Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Географія вивчає розташування у просторі певних об’єктів та явищ і має розділи, що тісно пов’язані з аналізом політичних процесів: економічну та політичну географію.

Економічна географія особливо наголошує на просторовій зу­мовленості економічної діяльності та її наслідках для навко­лишнього середовища, показує природні основи формування дій суб’єктів політики, географічних детермінант зовнішньої полі­тики та міжнародних відносин (геополітика) [9; 47].

Політична географія, що розвивається в межах соціально- економічної географії, вивчає просторову організацію політично­го життя суспільства (кордони, політико-територіальний поділ і т. ін.), територіальні співвідношення політичних сил у зв’язку зі специфічними впливами соціально-економічних чинників, на­самперед географічних особливостей розвитку виробничих сил і виробничих відносин.

Політична географія вивчає територіальні аспекти політичного життя суспільства, що розглядається як сукупність багатьох явищ, процесів, суспільних інститутів.

Власне, термін політична географія введений в науковий обіг німецьким географом Ф. Ратцелем, який 1897 р. надрукував однойменну книгу.

Згодом було опубліковано цілий ряд праць з цієї пробле­матики.

Серед них наукові розробки німців К. Ріттера і А. Геттнера, американців Р. Хартшорна, С. Коєна, JI. Розенталя, Н. Паундса,

І.  Маєргойза, австралійця Дж. Прескотта, росіян Н. Каледіна, К. Аксьонова, В. Колосова і Н. Мироненка [102].

Серед ряду запропонованих концепцій привертає увагу діяль- нісна концепція політичної географії, запропонована представ­ником петербурзької школи Н. Каледіним, яка оперує понят­тями політико-географічного простору і політичних відносин [93].

Ґрунтуючись на цьому, пропонуємо читачам таку версію.

Політична географія — наука, яка досліджує інтегральний геопростір з погляду взаємодії суб’єктів політики в контексті територіально-політичних систем, географічного простору, а та­кож економічної, соціальної, політичної і духовної сфер суспіль­ства.

Об’єктом політичної географії виступають територіальні по­літичні системи (ТПС), які взаємодіють між собою і географіч­ним простором і характеризуються взаємозалежністю елемен­тів політичної сфери, що функціонують на певній території. В цьому плані політичні географи оперують такими елементами політичної сфери, як центри управління, політичні і адміністра­тивні кордони та ін.

Політична географія виокремила із свого лона й таку науку як геополітика, яку ми детальніше розглянемо далі.