Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ЕМПІРИЧНІ (БІХЕВІОРИСТИЧНІ) МЕТОДИ

Емпіричні, або біхевіористичні, методи політичних досліджень почали активно використовуватися на межі ХІХ-ХХ ст., коли постала практична

потреба в об’єктивних знаннях полі­тичної дійсності, пов’язаної насамперед з участю громадян у по­літиці.

Особливе значення в емпіричних дослідженнях надається вивченню проблем політичної поведінки, громадської думки, політичної культури, ментальності, впливу різних чинників на політичний процес, системному аналізу суспільно-політичних структур, комплексному вивченню проблем соціального управ­ління, аналізу політичних інститутів, плануванню й прогнозу­ванню політичних процесів і т. ін.

Біхевіористичні методи (дістали назву від англ. behavior — поведінка) характеризуються як спосіб дослідження суспільно- політичних явищ щодо аналізу поведінки окремих людей та груп.

У США, до речі, суспільні науки, які широко використовують цей метод, узагалі дістали назву біхевіоральних.

Найширше вони застосовуються в політології та політичній психології. В основу методів покладено категорію політичної по­ведінки, що розглядається під кутом зору “стимул — реакція”.

Під політичною поведінкою тут розуміють дії особистості, яка відіграє певну політичну роль незалежно від того, свідомо чи підсвідомо це робиться.

Аналізу політичної поведінки передує отримання емпіричної інформації одним або водночас кількома методами:

• безпосереднім наглядом;

• контент-аналізом документів та інформаційних потоків;

• експериментом;

• анкетним опитуванням;

• інтерв’ю.

Використання біхевіористичних методів їх прихильники об­ґрунтовують тим, що всі форми спільнот є результатом дій і взаємодій індивідів та зв’язків між ними.

Інакше кажучи, політику як суспільне явище вони намага­ються тлумачити на основі розуміння домінанти психічних мо­тивів участі в політиці окремих людей. Отже, вважається, що участь індивідів у політичних явищах і процесах (яка має для них певну цінність) є наслідком їхнього психічного стану: емо­цій, волі, прагнень тощо.

Біхевіористичні дослідження зосереджені на кількох основ­них напрямах. Найважливішим з них є електоральна поведінка громадян.

Напрями дослідження електоральної поведінки можна по­ділити на чотири групи.

1. “Мікро-мікро” — дослідження, в яких вивчають зв’язки між біографічними даними людини, її ролями та мотиваціями у поєднанні з політичними настроями та рішеннями.

2. “Макро-макро” — дослідження впливу структурних зв’яз­ків на рівень політичних рішень, стабільність і спрямованість “мікро-мікро”-зв’язків.

3. “Мікро-макро” — дослідження впливу громадян на полі­тику, стратегію й тактику політичних структур (партій, суспіль­них організацій, рухів, процедури прийняття рішень).

4. “Макро-мікро” — дослідження, пов’язані з функціями си­стеми структурних обмежувачів з підтримування, легітимізації та стабілізації всієї політичної системи.

Зауважимо, що біхевіоризм набув широкої популярності се­ред політологів, сприяв значному розвитку дослідницької тех­ніки, такої як контент-аналіз, спостереження, інтерв’ю, статисти­ка, аналіз конкретних випадків. Проте методологічна революція відбувалася тут значно активніше, ніж теоретична. Це, до речі, і зумовило появу постбіхевіоризму, який намагався вирішити сус­пільний конфлікт ідеалів, урахувати ціннісні аспекти та оцінні теорії, що їх ігнорували біхевіористи.

Кількісні методи тісно пов’язані з біхевіористичними, оскіль­ки політична практика, яка потребує вимірювання політичних процесів і явищ, виходить з розуміння принципової можливості дослідження останніх.

Прихильники біхевіористичного методу активно використо­вують кількісні методи обробки інформації. Насамперед ідеться про електронно-обчислювальну техніку у сфері дослідження політичних орієнтацій, позицій і поведінки громадян стосовно політичних інститутів суспільства, виборів і т. ін.

Серед кількісних методів найчастіше застосовують контент- аналіз, статистичний метод, опитування громадської думки, екс­перимент.