Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ (ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО)

сформувалась як окрема наукова дисципліна на Заході. Своїм предметом во­на мала інститути управління та їх практичні функції в етнічних співтовариствах, зокрема у примітивних суспільствах і таких, що розвиваються. Ця наука вивчала зв’язки з політичною поведін­кою ширшої культурної групи, колективу, співтовариства.

Завдяки таким дослідженням стає можливим порівнювати різні політичні системи, виокремлюючи етнічні чинники, які ви­значають політичну поведінку людей.

Але з кінця 80-х років XX ст. після розпаду Радянського Союзу та утворення нових незалежних держав актуальність питань розвитку етносів та їх зв’язків з державотворчими про­цесами зумовлює створення в політології нового напряму до­слідження — етнодержавознавства. Найбільше цей напрям роз­вивається саме в Україні, де останнім часом з’явилося багато цікавих досліджень із зазначеної тематики, а сама назва була конституйована в переліку наукових спеціальностей з політо­логії [34; 40; 110; 187; 238].

Насамкінець зазначимо, що практично всі суспільні науки подають матеріал для аналізу політичних подій і явищ. Такі науки, як демографія (про народонаселення), етнографія (про ет­носи), герменевтика (вивчає тексти, у даному разі — політичні) та багато інших, усебічно висвітлюють різноманітні аспекти по­літичного життя суспільства, “позичаючи” політології свій інст­рументарій і результати досліджень. Останнім часом наука про політику перетинається також з науками природничими (біо­логією, екологією та ін.), що розширює сферу застосування як за­значених наук, так і політології.

Отже, майже всі суспільні науки тією чи іншою мірою є жи­водайними джерелами політології, що використовує їх потенціал для аналізу проблем політичної сфери суспільства. І саме цим — більшою міждисциплінарністю й системністю — наука про по­літику істотно відрізняється від своїх сестер у царині людського знання.