорій, що є стратегічно важливим для розвитку політичної науки взагалі.

Чим же відрізняються підходи філософії зокрема? Насампе­ред тим, що вона пізнає природу явищ і речей загалом, а політич­на філософія спиняє свою увагу на сутності природи політичного світу (добро — зло, справедливість — несправедливість, збере­ження — зміни, схвалення — засудження і т. ін.).